Partnerbericht

UNESCO-rapport: Onderwijsdoelen voor 2015 worden niet gehaald

De impact van het slechte onderwijs is enorm; uit hetzelfde rapport blijkt dat onderwijs in hoge mate bijdraagt aan economische groei, armoedebestrijding en een betere positie van vrouwen. Daarom organiseert De Global Campaign for Education-Nederland op 27 februari in Utrecht het symposium Development for All through Education over de rol van onderwijs bij het behalen van resultaten voor een betere positie van vrouwen, gezondheid en economische ontwikkeling. Ook wordt het UNESCO Global Monitoring Report `Teaching and Learning, Achieving Quality for All’ officieel in Nederland gepresenteerd.

Meisjes
Het UNESCO-rapport inventariseert jaarlijks de stand van zaken rondom de zes onderwijsdoelen voor 2015. 164 Landen stelden deze doelen vast op de Education for All-conferentie in 2000. Het doel voor universeel basisonderwijs is nog ver weg, concludeert het rapport. Van de 57 miljoen kinderen die in 2011 niet naar school gingen, was meer dan de helft een meisje (54%). De situatie is het meest nijpend in de landen in Sub-Sahara Afrika, waar slechts 23% van de meisjes op het arme platteland de basisschool afmaakt.

Geen basisvaardigheden voor een beroep
Ook de voortgang bij andere doelen blijft achter. Zo hebben wereldwijd veel adolescenten geen toegang tot onderwijs waarmee ze de basisvaardigheden leren die ze nodig hebben voor een beroep. In de armste landen geldt dit zelfs voor de overgrote meerderheid van de jongeren: 86%.

In 2000 stelde de wereld zich ook ten doel om analfabetisme onder volwassenen in 2015 met 50% te verminderen. In 2011 is daarvan pas 1% gerealiseerd: 774 miljoen volwassenen kunnen niet lezen en schrijven. Twee derde van hen is vrouw.

Kwaliteit van onderwijs
Het UNESCO-rapport belicht dit jaar speciaal de kwaliteit van onderwijs, ook een van de doelen voor 2015. Met deze kwaliteit is het in veel gevallen slecht gesteld, concludeert het rapport. In arme landen verlaat daardoor een op de vier kinderen de school zonder te kunnen lezen. Dat betekent dat een deel van de investeringen in onderwijs verloren gaat. Naar schatting 129 miljard dollar van de jaarlijkse uitgaven voor basisonderwijs (10%) wordt besteed aan falend onderwijs, waarbij kinderen weinig tot niets leren.

Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de docent, en daarom roept UNESCO landen op om meer docenten op te leiden en om toe te zien op de standaard van deze opleiding. Ook moet er meer aandacht komen voor de beloning en de vooruitzichten van onderwijzers.

Impact van onderwijs
Naast het effectiever besteden van beschikbare budgetten, zijn extra investeringen nodig om elk kind de kans op onderwijs van goede kwaliteit te bieden. Dit financiële probleem ligt zowel bij de nationale regeringen, die een te klein deel van hun begroting voor onderwijs bestemmen, als bij de internationale donoren. De geïndustrialiseerde landen geven minder geld uit aan ontwikkelingssamenwerking in het algemeen, en aan onderwijs in ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ook Nederland is een voorbeeld van deze trend, hier is het voorheen royale budget voor onderwijs binnen de begroting voor ontwikkelingssamenwerking nagenoeg geheel geschrapt.

Economische groei
Onderwijs is een van de snelste en meest efficiënte manieren om de ontwikkeling van een land te stimuleren en armoede te bestrijden. Ook dat blijkt uit het UNESCO-rapport, dat deels gewijd is aan de resultaten van onderzoek naar de impact van onderwijs. Onderwijs blijkt niet alleen belangrijk op individueel niveau, maar levert ook een onmisbare bijdrage aan economische groei. Bovendien zijn er opvallend positieve effecten voor de gezondheid van de bevolking, en de positie van vrouwen. Als alle kinderen in een land naar school gaan, leidt dat tot een hogere productiviteit en meer ontwikkeling. Het inkomen per hoofd van de bevolking stijgt dan over een periode van 40 jaar zelfs met 23 procent.

Gezondheid
Vrouwen die onderwijs hebben gevolgd weten meer over hygiëne, voeding en de preventie en behandeling van ziektes bij hun kinderen. Als deze vrouwen zwanger zijn, herkennen ze de symptomen van complicaties eerder, zodat ze professionele hulp kunnen zoeken. Zouden alle vrouwen tenminste de basisschool afmaken, dan zou de kindersterfte met 15 procent dalen. Zouden ze allemaal voortgezet onderwijs volgen, dan zou die daling zelfs bijna 50 procent zijn, ofwel 2.8 miljoen minder sterfgevallen per jaar.

Onderwijs kan het leven van vrouwen drastisch veranderen. Ze leren voor zichzelf opkomen en hun rechten te claimen, wat bijvoorbeeld leidt tot minder kindhuwelijken en minder tienerzwangerschappen. Ook blijkt onderwijs vrouwen veel betere kansen te bieden op een baan en een eigen plek in de maatschappij.

Op 27 februari organiseert GCE-NL het seminar ‘Development for All through Education’. Lees meer op www.globalcampaignforeducation.nl