Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

 

Helaas ligt dit niet zo simpel als het misschien lijkt. Een verklaring op zich is juridisch niet bindend en hoewel een verdrag dit na ondertekening wel is, mag ieder land hier zijn eigen wettelijke invulling aan geven.

Om een bepaald recht te hebben, moet het eerst erkend worden en dat gebeurt niet altijd en overal. Daarom zijn niet alle mensenrechten die voor ieder individu, iedere lidstaat of groep zouden moeten gelden, voor iedereen zo vanzelfsprekend. internationale samenwerkingZo erkennen sommige landen bijvoorbeeld het recht op gelijke behandeling van man en vrouw niet. Dit ondanks dat het eerste artikel uit de UVRM luidt dat we allemaal vrij en gelijkwaardig zijn.

De implementatie en naleving van de rechten van de mens verliep de afgelopen zes decennia niet zonder slag of stoot. Nog tot op de dag van vandaag worden mensenrechten wereldwijd grof geschonden. Enkele opmerkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de universele verklaring van de rechten van de mens:

1945: Na de Tweede Wereldoorlog richtten 51 landen de Verenigde Naties op. Met deze internationale samenwerking wilden zij een herhaling van de afschuwelijke gebeurtenissen uit de oorlog voorkomen. Men ziet dit internationale verbond bovendien als de manier om mensenrechten af te kunnen dwingen.

1946: Oprichting van Unicef.

1948: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) wordt aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. De hierin genoemde mensenrechten zouden voor mensen in alle landen moeten gelden. Tegenwoordig wordt de UVRM vaak gebruikt als algemene morele en juridische maatstaf. Daarnaast wordt de verklaring regelmatig benut als bron voor nieuwe internationale verdragen of nationale grondwetten. En ook vormt het veelal de basis bij het werk van mensenrechtenactivisten en organisaties.

Mahatma Gandhi
Gandhi (1869 – 1948)

1948: Mahatma Gandhi, geweldloze mensenrechtenstrijder, wordt vermoord door een extremistische hindoe die vond dat hij teveel voor moslims opkwam.

1950: Akkoord voor het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten(EVRM) van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. Dit is een Europees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de verdragsluitende staten zijn geregeld. Het EVRM verbiedt onder meer het opleggen van de doodstraf. Het verdrag is opgesteld in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

1961: Oprichting van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Amnesty International is een onafhankelijke organisatie die streeft naar een wereld waarin
iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de UVRM en andere internationale mensenrechtendocumenten.

1964: In de VS wordt de Civel Rights Act aangenomen. Hierin wordt discriminatie op basis van ras, religie en geslacht verboden.

1965: De Voting Rights Act staat Afro-Amerikaanse kiezers toe om te stemmen.

1966: Twee verdragen worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VN; Het internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. En Het internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Meer dan 145 landen hebben deze verdragen ondertekend. Deze twee verdragen vormen samen met de UVRM het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens.

1977: Amnesty International ontvangt op 10 december de Nobelprijs voor de Vrede.

1979: Akkoord voor het Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen. Ruim 180 landen hebben dit verdrag inmiddels ondertekend.

1989: Akkoord voor het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Volgens dit verdrag hebben kinderen onder meer recht op: ontwikkeling, privacy, een huis, vrijwaring van doodstraf, of een levenslange gevangenisstraf. Kinderen jonger dan 15 jaar hebben recht op vrijwaring van militaire dienst.

1990: Nelson Mandela, strijder voor mensenrechten, wordt na ruim 25 jaar

Nelson Mandela

Nelson Mandela, o.a.
voormalig strijder tegen apartheid en
eerste zwarte president van Zuid-Afrika

gevangenschap vrijgelaten. Mandela’s celnummer, 46664, wordt het cymbool van zijn  aidsproject. In 1990 komt ook apartheid, het officiële systeem van rassenscheiding, ten einde.

2006: In oktober overlijdt de Zuid-Afrikaanse oud-president Pieter Wilem Botha, op 90-jarige leeftijd. Botha leidde Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime waar de blanke minderheid de macht had. Botha stond bekend als hard en compromisloos.

2006: In december wordt het doodvonnis tegen Saddam Hoessein voltrokken. De ex-dictator werd in november veroordeeld wegens misdaden tegen de mensheid vanwege de moorden op 148 sjiitische mannen en jongens in Dujail in 1982. Saddam Hoessein was verantwoordelijk voor afschuwelijke schendingen van de mensenrechten.

2007: ABN AMRO, ING/Postbank, Fortis en Rabobank blijken te investeren in bedrijven die door de VN vanwege mensenrechtenschending worden geboycot. Zo investeert ABN AMRO in defensiebedrijven waarvan de wapens onder andere Sudan terechtkomen. Sudan wordt door de VN geboycot omdat daar op grote schaal mensenrechten worden geschonden.

2008: Iran blokkeert vijf miljoen websites. Er geldt onder meer een verbod voor sites over mensenrechten, politieke kwesties en vrouwenkwesties. Volgens de Iraanse media veroorzaakt internet ‘sociale, politieke, economische en morele’ schade. China, gastheer van de Olympische Spelen, ligt over de hele wereld onder vuur vanwege de schendingen van de rechten van de mens in dat land. De Chinese ambassadeur in Nederland reageert boos. China bevordert volgens haar wel degelijk de mensenrechten. Zijn er door de economische groei van China immers niet ruim 200 miljoen Chinezen uit de armoede gekomen? En zo zal de discussie over de universaliteit van mensenrechten ongetwijfeld nog wel even doorgaan.

 

   

Wist u dat?

  • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bestaat en dat individuen daar zelfs lidstaten kunnen aanklagen;
  •  De verklaring van de universele mensenrechten zelf dus niet juridisch afdwingbaar is, maar veel van de mensenrechten die erin vermeld worden dat wel zijn omdat deze middels verdragen zijn vastgelegd;
  •  Eleanor Roosevelt, echtgenote van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, erop toezag dat de universele mensenrechten werden opgeschreven voor iedereen in elk land;
  •  De VN oorspronkelijk is gevormd door de vijf belangrijkste landen die de oorlog hadden gewonnen: Engeland, Frankrijk, de VS, de Sovjetunie en China
  • De wettelijke identificatieplicht ook voor politiemensen geldt en dat zij dus ook verplicht zijn zich te legitimeren als u daar om vraagt;
  •  Wanneer een verdrag wordt aangenomen, dit wordt ondertekend door delegaties van de participerende landen, maar dat hun regeringen dit daarna nog moeten bekrachtigen;
  •  Het Europees Verdrag voor de rechten van de mens tot 1998 alleen geldig was voor landen die het verdrag hadden bekrachtigd, maar nadien voor alle landen die lid waren van de Europese Raad;
  •  Bekrachtiging van de EVRM een noodzakelijke voorwaarde is om lid te kunnen worden van de Raad van Europa en ook om lid te kunnen worden van de EU.
     

 

 

 

 

 

 

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief