Beeld: Karen Paalman

Feiten versus verkiezingspraat: asielzoekers zorgen niet voor woningnood

Opnieuw is het hét thema van de verkiezingscampagnes: (asiel)migratie. In een driedelige serie legt OneWorld de plannen in de partijprogramma’s naast de feiten. In deel 2: asielopvang krijgt de schuld van de woningnood, maar draagt daar in werkelijkheid amper aan bij. In de podcast in dit artikel hoor je ook het verhaal van de gevluchte Hidaya Nampiima en Woonprotest-initiatiefnemer Melissa Koutouzis.

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Ze zouden de woningmarkt ‘overspoelen’, ‘luxeleventjes’ leiden in het asielzoekerscentrum (azc) en ‘verwend’ worden op cruiseschepen: over asielzoekers bestaat het beeld dat ze oneerlijk veel ruimte innemen. Het gevolg: in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen pleiten bijna alle partijen voor ‘grip op migratie’. De ene partij wil daarom zover gaan dat het Vluchtelingenverdrag moet worden herzien; andere partijen zoeken het in ‘kleinschalige opvang’ en hebben de mond vol van ‘draagkracht’. Welke partijplannen zijn gestoeld op feiten – en welke op onderbuikgevoel?

 

Dit artikel is het tweede uit een drieluik over de feiten en fictie die rondom de verkiezingen de ronde doen over asiel en migratie. OneWorld maakte het drieluik in samenwerking met Ben & Jerry’s. Ben & Jerry’s bood de redactie van OneWorld de financiële middelen om uitgebreid in de thematiek te duiken, maar bemoeide zich niet met de inhoud.

 

Geen asielcrisis, maar een opvangcrisis

 

Wat opvalt: het gaat in de politieke campagnes vooral om asielmigratie, terwijl de afgelopen 10 jaar gemiddeld maar 12 procent van alle migranten in Nederland asielzoekers waren, en nog 10 procent familieleden. De andere 78 procent zijn expats en seizoensarbeiders en hun familie, studenten, en mensen met de Nederlandse nationaliteit die terugkeren of hier voor het eerst komen wonen.

 

Tweet dit

De omstreden spreidingswet zal pas op zijn vroegst eind volgend jaar effect hebben

Tweet dit

 

Toch verkeert het kabinet al ruim anderhalf jaar in crisisstand door de opvang van die 12 procent asielzoekers. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid smeekt gemeenten regelmatig om opvangplekken vrij te maken, zodat asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel niet wéér op straat slapen. De spreidingswet, die gemeenten zo nodig verplicht om opvanglocaties te realiseren, is na veel politiek gesteggel begin oktober door de Tweede Kamer aangenomen, maar moet ook nog door de Eerste Kamer en zal dan pas op zijn vroegst eind volgend jaar effect hebben.

 

Artikel gaat verder onder het kader.

Voor dit artikel nam OneWorld de verkiezingsprogramma’s door van de tien partijen die volgens recente Ipsos-peilingen de grootse worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023: VVD, NSC, GL/PvdA, PVV, BBB, D66, PvdD, SP, CU en CDA. In enkele gevallen was nog geen definitief verkiezingsprogramma beschikbaar. In die gevallen is gekeken naar het conceptprogramma. Voor een selectie van de relevante partijplannen: zie de infographic verderop en het kader onderaan.

 

Minder asielzoekers = geen einde aan de woningnood

 

Veel partijen willen alles op alles zetten om de aantallen asielzoekers omlaag te brengen, terwijl dat niet betekent dat de opvangcrisis dan ook is opgelost. Het gaat namelijk om een ‘gecreëerde crisis’, zo schreven de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in 2022. Al jaren is het beleid om te bezuinigen op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) zodra het aantal asielzoekers afneemt, en níet opnieuw te investeren als het aantal toeneemt. Het gevolg: structureel te weinig opvangplekken en vertraagde asielprocedures.

 

Tweet dit

Ze krijgen de schuld van de woningnood, maar asielzoekers zijn evenzeer de dupe

Tweet dit

 

Sommige partijen beloven daarom meer te investeren. CU en GL/PvdA willen een ‘opschaalprotocol’ of ‘buffervoorraad’ aan opvangplekken om een volgende crisis te voorkomen; D66 en CU willen een extra aanmeldcentrum. De VVD wil alleen de financiering van het COA en de IND ‘herzien’ en ­– net als de BBB – pas praten over betere spreiding van de opvang als het aantal asielzoekers omlaaggaat.

 

Artikel gaat verder onder de infographic. Een uitgebreidere uitleg van de relevante partijplannen tref je in het kader onder aan het artikel.

