Partnerbericht

Kinderhorrorserie Chucky

RTL is van plan om dit najaar de kinderserie Chucky uit te zenden. Hoofdpersoon is de pop Chucky, die met een mes dood en verderf zaait. Vanuit de vredesbeweging is aan de directie van RTL gevraagd het al toenemende geweld met messen niet aan te wakkeren en van uitzending af te zien. U kunt zelf ook een protestbrief zenden. Een model is beschikbaar.

Op initiatief van Vredesbeweging Pais en de Stichting voor Actieve Geweldloosheid werd de onderstaande brief aan de directie van RTL gezonden. Andere vredesorganisaties hebben zich daarbij aangesloten en er is ook een modelbrief opgesteld die u zelf als persoon, al dan niet aangevuld met uw persoonlijke opmerkingen, aan RTL kunt zenden.

Tekst van de brief van de vredesorganisaties:

Beste directie,

Onze aandacht werd gevestigd op de bijgaande informatie over de ‘kinderhorror’-serie CHUCKY die RTL dit najaar gaat uitzenden. Aard en strekking van deze serie wekte bij ons een reactie van ongeloof en afkeer op. Dat er dergelijke films gemaakt worden is al triest genoeg, maar het is voor ons onbegrijpelijk dat u deze uitzendt. U wilt toch een beschaafde omroep in een beschaafde samenleving zijn?

Ons bezwaar tegen de serie is niet zozeer dat het kinderen zou kunnen schokken, maar dat die moord en doodslag als een aanvaardbare actie propageert. Verder wordt navolging in de vorm van messenbezit er door gestimuleerd, terwijl dat juist een groeiend probleem in de huidige jeugdcultuur. Wij hopen dat u uw besluit tot uitzending van deze serie wilt heroverwegen en dat u daarbij tot het inzicht zult komen dat uitzending niet strookt met uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ook wij voelen een verantwoordelijkheid, gericht op het voorkomen dat dit soort films uitgezonden worden. We overwegen dan ook verdergaande actie. Met het oog daarop zien we uw reactie graag voor 1 oktober a.s. tegemoet via bovenstaand adres of info@vredesbeweging.nl.

Meer info