Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

Promovendus Masood Gheasi deed onderzoek naar de effecten van migrantie op kapitaalstromen en de impact van migranten op handel en de arbeidsmarkt. Wij stelden hem zes vragen over zijn bevindingen. 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van uw onderzoek?
"Het blijkt dat immigratie een positief effect heeft op Directe Buitenlandse Investeringen (DBI), maar dat effect verschilt wel per opleidings- en bekwaamheidsniveau van migranten. Zo hebben hogeropgeleide migranten een groter effect op de DBI-stroom, terwijl laagopgeleide migranten hier een kleiner effect op hebben. Laagopgeleide migranten zorgen dus voor minder kansen voor herkomstlanden om DBI aan te trekken dan hogeropgeleiden.

migratie heeft een sterk positief effect op internationale handel 

Een tweede bevinding is dat migratie een sterk positief effect heeft op internationale handel. Dat is vooral zichtbaar als je kijkt naar de importen van landen. Ook hangt migratie samen met een toename van toeristenstromen. In het Verenigd Koninkrijk, waar ik onderzoek heb gedaan, komt dat voort uit bezoekjes die gebracht worden aan familie en vrienden in de herkomstlanden.

Een derde uitkomst van mijn onderzoek is dat ondanks dat migranten (zowel eerste als tweede generatie) dezelfde opleidingen volgen als autochtonen, er toch een kloof bestaat tussen migranten en autochtonen. Dit komt onder andere doordat immigranten vaak geassocieerd worden met laaggeschooldheid."

Welke uitkomsten van uw onderzoek verbaasden u?
"Uit mijn onderzoek blijkt dat tweedegeneratieallochtonen, waarvan wordt aangenomen dat ze beschikken over betere taalvaardigheden, slechtere schoolprestaties leveren dan eerstegeneratieallochtonen. Dit is waarschijnlijk zo omdat tweedegeneratieallochtonen een meer heterogene groep vormen die op gelijke hoogte moet concurreren met autochtone studenten. Maar anders dan autochtone studenten krijgen zij daarin te maken met de gevolgen van de culturele afstand die hun ouders hebben tot het lokale milieu dat resulteert in lagere schoolcijfers."

migranten op de arbeidsmarkt zijn geen vervanging voor de autochtone bevolking

Wat kunnen we van uw onderzoek leren als we kijken naar de actuele discussie over migrantenstromen naar Europa?
Er zijn meer wetenschappelijk onderzoeken die aantonen dat er een positieve correlatie bestaat tussen het aantal immigranten en belangrijke economische indicatoren zoals internationale handel en DBI. Ook laat mijn onderzoek zien dat migranten (zowel eerste als tweede generatie) op de arbeidsmarkt geen vervanging zijn voor de autochtone bevolking. Daarom is het beter voor het ontvangende land om beleid te ontwikkelen en implementeren waarin de relatie tussen allochtonen en autochtonen als complementair wordt beschouwd."

Wat bedoelt u hiermee? 
"Wat ik hiermee vooral wil zeggen is dat allochtonen autochtonen niet vervangen op de arbeidsmarkt. Nederland zou er daarom erg van profiteren als het zich meer richt op de integratie van migranten in de arbeidsmarkt en als het betere baankansen creëert en werk maakt van de verdere integratie van migranten."

Er is een kloof tussen de wetenschappelijke bevindingen en het politieke debat over internationale migratie

U stelt dat we ons meer bewust moeten zijn van de verschillen tussen de echte invloed van immigratie en de invloed zoals we die vaak veronderstellen. Wat bedoelt u hiermee? 
"Er is een kloof tussen de wetenschappelijke bevindingen en het politieke debat over internationale migratie. Wetenschappelijke onderzoeken naar de impact van internationale migratie op de gastlanden leveren andere conclusies op dan de conclusies die getrokken worden in politieke debatten over migratie."

Wat zou u aanbevelen om het Nederlandse immigratiebeleid te verbeteren?
"Door de hevige concurrentie in het aantrekken van talent van over de hele wereld heeft Nederland in 2000 werkgelegenheid van kennis- en geschoolde migranten gefaciliteerd. In 2004 werd de Vreemdelingenwet gewijzigd en werd de zogenoemde kennismigrantenregeling toegevoegd. Dit op punten gebaseerde migrantensysteem kan de Nederlandse economie helpen om mee te blijven concurreren wanneer het internationale studenten die afstuderen aan Nederlandse hogeronderwijsinstellingen tijdelijke werkgelegenheidskansen biedt. Zeker gezien de afname van de Nederlandse populatie en de toename van het aantal oudere mensen ontstaat er een hoge nood voor zowel geschoolde als ongeschoolde migranten om het arbeidstekort tegen te gaan."

Masood Gheasi promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Meer informatie over zijn proefschrift is hier te vinden. 

Vertaling: Lida Daniëls

670

Over de auteur

Edith van Ewijk is senior onderzoeker bij Kaleidos Research, onderdeel van stichting NCDO.
Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief