Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Dit artikel maakt deel uit van de serie ‘2015: The future we want’ die OneWorld in 2013 initieerde.    

Bij het vormen van een nieuwe mondiale agenda is een actieve rol van Nederland essentieel, vindt Partos directeur Alexander Kohnstamm. Samen met onder andere NCDO zet Partos een landelijk platform op om de ideeën voor Internationale Samenwerking na 2015 te bundelen.

Mensen over de hele wereld zijn in toenemende mate met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. De toegang tot natuurlijke hulpbronnen en de mede daarop gebaseerde welvaart en zelfredzaamheid zijn echter zeer ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Mensenrechten worden geschonden. Falende staten en gewapend conflict leiden tot onmenselijke omstandigheden. Ontbossing, milieuverontreiniging en overbevissing zorgen ervoor dat steeds minder mensen kunnen leven van hun natuurlijke omgeving. Deze situatie is moreel, sociaal, ecologisch en economisch onhoudbaar en niet in het belang van Nederland. Als geen ander land ter wereld is Nederland verbonden met en afhankelijk van het buitenland. Denk maar aan de piraterij bij Somalië, waar de Nederlandse marine ingezet moet worden voor een veilige doortocht van onze handelsschepen.

Kansen
Die verbondenheid biedt ons land ook grote kansen, mits we werken vanuit een ambitieuze visie op onze positie in de wereld en die onderbouwen met een effectieve inzet van publieke en private middelen. Nederland heeft als handelsnatie eeuwenlang een duidelijke buitenlandvisie gehad en dat heeft ons land geen windeieren gelegd. Nu moet Nederland stevig inzetten op duurzame en rechtvaardige mondiale ontwikkeling in het belang van iedereen die deze kleine wereld bewoont. Ontwikkelingssamenwerking, met het versterken van zelfredzaamheid door te investeren in onderwijs, gezondheidszorg, rechtstaat, ondernemingsklimaat en maatschappelijk middenveld, is en blijft daarvan een essentieel onderdeel.

Bredere doelen
De wereldwijde agenda voor ontwikkelingssamenwerking concentreert zich tot 2015 op de millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Er is al veel meer bereikt dan cynici willen doen geloven, maar er is ook nog veel werk aan de winkel voor de komende twee jaar. Daarvoor moeten we ons volop blijven inzetten. Tegelijkertijd moeten we vanuit Nederland nu een visie ontwikkelen op de opvolgers van de millenniumdoelen. Die nieuwe mondiale agenda zal bredere doelen, een gezamenlijke aanpak en nieuwe financieringsvormen vereisen. De tijd dat ontwikkelingssamenwerking los gezien kan worden van klimaatverandering, defensie, handel, migratie etc. is immers al lang voorbij. Ook is het duidelijk dat die brede doelen geen kans maken als alleen donorlanden en maatschappelijke organisaties de inzet daarvoor moeten plegen: ook de rol van bedrijven, kennisorganisaties en burgers is essentieel. Eind 2012 zijn hierover behartigenswaardige artikelen verschenen van de hand van Frans van den Boom, directeur NCDO, c.s. respectievelijk Nanno Kleiterp*, directeur FMO c.s.

Alexander Kohnstamm is directeur van Vereniging Partos, branchevereniging voor Internationale Samenwerking. Volg Alexander Kohnstamm op Twitter: @PartosAK

Actieve rol
Bij het vormen van deze nieuwe mondiale agenda is in mijn ogen een actieve rol van Nederland zeer gewenst. Niet alleen omdat wij zoals geschetst een belang te behartigen hebben, meer nog omdat wij twee essentiële zaken in te brengen hebben in die agenda. Ten eerste inhoudelijke punten die Nederlanders belangrijk vinden – seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, om maar eens een thema te noemen dat door de overgrote meerderheid van de VN-lidstaten minder snel op de agenda gezet zal worden dan door ons land. En ten tweede hebben wij als geen ander land ervaring in het verbinden van verschillende maatschappelijke geledingen – in het hier relevante jargon: ontwikkelingsactoren – achter gezamenlijke doelen. Dat doen we voor de Nederlandse maatschappij met name in de Sociaal-Economische Raad, maar ook binnen ontwikkelingssamenwerking hebben we enkele zeer effectieve netwerken waarin ontwikkelingsorganisaties, overheden en bedrijven elkaar ontmoeten rond thema’s als bijvoorbeeld landbouw of duurzame economische ontwikkeling. Zowel om inhoudelijke als om procesmatige redenen heeft Nederland veel in te brengen in de mondiale agenda die de millenniumdoelen gaat opvolgen.

Platform
Partos heeft daarom samen met NCDO, EEN en het Nederlands Platform Millenniumdoelen het initiatief genomen voor een nationaal platform dat zich bezig gaat houden met het bundelen van de ideeën die binnen de verschillende thematische en andere overleggen in ons land geformuleerd worden over die nieuwe, brede mondiale doelen voor Internationale Samenwerking na 2015. Het platform gaat zelf geen uitgebreide consultaties doen maar doet een poging de verschillende discussies inhoudelijk bij elkaar te brengen in een zo eenduidig mogelijke Nederlandse inbreng in het mondiale proces. Vanuit elke maatschappelijke geleding zullen herkenbare personen het gezicht zijn van dit platform, de conclusies in ontvangst nemen en deze inbrengen in het proces van de Verenigde Naties.

Op deze manier hoop ik dat we een concrete en substantiële bijdrage leveren aan de nieuwe mondiale agenda voor duurzame en inclusieve ontwikkeling, maar ook aan een Nederland dat zich weer positief en met verve inzet op het internationale vlak. Laat dat ons goede voornemen zijn voor het nieuwe jaar !

*‘Financiering Internationale Duurzame Ontwikkeling Goed voor Nederland’ door Nanno Kleiterp en Jorim Schraven, onderdeel van de bundel ‘Kapitaal vertrouwen, goed geld voor een duurzame toekomst.’