De afgelopen jaren is het Turkse Landbouwbeleid op veel vlakken hervormd. Oude instrumenten als prijsondersteuning voor graan, suikerbieten, tarwe, katoen en tabak, en subsidies op kunstmestgebruik zijn afgeschaft. Boeren worden zo gedwongen meer marktgericht en kostenefficiënt te gaan werken. Ter overbrugging krijgen ze nog wel een inkomenstoelage per hectare. De Wereldbank ondersteunt deze hervorming van het Turkse landbouwbeleid. ‘Eén van de belangrijkste bronnen van vervuiling van de rivierbeddingen en de Zwarte Zee zijn de dierlijke mestoverschotten die boeren in of langs de rivieren dumpen. ‘Omdat kunstmestgebruik gesubsidieerd werd, was er al die jaren nauwelijks aandacht voor het vercomposteren van dierlijke mest en de resten van landbouwgewassen’, vertelt KIT Rural Change- medewerker Ferko Bodnar.
‘Nu de boeren de dure kunstmest zonder subsidie moeten kopen, schrikken ze van de kosten en groeit de interesse om koeien- of kippenmest te gebruiken. In januari 2003 gaat Bodnar aan Turkse landbouwvoorlichters een training geven ter verbetering van hun kennis van en inzicht in Nutriënten Management. ‘Zij zijn een belangrijke schakel want zij adviseren de boeren. We benadrukken het belang van de farming systems approach. Het overschot aan dierenmest in één bedrijfsonderdeel kan nuttig worden gebruikt als meststof in een ander bedrijfsonderdeel.

En zo kunnen de boeren tegelijkertijd besparen op hun uitgaven voor kunstmest. Er is ook goede software die helpt om inzicht te geven in de Nutriënten Balans en in de financiële balans; die zullen we daar tonen.’

Pilot voor het ontwikkelen van een Code of Good Agricultural Practice

De komende maanden levert KIT Rural Change door middel van een pilot in de provincie Corum ook een bijdrage aan het ontwikkelen van een Code of Good Agricultural Practice (GAP) in Turkije. ‘De EU-landen hebben in het kader van de EU nitraten richtlijn reeds zo’n GAP- Code ontwikkeld. De invoering van de EU Nitraat Richtlijn valt niet binnen het APC- project maar met de beoogde toetreding van Turkije tot de Europese Unie moet hier wel aan gewerkt worden. Nutriënten Management krijgt prioriteit bij het opstellen van de GAP- code, maar er zal ook aandacht besteed worden aan het voorkomen van verdere erosie.’

Mogelijkheden voor organische landbouw

In het Zwarte Zee gebied is organische landbouw nog niet zo ontwikkeld. Maar er is wel bij zowel boeren als landbouwindustrie, onderzoekers en landbouwvoorlichtingsdiensten serieuze belangstelling voor. In Turkije is reeds behoorlijk veel kennis over organische landbouw aanwezig met name in de particuliere sector en bij universiteiten en onderzoeksinstellingen. De landbouw- voorlichtingsdienst zou een actievere rol kunnen spelen bij de verspreiding van die kennis, meent Brul. Hij stelt voor om demonstratieboerderijen op te zetten, studiereizen te organiseren en boeren te coachen bij het maken van conversieplannen. In alle vier de provincies die aan het APC-project deelnemen ziet hij goede mogelijkheden om organische landbouw in samenwerking met de particuliere sector verder te ontwikkelen.

KIT Rural Change advisieert bij project ter bestrijding landbouwvervuiling Turlkije
Expertise en projecten KIT Rural Change

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer