In 2000 committeerden 164 landen zich aan de zes Education for All (EFA)- doelstellingen van de VN, die afspraken bevatten over voorschoolse educatie, basis- en voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen, alfabetisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. Het GMR evalueert de resultaten van vijftien jaar werken aan deze doelen.

Sub-Sahara Afrika
Uit het rapport blijkt dat de grootste concentratie van problemen zich voordoet in Sub-Sahara Afrika. Van de twintig landen met de minste vooruitgang op de onderwijsdoelen, liggen er zestien in deze regio. En hoewel het onderwijsbudget er is toegenomen gaan nog steeds dertig miljoen kinderen niet naar school. Armoede is de grootste barrière om de basisschool niet af te maken.

Hardnekkige ongelijkheid
De ongelijkheid in toegang tot onderwijs blijkt hardnekkig en is zelfs toegenomen. Kinderen uit de rijkste bevolkingsgroepen hebben vier keer meer kans op goed onderwijs dan kinderen uit de armste groepen.

Een andere constatering is dat meisjes nog steeds achtergesteld zijn in de toegang tot onderwijs. In dertien landen gaan minder dan negentig meisjes naar de basisschool, voor elke honderd jongens. In het voortgezet onderwijs is die kloof nog veel groter. Bijna twee derde van de 781 miljoen volwassenen die nooit hebben leren lezen en schrijven zijn vrouwen.

Vooruitgang
Toch is er ook vooruitgang: twee derde van de landen bereikte in de afgelopen vijftien jaar gelijke deelname aan basisonderwijs van jongens en meisjes. En het aantal kinderen dat voorschools onderwijs volgt nam ook met twee derde toe. Er gaan 34 miljoen kinderen méér naar de basisschool dan in 2000, en bijna 30% meer jongeren volgen voortgezet onderwijs. Ook is er veel meer aandacht gekomen voor de onderwijskwaliteit. Het aantal landen dat leerprestaties meet, verdubbelde.

Investeringen
Sinds 2000 hebben de meeste landen hun budgetten voor onderwijs flink verhoogd. Maar het GMR berekent dat zelfs als de armste landen zelf maximaal investeren, er jaarlijks US$ 22 miljard extra nodig is om de nieuwe onderwijsdoelen voor 2030 te realiseren.

Nieuwe onderwijsdoelen
Het EFA-Global Monitoring Report 2015 verschijnt een maand voor het World Education Forum in Korea, waar nieuwe onderwijsdoelen voor 2030 zullen worden vastgesteld.  Daar bespreken de landen ook hoe onderwijs moet worden verankerd in de Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) voor 2030, die in september door de VN zullen worden vastgesteld.

Aanbevelingen
Volgens het GMR 2015 moeten regeringen ervoor zorgdragen dat alle kinderen en adolescenten in 2030 voorschools-, basis en lager voortgezet onderwijs doorlopen. Programma’s en financiering moeten veel meer gericht zijn op de meest achtergestelde groepen, met extra aandacht voor gelijke kansen voor meisjes. Het UNESCO-rapport bepleit ook heldere financiële afspraken voor de bekostiging van de nieuwe onderwijsdoelen, omdat het daar bij de Millennium- en EFA-doelen aan heeft ontbroken.

Op 23 april organiseert GCE-NL de conferentie 'Education for All 2000-2030 – Achievements and Challenges for North and South' ter gelegenheid van het GMR 2015.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer