Partnerbericht

SKK en LIW vals beschuldigd

De organisaties zijn al maanden in overleg met diverse ministeries over de aanklacht wegens smaad, racisme en cybercrime die door FFI is aangespannen tegen SKK, LIW en internetproviders Xs4all en Antenna. Daarbij hebben de organisaties telkens aangedrongen op een actieve rol van de Nederlandse overheid. Hierover zijn tevens Kamervragen gesteld door de SP op 26 september jl. Deze zijn overigens niet, zoals gevraagd, vóór het staatsbezoek beantwoord.

 

De uitlatingen die met name door VNO-NCW voorzitter de heer Wientjes naar de pers zijn gedaan hebben geleid tot een onjuiste voorstelling van zaken. Het is vooral kwalijk dat hij hiermee steun lijkt te geven aan de beweringen van de Indiase Minister van Economische Zaken die bij Nederland klaagt over de activiteiten van SKK en LIW.

 

Voor de duidelijkheid: SKK en LIW hebben nooit beweerd dat er sprake is van kinderarbeid bij FFI. Wel is gesproken over schending van andere arbeidsrechten, hetgeen is onderzocht door een team van Indiase arbeidsdeskundigen. In de twee jaar dat de zaak nu loopt is nooit aangetoond, noch door FFI noch door een rechtbank, dat er feitelijke onjuistheden in onze rapportage voorkomen.

 

De organisaties roepen de Nederlandse overheid op om per onmiddelijk te reageren en een inhoudelijke dialoog aan te gaan met haar Indiase ambtgenoten over deze zaak, waarbij het recht van Nederlandse en Indiase organisaties op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vakvereniging centraal staan. Tevens zou de inzet moeten zijn dat India niet over moet gaan tot het verzoeken om internationale uitlevering van de directies van de 4 organisaties en de met naam genoemde personen.

Achtergrond:

 

FFI, dat spijkerbroeken produceert voor onder meer het Nederlandse merk G-Star, weigert elke vorm van dialoog met vakbonden en mensenrechtenorganisaties in Bangalore die als eerste over de arbeidsrechtenschendingen (eind 2005, begin 2006) rapporteerden. In plaats daarvan probeert FFI op systematische wijze via juridische stappen deze organisaties te verhinderen om publiekelijk te rapporteren over de gang

van zaken in hun fabrieken.

 

De Indiase lokale rechtbank legde in juli 2006, zonder de zaak inhoudelijk gehoord te hebben, de lokale organisaties een spreekverbod op. Dit spreekverbod geldt tot de dag van vandaag. Het is onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk voorkomt. Dit spreekverbod is mede gebaseerd op beschuldigingen van FFI dat de Indiase organisaties foutieve informatie aan de internationale media zouden hebben gegeven. VNO-NCW voorzitter Wientjes deed gisteren een uitspraak in het NOS journaal van 20.00 uur dat er sprake zou zijn van een 'in elkaar gezette fotoreportage'. SKK en

LIW hebben alleen weet van een artikel in Trouw waarbij door de foto-redactie van Trouw een foto is geplaatst, waarop mensen te zien zijn die niets met de zaak van doen hebben. Dat heeft ook niemand van SKK en LIW ooit beweerd, en uiteraard kunnen noch de Indiase organisaties, noch wij, verantwoordelijk gehouden worden voor het publicatiebeleid van Trouw.

 

De zaak is door SKK aanhangig gemaakt bij de bedrijven die inkopen bij FFI. Ook bij het NCP voor de OESO Richtlijnen is protest aangetekend tegen dit spreekverbod. Het spreekverbod heeft direct ten gevolge dat vakbonden niet meer vrijelijk kunnen opereren, en bedrijven geen geloofwaardig MVO

beleid kunnen voeren. SKK en LIW hebben hierover gerapporteerd op onze

websites.

 

FFI heeft hier vervolgens op gereageerd door een rechtszaak tegen SKK, LIW

en xs4all en Antenna aan te spannen op beschuldiging van cybercrime,

smaad, racisme en xenofobie. De rechtbank heeft geweigerd te accepteren

dat wij ons per advocaat verdedigen en vervolgens een arrestatiebevel

uitgevaardigd tegen alle organisaties en zeven met naam genoemde personen.

Op 20 november wordt de uitspraak verwacht of dit arrestatiebevel

internationaal van kracht wordt.

 

Amnesty International heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen deze

gang van zaken en uitte publiekelijk haar zorgen over het 'voortdurend

dwars zitten van de rechten van werknemers en buitenlandse

campagnevoerders' en veroordeelde de 'klaarblijkelijk valse

strafrechterlijke aantijgingen gericht op het inperken van hun vrijheid

van meningsuiting'.

 

Website Landelijke India Werkgroep

www.indianet.nl

Website Schone Kleren Kampagne

www.schonekleren.nl