Verbinder | Kwartiermaker | Maatschappelijk betrokken | Voeten in de klei
  • Voorburg, Netherlands
  • 21 juni 2023

“A problem is a chance to do your best” – Duke Ellington

Ik heb 17 jaar ervaring in advisering en capaciteitsversterking (trainingen, workshops, coaching, strategie- en beleidsontwikkeling) van lokale, regionale en nationale overheidsinstanties en hun maatschappelijke en private partners. Mijn kracht ligt in het identificeren, creëren, ontwikkelen en benutten van nieuwe kansen, netwerken en partnerschappen. Het geeft mij energie partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Na jarenlange ervaring gericht op versterking van lokaal bestuur en bevordering van maatschappelijke ontwikkeling (met name in het buitenland) voor diverse opdrachtgevers en financieringsorganisaties, wil ik mijn ervaring nu meer vanuit ‘hier’ inzetten, op concrete, maatschappelijke opgaven, waarbij de effecten van mijn inzet voelbaar en zichtbaar zijn. Ik wil bijdragen aan een leefbare samenleving waarin mensen zich gewaardeerd voelen en waarin ze kansen ervaren om zichzelf te ontplooien.

Ik ben beschikbaar voor functies waarin ik een waardevolle maatschappelijke bijdrage kan leveren en waarin ik tijd en ruimte heb voor verdieping en verbinding.

Deze zaken typeren mijn persoonlijkheid en inspireren mij professioneel: zingeving | nieuwsgierigheid en verdieping | waardigheid en rechtvaardigheid | maatschappelijke en persoonlijke betrokkenheid | loyaliteit en betrouwbaarheid | respect en integriteit | verbinding en aansluiting | zelfontplooiing en inspiratie | verantwoordelijkheid geven en nemen voor jezelf en anderen | voeten in de klei | balans

#goedbestuur #verbinder #netwerker #kwartiermaker #strategie #partnerships #stakeholdermanagement #impact #zingeving #leefbaarheid #samenleven #SDG #ontwikkelingssamenwerking

Categorie
E-mail
vanhemert@gmail.com

Opleiding

Professionele trainingen @ Diverse
sep 2005 — okt 2022

• High performance leadership (De Baak)
• Onderhandelingstechnieken en business development (Salsaparilla)
• Travel security / crisis and security management / Hostile Environment Awareness Training [HEAT] (Forth Global)
• Situationeel leidinggeven (Lablans Training & Ontwikkeling)
• Local Governance and Sustaining Peace (Development Partners Network on Decentralisation and Local Governance, DELOG)
• Faciliteren van online meetings (Facilitation Academy)
• Project Cycle Management voor maatschappelijke veranderingsprocessen (MDF Training & Consultancy)
• Interculturele communicatie en projectmanagement (KIT Royal Tropical Institute)

Master @ University of Birmingham
sep 2002 — mei 2004

MA in International Studies

Bachelor @ University College Utrecht
sep 1999 — mei 2002

BA in Political Science, History and Anthropology (Cum Laude)

Ervaring

Portfoliomanager / Plv. Business Unit Manager @ VNG International
sep 2013 — okt 2022

–Advisering en capaciteitsversterking (training, coaching, strategie, beleid) van lokale, regionale, nationale overheidsinstanties en hun maatschappelijke en private partners
–Lid van MT en werkgroep Crisis & Security Risk Management
–Duaal afdelingsmanagement (ca. 18 projectleiders, omzet ca. EUR15M/jaar)
–Projectontwikkeling, -acquisitie en -implementatie o.g.v. decentralisatie en versterking van lokaal bestuur, incl. management projectstaf in Nederland/lokaal
–Accountmanagement, netwerkbeheer, partnerschapontwikkeling met opdrachtgevers, doelgroepen, andere stakeholders (o.a. ministeries, gemeenten, EU/VN, financieringsorganisaties, private/maatschappelijke partners, bevolking)
–Vertegenwoordiging VNGI in nationale en internationale netwerken

Highlights
–Opzetten netwerk, projectenportefeuille, veldkantoren in Somalië (ca. EUR14M) en Zuid-Soedan (ca. EUR10M). Thematiek o.a. openbare orde & veiligheid, economische ontwikkeling, drinkwatervoorziening, rampenpreventie/-bestrijding
–Bemiddeling tussen 19 counties en 3 deelstaten in Zuid-Soedan om ontwikkeling en uitvoering van akkoorden en strategische plannen te realiseren o.g.v. lokale conflictbeheersing
–Realisatie publiek-private samenwerkingsplatforms en gemeentelijke strategieën voor economische ontwikkeling en dienstverlening in Somalië
–Ontwikkeling, acquisitie en implementatie DANWADAAG-programma (EUR8.5M) o.g.v. inclusieve rampenpreventie/-bestrijding in Somalië
–Ontwikkeling en acquisitie We Are Able!-programma (EUR6.7M) o.g.v. lokaal inclusiebeleid en dienstverlening in Burundi, Kenia, Zuid-Soedan, DR Congo, Ethiopië, Soedan.
–Ontwikkeling VNGI Security Risk Management Policy, incl. implementatieprotocollen en beleidsaanbevelingen
–Civiel-militaire samenwerking: curriculumontwikkeling, trainingen voor 1CIMICBat/1CMI (NL), CIMIC Centre of Excellence en 1German/Netherlands Corps (NAVO). Bijdrage aan multinationale NAVO-oefeningen: scenario-ontwikkeling, scripting in JEMM, ‘subject matter expert’/rollenspel, EXCON

