Aan de voorzitter en leden van de

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 

Den Haag, 26 maart 2008

 

 

Betreft: reactie van de campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats* op  de nieuwe mensenrechtennotitie en het bijbehorende actieplan

 

Geachte voorzitter en leden,

De campagne Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats (hierna SKA) heeft met belangstelling kennis genomen van de mensenrechtennotitie "Naar een menswaardig bestaan – een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid" van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en het bijbehorende actieplan.

Uiteraard zijn wij verheugd over de keuze om mensenrechten speerpunt van buitenlands beleid te maken, waarbij uitbanning van kinderarbeid tot een van de zes specifieke aandachtsgebieden benoemd is. Echter, zowel over de inhoud als over de implementatie van de kinderarbeidstrategie brengt SKA ten behoeve van het Algemeen Overleg over mensenrechten (8 april a.s.) graag enkele aanbevelingen onder uw aandacht.

 

Focus op ergste vormen van kinderarbeid

Het uitgangspunt in de notitie is terecht dat mensenrechten voor altijd en iedereen gelden. Deze benadering wordt echter losgelaten bij de beleidsvoornemens om kinderarbeid uit te bannen door – voornamelijk – te focussen op de bestrijding van de ergste vormen van kinderarbeid die het onderwerp zijn van conventie 182 van de ILO. Toch is ook Conventie 138 die de minimumleeftijd voor werk bepaalt door 150 landen geratificeerd en wordt elk ILO lid verondersteld dit fundamentele arbeidsrecht na te leven. Daarnaast is het niet alleen uit het oogpunt van universaliteit van mensenrechten maar qua effectiviteit beter om álle vormen van kinderarbeid te bestrijden die kinderen beletten naar school te gaan en deze ook met goed gevolg te doorlopen. Een eenzijdige focus op 'de ergste vormen van kinderarbeid' leidt er toe dat kinderarbeidbeleid veelal 'losstaand' beleid is dat nauwelijks verbindingen legt met beleid ten aanzien van basisonderwijs in ontwikkelingslanden.

 

Aanbeveling: SKA pleit uit het oogpunt van ondeelbaarheid van mensenrechten enerzijds en duurzame ontwikkeling anderzijds om het beleid te richten op ALLE vormen van kinderarbeid, met als doel alle werkenden kinderen naar school! Immers het recht op onderwijs geldt voor elk kind en is de weg naar een betere toekomst.

 

Lees de rest van de brief: zie weblink

Brief aan de Kamer over Kinderarbeid

http://www.indianet.nl/docs/br080326.doc

Website van campagne ''Stop Kinderarbeid''

http://www.stopchildlabour.eu/stopkinderarbeid

 

 

ARISA

ARISA

Stichting Arisa (Advocating Rights In South Asia, voorheen Landelijke India Werkgroep) ondersteunt en versterkt vanuit Nederland de …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer