Partnerbericht

NJCM-seminar ‘Gezinshereniging in Straatsburgs en Luxemburgs perspectief’

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt in gezinsherenigingszaken een toetsingsmodel dat eenduidiger en voorspelbaarder is dan tot nu toe werd gedacht. Dit model maakt het voor het Straatsburgse Hof mogelijk om structureel niet inhoudelijk in te grijpen in het recht van staten om migratie te reguleren. Het gevolg is dat de individuele belangen die op het spel staan in meer dan de helft van de gevallen niet beslissend zijn bij beantwoording van de vraag of het recht op respect voor het gezinsleven is geschonden. Dit is een van de conclusies van Eva Hilbrink in haar onlangs verschenen proefschrift ‘Adjudicating the Public Interest in Immigration Law’.

In tegenstelling tot het EHRM kijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie juist steeds kritisch naar nut en noodzaak van het handhaven van nationale migratierechtelijke criteria, constateert Hilbrink. Het Luxemburgse Hof wil hiermee voorkomen dat staten het recht op gezinshereniging (en de bevordering van vrij verkeer van Europese burgers) frustreren. Hierdoor staat in een EU-rechtelijke toets het belang van de staat bij migratieregulering nooit zomaar, zonder dat de inhoudelijke toets wordt geprioriteerd, boven de individuele belangen die op het spel staan.

Voor de nationale praktijk – waar gezinsherenigingszaken vaak aan beide juridische kaders worden getoetst – is inzicht in het onderscheid tussen de twee kaders van belang om te kunnen bepalen welke aspecten van de zaak beslissend zijn voor de uitkomst, en welke aspecten juist aan beschouwing moeten worden gelaten.

Tijdens deze bijeenkomst gaan deskundigen hierover met elkaar en het publiek in gesprek. Aan de orde komen onder meer de glijdende schaal, het vereiste van het ophalen van een inreisvisum of het behalen van een inburgeringsexamen in het land van herkomst, de belangen van het kind, en de vraag in hoeverre mag worden tegengeworpen dat gezinsbanden zijn opgebouwd tijdens een onzekere verblijfsstatus.

Sprekers:
Eva Hilbrink, juridisch specialist Europees migratierecht bij Stichting Migratierecht Nederland
Jorg Werner, advocaat bij Hagg en Van Koesveld Advocaten
Lisardo Fernandez Ferreiro, stafjurist bij de rechtbank Amsterdam

Moderator:
Tineke Strik, universitair docent Centrum voor Migratierecht Nijmegen

ALV NJCM
Dit debat vindt plaats na de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het NJCM. Leden van het NJCM zijn hiervoor welkom vanaf 17.15 uur (inloop).

Locatie
Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag

Entree
Gratis toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van advocaten die PO-punten willen behalen.

PO-punten (2)
Advocaten kunnen 2 PO-punten halen voor deelname aan dit seminar. Zij dienen zelf te beoordelen of de inhoud van het seminar hun vakbekwaamheid ten goede komt en aldus opleidingspunten oplevert. Het NJCM verstrekt in dat geval een bewijs van deelname. Voor deze advocaten kost deelname €125,-

Aanmelden
NJCM@law.leidenuniv.nl