Projectleider @ VNG International
sep 2005 — aug 2013

–Advisering en capaciteitsversterking (training, coaching, strategie, beleid) van overheidsinstanties en hun maatschappelijke en private partners
–Projectontwikkeling, -acquisitie en -implementatie o.g.v. decentralisatie en versterking van lokaalbestuur, incl. management projectstaf in Nederland/lokaal
–Accountmanagement, netwerkbeheer, partnerschapontwikkeling met opdrachtgevers, doelgroepen, andere stakeholders (o.a. ministeries, gemeenten, EU/VN, financieringsorganisaties, private/maatschappelijke partners, bevolking)
–Vertegenwoordiging VNGI in nationale en internationale netwerken
–Ondersteuning van Nederlandse gemeenten in beleidsvorming over internationale samenwerking

Highlights
–Financieel en inhoudelijk verantwoordelijk voor projecten in Armenië, Bosnië en Herzegovina, Israël/Palestina (met gemeentes Den Haag, Deventer, Opsterland), Soedan en Zuid-Soedan. Thematiek o.a. afvalmanagement, riolering, drinkwatervoorziening (met gemeente Eindhoven en Dunea), grondwatervervuiling, GIS, gemeentefinanciën
–Strategisch adviseur voor VNG Raad van Bestuur / Directieraad (o.l.v. Dhr. Deetman en Mevr. Jorritsma) o.g.v. VNG’s lidmaatschap van United Cities and Local Governments, de internationale koepelorganisatie voor gemeenten en verenigingen van gemeenten, en @VNG's voorzitterschap van de internationale Municipal Alliance for Peace in the Middle East
–Verkenningsmissie naar Afghanistan om lokale samenwerkingspartners en projectmogelijkheden in kaart te brengen en projectconcept te ontwikkelen o.g.v. gemeentelijke groenvoorzieningen (met gemeente Rijswijk)
–Civiel-militaire samenwerking / CMI / CIMIC: curriculumontwikkeling, trainingen voor 1CIMICBat/1CMI (NL), CIMIC Centre of Excellence (CCOE) en 1German/Netherlands Corps (NATO/1GNC). Bijdrage aan multinationale NAVO-oefeningen: scenario-ontwikkeling, scripting in JEMM, ‘subject matter expert’/rollenspel, EXCON

Trainee @ Ministerie van Buitenlandse Zaken
jun 2004 — mrt 2005

Afdeling Beleidscoördinatie Personenverkeer, Justitiële & Politiële Samenwerking (DPV/JP)

–Bijdragen aan beleidsstukken, spreekteksten en rapporten voor m.n. de ‘High Level Working Group on Asylum & Migration’ (HLWG) en over mensenhandel en drugscriminaliteit
–Assistentie en vertegenwoordiging bij diverse vergaderingen (o.a. in Brussel) en onderhandelingen in de werkgroep en voor Europese ministeriële vakraden
–Beoordeling van projectvoorstellen en projectvoortgang
–Behandeling van Kamervragen

Trainee @ Europees Comité van de Regio's
feb 2004 — jul 2004

ALDE-Groep

–Bijdragen aan briefings, rapporten, onderhandelingsinstructies t.b.v. de secretaris-generaal van de ALDE-Groep en ALDE-leden van het Comité van de Regio’s
–Vertegenwoordiging bij diverse vergaderingen (m.n. commissie voor sociaal-economische zaken)
–Assistentie bij formulering van ALDE-beleidsprioriteiten voor 2004-2006
–Ondersteuning bij rekrutering van staf

Trainee @ UNESCO / Ministerie van Buitenlandse Zaken
sep 2003 — jan 2004

Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij Unesco

–Bijdragen aan briefings, rapporten, onderhandelingsinstructies voor de Permanent Vertegenwoordiger, Ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW, de Nationale Unesco Commissie
–Assistentie en vertegenwoordiging bij diverse vergadering (o.a. commissies voor onderwijs, voor financiële & administratieve zaken, ministeriële rondetafels over Onderwijs en ICT, het ‘EU-overleg’)
–Coördinatie van de campagne voor de Nederlandse kandidatuur voor het Werelderfgoedcomité (o.a. opzetten PR- en lobbyactiviteiten)

Projectadviseur @ Gemeente Vlaardingen / Moravská Trebová (Tsjechië)
jul 2002 — jul 2002

Projectadviseur voor gemeente Vlaardingen in een project gericht op het opzetten van een burgerinformatiecentrum in Moravská Třebová. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met VNG International en Agora Central Europe

–Analyse van inhoudelijke voortgang van het project
–Interviews met gemeentelijke bestuurders en staf in Moravská Třebová
–Rapport met bevindingen en aanbevelingen

Neem contact op met de kandidaat

Contact