 

Hoewel partijen als de VVD, PVV en BBB hun juist de schuld geven van de woningnood zijn asielzoekers evenzeer de dupe van dat probleem. BBB schrijft bijvoorbeeld dat een asielquotum de wachtlijsten voor een sociale huurwoning kan ‘terugdringen’. Maar de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning is in veel gemeenten zo’n 7 jaar; in de hoofdstad is het 13 jaar. Zonder statushouders zou dat een paar maanden tot een jaar korter zijn, want gemiddeld ging de afgelopen jaren nog geen 10 procent van de woningen naar statushouders. Met andere woorden: al waren er nul asielzoekers, dan nog zouden er jarenlange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen.

 

 

Tweet dit

Partijen die minder asielzoekers beloven, zeggen weinig tot niets over menswaardige opvang

Tweet dit

 

Het zijn voornamelijk linkse partijen die om de woningnood op te lossen inzetten op toegankelijke sociale huur, met bijvoorbeeld meer financiering en een stop op de verkoop van sociale huurwoningen.

 

Geen luxe opvang, maar ‘een gevangenis’

Het is een opvallend patroon in de verkiezingsprogramma’s: partijen die vooral minder asielzoekers beloven, zeggen weinig tot niets over menswaardige opvang. De VVD, BBB, NSC en het CDA reppen met geen woord over de precieze inrichting van de opvang. De SP wil de opvang alleen maar ‘snel onder controle’ brengen.

 

Wél wil de VVD de opvang voor ‘kansarme asielzoekers’ nog verder ‘versoberen’ tot een ‘gesloten regime’. En ook andere partijen willen onderscheid maken tussen ‘kansrijke’ en ‘kansarme’ asielzoekers. Het is de vraag of dat haalbaar is; volgens het COA zou het onuitvoerbaar zijn en een pilot met sobere locaties voor zogeheten ‘veiligelanders’ (zie kader over misleidende taal), werd niet herhaald omdat gemeenten geen locaties beschikbaar wilden stellen.

 

Artikel gaat verder onder de ingesloten podcast.

Hoe worden vluchtelingen tot ‘zondebok’ gemaakt van de woningcrisis? De Ugandese vluchteling Hidaya Nampiima (medeoprichter van Amsterdam City Rights) en Melissa Koutouzis (initatiefnemer van het Woonprotest) delen hun gedachtes (26 minuten). Een podcast door City Rights Radio i.s.m. Here to Support.

 

Volgens Lieneke Slingenberg, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit (VU), kan een onderscheid tussen gewone en sobere opvang misschien juridisch gerechtvaardigd worden – dat is nog niet getoetst – maar er gelden hoe dan ook bepaalde rechten voor álle asielzoekers. “Er is een ondergrens. De faciliteiten op het vlak van voeding, kleding en onderdak moeten voldoende zijn om de menselijke waardigheid te garanderen. Als je kijkt naar de huidige opvang, zit daar weinig ruimte meer in.”

 

Tweet dit

Veel asielzoekers leven van 14 euro per week

Tweet dit

 

Azc’s zijn namelijk al ‘vrij sober’, aldus het COA op de eigen website. Meestal wonen meerdere gezinnen of personen bij elkaar in een unit van 80 vierkante meter. Ze delen de woonkamer, keuken en badkamer. Ze moeten zich wekelijks bij het COA melden. Op veel opvanglocaties kunnen asielzoekers niet zelf koken, en ontvangen ze alleen leefgeld: 14 euro per week. Als ze zelf moeten koken, ontvangen alleenstaande asielzoekers 56 euro en een gezin met twee kinderen 143 euro per week. Vindt een asielzoeker werk tijdens de procedure, dan moet diegene de kosten voor verblijf deels aan het COA terugbetalen.

 

Artikel gaat verder onder de infographic. Een uitgebreidere uitleg van de relevante partijplannen tref je in het kader onder aan het artikel.

 

 

De gewenste soberheid in een azc ‘kan traumatiserend zijn’

Die soberheid leidt tot verminderd welzijn, denkt ook Daniël Grmazion, initiatiefnemer van Stichting Nieuwlander, die nieuwkomers helpt met hun toekomst in Nederland. “De kleine ruimtes en gedeelde faciliteiten zorgen voor spanningen tussen bewoners. Als je niets anders hebt dan wat kleding en kookgerei, bewaak je dat met je leven.” Volgens Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de VU, ervaren veel asielzoekers het azc zelfs als een gevangenis. “Ze hebben weinig mogelijkheden, zijn afgezonderd van de samenleving – onderzoek laat zien dat verblijf in een azc heel traumatiserend kan zijn.”

