In de brief reageert de FNV op de lobby van werkgeverscentrale VNO NCW, die stelt dat bedrijven andere landen niet de wet kunnen voorschrijven. Dat is volgens de FNV geen reden dan maar niets te doen. In juli 2009 schreef de FNV al aan het ministerie van EZ hoe zij de verantwoordelijkheid van multinationals voor mensenrechtenschendingen in het productieproces beschouwt: kennis hebben van misstanden, en er zelfs profijt van hebben, is onzorgvuldig en maakt verantwoordelijk en aansprakelijk.

Wetgeving buitenland
Andere landen hebben daar al wetgeving voor. In Denemarken moeten grote ondernemingen in hun verslaglegging aandacht besteden aan hun mvo-programma (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Recente Britse wetgeving verplicht ondernemingen aandacht te besteden aan de impact van de activiteiten van de onderneming op de samenleving en het milieu.

Mvo-code
De Nederlandse regering is van plan de mvo-code ook wettelijk voor te schrijven. De FNV wil daarbij geen vrijblijvendheid. "Van ondernemingen mag worden verwacht dat zij aangeven hoe zij leveranciers aanmoedigen om sociale en milieunormen na te leven, en hoe zij dat nagaan. Op grond van deze regelgeving staat het ondernemingen niet vrij om te bepalen óf zij zich aan een normering willen conformeren, maar bestaat wel de mogelijkheid om de inhoud van de norm aan de omstandigheden van de betreffende onderneming aan te passen."

Kinderarbeid en dwangarbeid
Voor de FNV zijn alle fundamentele arbeidsnormen van gelijk belang en zij moeten in samenhang ingezet worden. Kinderarbeid en dwangarbeid komen juist en vooral voor in situaties waar mensen zich niet mogen organiseren. Het recente overzicht van de International Trade Union Confederation (ITUC) toont aan dat schendingen van vakbondsrechten wereldwijd nog altijd zeer ernstige vormen aannemen. Vele vakbondscollega’s zijn het afgelopen jaar weer bedreigd of hebben het leven verloren vanwege hun vakbondsactiviteiten. "Via het Nederlandse mvo-beleid zouden we een betere naleving van álle fundamentele rechten nadrukkelijk kunnen stimuleren", schrijft de FNV.

China
Het is van het grootste belang dat vrijheid van organisatie en collectieve onderhandeling in een land als China bevorderd wordt. De invloed van Nederlandse ondernemingen op hun eigen productiefaciliteiten en in de keten kan worden aangewend, er kunnen afspraken gemaakt worden om tot verbeteringen te komen en gezocht worden naar werkbare alternatieven zodat het personeel in collectieve zin toch wordt vertegenwoordigd, zo geloofwaardig als maar mogelijk is.

Sancties
Waar dat het geval is zou de Nederlandse overheid de ondernemingen, om voor steun in aanmerking te komen, expliciet moeten vragen welke stappen de onderneming neemt om het recht op organisatie te bevorderen en/of discriminatie tegen te gaan, binnen de mogelijkheden in die landen.

Brief FNV en meer achtergrond >>

Mondiaal FNV logo_groot (002)

Mondiaal FNV

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer