Partnerbericht

Pleidooi voor een nieuw Nederlands India-beleid

Geachte Ministers Verhagen, Koenders, Van der Hoeven, Donner en staatssecretaris Heemskerk,

Graag wil de Landelijke India Werkgroep (LIW) u informeren over aantal onderwerpen die zowel tijdens het komende staatsbezoek aan India van 24 tot 27 oktober, tijdens de handelsmissie naar India in november naar India alsmede in algemenere zin in het beleid ten aanzien van de relatie met India uw aandacht verdienen.

Hierbij is ons uitgangspunt de Beleidsnotitie India die door het vorige kabinet naar de Kamer is gestuurd. Deze is destijds vanwege de kabinetscrisis niet door de Kamer is besproken en is nu, zo begrijpen wij, vigerend beleid. De reden om u deze brief gezamenlijk te sturen is de nauwe onderlinge samenhang van de onderwerpen die wij aan de orde stellen en de noodzaak, zoals we verderop bepleiten, tot een nieuw India beleid te komen waarin de MVO-, ontwikkelings- en  mensenrechten-, inclusief arbeidsdimensies een veel sterkere rol spelen.

Deze brief dient tevens als toelichting op de Open Brief aan H.M. de Koningin ter gelegenheid van het staatsbezoek, waarvan u een kopie is bijgevoegd.

Zie link voor de rest van de brief.

De brief aan de Ministers en staatssecretaris

http://www.indianet.nl/br071018.html