 

Tweet dit

Volgens de Nationale Ombudsman biedt de overheid vluchtelingen geen menswaardige levensstandaard

Tweet dit

 

In crisisnoodopvanglocaties, waar mensen terechtkomen als er geen plek is in de reguliere opvang, is de situatie nog schrijnender. De overheid ‘voldoet niet aan de verplichting een menswaardige levensstandaard te garanderen’, aldus de Nationale Ombudsman in een rapport. Vaak ontbreken basale voorzieningen zoals zorg en onderwijs en gaan bewoners – ook kinderen – gebukt onder voortdurende onzekerheid, doelloosheid en stress door het constante verhuizen tussen opvanglocaties.

 

Artikel gaat verder onder het kader.

Migrant, asielzoeker, statushouder (en ‘expat’)

Taal beïnvloedt de beeldvorming – en veel termen rond asiel en migratie geven een vertekend beeld van de werkelijkheid.

De termen ‘migranten’ en ‘asielzoekers’ worden vaak door elkaar gebruikt, maar het aantal migranten is véél groter dan het aantal asielzoekers. Van alle migranten die naar Nederland kwamen in de laatste tien jaar was zo’n 12 procent asielzoeker en/of familie.

‘Statushouder’ en ‘asielzoekers’ – hebben heel andere rechten en plichten, zeker qua werk. Asielzoekers zijn mensen die nog wachten op een beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND); als zij erkend worden als vluchteling, mogen ze blijven. In de tussentijd gelden er strenge regels, waardoor ze moeilijk kunnen werken. Statushouders hebben al een verblijfsvergunning. Zij mogen werken, maar moeten tegelijkertijd verplicht inburgeren.

Economisch migranten zijn mensen die vrijwillig migreren vanwege werk; arbeidsmigranten vallen hieronder, dat zijn volgens de Nederlandse overheid mensen die tijdelijk hierheen komen om te werken. Kennismigranten zijn een type arbeidsmigrant: zij zijn theoretisch opgeleid en verdienen vaak aanzienlijk meer dan andere arbeidsmigranten. ‘Expat’ is een onofficiële term voor kennismigrant. In de praktijk wordt er sneller gesproken  van ‘expats’  als het om witte migranten gaat.

 

Verbeteringen: kleinschaligheid en activiteiten buiten het azc

Veel partijen hebben ideeën over hoe de asielopvang beter kan. Een term die vaak terugkomt, is ‘kleinschalige opvang’: GL/PvdA, CU, PvdD en D66 noemen dat in hun partijprogramma. Kleinschaligheid zou beter zijn voor bewoners en het ‘draagvlak’ onder omwonenden vergroten.

 

Daar zit wat in, zegt Ghorashi. In goed georganiseerde kleinschalige opvanglocaties krijgen bewoners meer aandacht en is er meer contact met hun omgeving. “Asielzoekers die zich de eerste maanden welkom voelden, hebben daar volgens onderzoek jaren later nog profijt van hebben.” Ook Grmazion vindt het een goed idee. “De vraag is of het uitvoerbaar is. Je moet voldoende mensen hebben om het goed te begeleiden.” Volgens hem helpt het om professionals te vinden met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. “Die culturele sensitiviteit mist vaak.” Geen van de onderzochte partijen noemt dat in het verkiezingsprogramma.

 

Tweet dit

Partijen reppen met geen woord over goede opvang óf barsten van de ideeën

Tweet dit

 

Wél willen veel partijen meer activiteiten in het azc. Denk aan huiskamers met de buurt, begeleiding en onderwijs. Volgens Ghorashi zien ze wel een belangrijk punt over het hoofd. “Meerdere vluchtelingen hebben tegen mij gezegd: we willen weg uit deze gevangenis! Ze willen juist naar buiten voor activiteiten.” Dat laat zien hoe belangrijk het is om azc-bewoners te laten meedenken over hun opvang. Alleen D66 schrijft expliciet over meer medezeggenschap voor bewoners.

 

Minder migratie versus onderbouwde ideeën voor betere huisvesting

De verkiezingsprogramma’s tonen een heel duidelijke scheidslijn tussen partijen die vooral minder migratie willen en daarom met geen woord reppen over de kwaliteit van opvang, en partijen die barsten van de – redelijk goed onderbouwde – ideeën over hoe die opvang en huisvesting beter kunnen.

 

Terwijl de VVD, de PVV en in mindere mate ook BBB en NSC campagne voeren op het thema asiel, doen de partijen met inhoudelijke ideeën om de opvang te verbeteren – zoals GroenLinks/PvdA, PvdD, D66, en CU – dat niet. Het lijkt erop dat het succes van anti-migratiepartijen een constructieve verkiezingscampagne rond de opvangcrisis in de weg zit.

 

Zie hieronder ten slotte een uitgebreidere selectie van de partijplannen over asiel en werk.

Wat zeggen de partijprogramma’s over opvang en huisvesting?

 

Een selectie van de relevante partijplannen.

VVD

Opvang: Pas bij afspraken om aantal asielzoekers te verkleinen ook afspraken over spreiding van opvang. Faciliteiten en locaties ‘kansarme’ asielzoekers versoberen. Gemeenten bepalen zelf hoe ze statushouders huisvesten.

Huisvesting: Veel bouwen, ook sociale huur, maar in grote steden focus op betaalbare koopwoningen. Minder regels om de bouw te versnellen, en investeringen in middenhuur stimuleren. Scheefhuur aanpakken.

 

GroenLinks/PvdA

Opvang: Betere spreiding van opvanglocaties. Kleinschalige azc’s, met voorzieningen voor zorg, onderwijs, psychosociale steun en ontmoetingen met buurtbewoners.

Huisvesting: In steden minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Minder verkoop sociale huurwoningen. Bestaande woningen aanpassen, woningdelen stimuleren, de kostendelersnorm schrappen. Jaarlijks 100.000 nieuwe woningen door versimpelde procedures.

 

NSC

Opvang: Capaciteit van het COA structureel uitbreiden, humane opvang. Tegen de voorliggende Spreidingswet.

Huisvesting: Tweederde van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn, gemeenten met nu te weinig sociale huurwoningen moeten zich houden aan minimaal 30% sociale huur bij nieuwbouw. Ten minste 350.000 nieuwe woningen tot 2031. Woningdelen en het splitsen van woningen wordt gestimuleerd.

 

BBB

Opvang: Asielopvang verspreiden op basis van aantal inwoners in plaats van oppervlakte.

Huisvesting: Bouwprocedures versnellen en versimpelen door van milieu- en andere regelgeving af te wijken. Woningcorporaties moeten 30.000 woningen per jaar bouwen. Asielquotum om wachtlijsten voor sociale huur terug te dringen.

PVV

Opvang: Er komt een volledige asielstop.

Huisvesting: De sociale huren verlagen, huurtoeslag verhogen, meer bouwen, snellere vergunningsprocedures en geen voorrang voor statushouders.

D66

Opvang: Langdurige opvang en nieuwe aanmeldcentra. Mensen die vrijwel zeker mogen blijven, alleen licht toetsen waardoor procedure en doorstroom sneller gaat. Gemeenten krijgen financiële steun voor huisvesting van statushouders en andere urgente woningzoekenden.

Huisvesting: Minstens 30 procent van de nieuwbouw is sociale huur, woningcorporaties moeten middenhuurwoningen bouwen en bestaande woningen splitsen. Meer gedeelde huurcontracten.

SP

Opvang: Sneller duidelijkheid voor mensen die recht hebben op asiel. Gemeenten leveren naar draagkracht een bijdrage aan menswaardige opvang.

Huisvesting: Verkoop van sociale huurwoningen verbieden, maximale huurprijs voor vrije sector, experimenteren met koppeling huur/inkomen. Bij alle nieuwbouw eisen voor betaalbaarheid.

CDA

Opvang: Investering in de ‘uitvoeringskracht’ van het COA en de IND. De spreidingswet is nodig. Kleinschalige opvang, in verbinding met lokale gemeenschap.

Huisvesting: Bijna een miljoen nieuwe woningen in 2030, 60 procent betaalbaar en 40 procent voor middengroepen. Woningen opsplitsen, doorstromen en woningdelen stimuleren.

 

Partij voor de Dieren

Opvang: Investeren in opvang en integratie. Huisvesting van statushouders via rechtvaardige verdeling over gemeenten. Ook met mengvormen waarbij studenten en nieuwkomers een wooncomplex delen.

Huisvesting: Ruimte voor woningen door veehouderij in te laten krimpen. Maximale huurprijzen in de hele vrije sector, huurbevriezing voor vijf jaar en stop op de verkoop van sociale huurwoningen. Minstens 30 procent van de nieuwbouw sociale huur zijn.

 

CU

Opvang: Spreidingswet en minstens één extra aanmeldcentrum. Niet COA maar gemeenten verzorgen de opvang. Kleinschalige opvang, ‘meedoenbalies’ en kansrijke asielzoekers verbinden aan één gemeente waar ze kunnen blijven.

Huisvesting: Betaalbare koopwoningen bouwen en minstens 30 procent sociale huur. Doorbouwgarantie en versnelde en versimpelde bouwprocedures.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

Word abonnee

  • Digitaal + magazine  —   8,00 / maand
  • Alleen digitaal  —   6,00 / maand
Heb je een waardebon? Klik hier om je code in te vullen

Factuurgegevens

Je bestelling

Product
Aantal
Totaal
Subtotaal in winkelwagen  0,00
Besteltotaal  0,00
  •  0,00 iDit is het bedrag dat automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons