Op zaterdag 12 december  vanaf 11 uur ’s ochtends, zal WECF samen met  WILPF, IFG, Sortir du Nucleaire, NIRS, het Duitse Umwelt Institut, Greenpeace, Eodefense and WISE, het akelige gezicht van kernenergie laten zien met de presentatie van de WECF publicatie " The Critical Question" .  Experts en slachtoffers van nucleaire straling uit Rusland, Kazachstan en Duitsland, die voor het boek zijn geinterviewd  zullen ervaringen met elkaar uitwisselen in een plenair debat. Dr. Helen Caldicott, genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede en een van de meest bekende experts op het gebied van kernenergie, hartstochtelijk pleitbezorgster van ontmanteling van kernwapens en auteur van diverse boeken over dit thema, zal de openingsspeech van het debat verzorgen.

The Critical Question
Tijdens de bijeenkomst  zal tevens de nieuwe Engelstalige WECF publicatie  "The Critical Question" worden gepresenteerd. In september, vlak voor de Duitse verkiezingen, verscheen de eerste versie onder de titel ‘Die Kernfrage’. Het beleid in Duitsland ten aanzien van kernenergie was de afgelopen jaren gericht op het afbouwen van het gebruik van kerncentrales. Door de nieuwe coalitie van CDU met de liberale FDP is echter het antinucleaire Duitse beleid in gevaar gekomen. Aangezien kernenergie een heikel punt is op de Europese agenda, en de Duitse stellingname van cruciaal belang kan zijn voor de toekomstige koers die Europa gaat varen, riep WECF in eerste instantie met het boek de Duitse politiek op vast te houden aan het huidige beleid en om de nadelen en gevaren van kernenergie onder de aandacht te brengen van het publiek.

In het boek wordt de gehele productiegang behandeld, van het delven van uraniem tot de opslag van kernafval. Bijzonder aan het boek is dat het naast een zeer gedetailleerd overzicht van feitelijke informatie, vooral ook persoonlijke ervaringen van mensen met kernenergie of de productie ervan belicht, mensen die weten wat voor schade het kan veroorzaken. Hun ervaringen en omstandigheden verschillen sterk op veel vlakken, maar ze hebben een ding met elkaar gemeen; ze weten dat de toekomst niet ligt in kerncentrales, maar in duurzame en eerlijke energieproductie.

Één van de geinterviewden, Kaisha Atakhanova, van EcoForum Kazachstan, stelt: "kernenergie is als een draak met twee hoofden – het ene is kernenergie, het andere atoomwapens. Beiden zijn niet veilig en duurzaam. Kernenergie biedt geen oplossing voor klimaatverandering. Kijk naar mijn land, Kazachstan. We zitten met een enorme erfernis aan radio actief afval uit de Sovjet periode en de koude oorlog. Dit kost de Kazachse overheid niet alleen klauwen met geld en de Kazachse burger veel belastinggeld, het kost ook mensenlevens. Mensen betalen met hun gezondheid en met de gezondheid van toekomstige generaties".

Over WECF
WECF is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 vrouwen- en milieuorganisaties in veertig landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

Met vijf side events, een expositie, een boekpresentatie en 55 vertegenwoordigers zal WECF bijdrage leveren aan een krachtige en eerlijke uitkomst van de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen Verder maakt WECF deel uit van een tweedaagse training voor non-gouvernementele vrouwen- en milieu organisaties van landen uit Oost-Europa, de Kaukasus en Centraal Azië.  De klimaatlasten en -behoeften van mensen van deze regio zijn tot nu toe nauwelijks of helemaal niet aan bod gekomen tijdens klimaatonderhandelingen.


Meer weten? www.wecf.eu

Voor de redactie:
Voor meer informatie over het werk van WECF en haar aanwezigheid kunt u contact opnemen met: Chantal van den Bossche, persvoorlichter WECF, +31-6 2812 9992,

WECF Standpunten tijdens de top in Kopenhagen
1.) 45% minder emissie door EU-landen en andere geïndustrialiseerde landen – exclusief offsets.
WECF gelooft dat een mondiaal verdrag alleen kan slagen wanneer geindustrialiseerde landen overeenkomstig accepteren dat hun cumulatieve CO2 emissies onderdeel uitmaken van een klimaatschuld ten opzichte van ontwikkelingslanden. De geïndustrialiseerde landen dragen de meeste verantwoordelijkheid voor een vermindering van emissies.
Gebaseerd op recent onderzoek is WECF voor een reductie van 45% in het jaar 2020 (gebaseerd op de uitstoot in 1990). Landen zoals de VS, met historisch de grootste cumulatieve hoeveelheid emissies, zouden de meeste inzet moeten tonen.
Deze emissievermindering moeten de geïndustrialiseerde landen nationaal bewerkstelligen, en zouden niet gekocht moeten worden via ineffectieve en oneerlijke offsetprojecten in ontwikkelingslanden. Natuurlijk kan iedere vermindering boven deze 45% worden bereikt in samenwerking met ontwikkelingslanden, maar  de focus zou dan moeten liggen op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

2.) Vrouwen zijn essentieel voor effectief en rechtvaardig klimaatbeleid
WECF steunt de oproep van de Women&GEnder Constituency om een "Women and Gender" paragraaf op te nemen in het document van de UNFCCC waarin een gedeelde visie is geformuleerd.
Vrouwen – die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen – zouden als gelijke stakeholders moeten worden beschouwd in klimaatgerelateerde processen en praktijken:" Op grond van de internationale verdragen aangaande gender-gelijkheid en -participatie,  is een volledige integratie van gender aspecten cruciaal voor effectieve actie op alle gebieden van klimaatbeleid, zoals adaptatie, mitigatie, technologieoverdracht, financiering en capacity building."
Zie voor de voorgestelde beleidsovereenkomst:
http://www.gendercc.net/fileadmin/inhalte/Dokumente/UNFCCC_conferences/Road_to_COP15/women_and_gender-input-shared-vision.pdf

3.) Veilige energie is belangrijker dan marginale emissievermindering
WECF is tegenstander van een opname van technologieën op basis van fossiele brandstoffen of kernenergie als klimaatbeschermende instrumenten.
De koolindustrie pretendeert bijvoorbeeld op basis van het onbewezen Carbon Capture and Storgae (CCS) duurzame oplossingen te bieden en daarom zou moeten profiteren van klimaatfondsen. De kernenergie-industrie – gebaseerd op een productieketen die van begin tot eind schadelijk is voor mens en natuur – zou al helemaal niet mogen profiteren van klimaatfondsen en financiële instrumenten.
WECF zal tijdens de top het boek "Nuclear Energy: The Critical Question – First hand reports from the frontlines of the nuclear fuel chain" presenteren, waarin de schadelijkheid van deze productieketen zichtbaar wordt gemaakt.
 zie: http://www.wecf.eu/english/articles/2009/12/critical-question.php

4.) Juridisch bindende afspraken zijn noodzakelijk
WECF maakt deel uit van CAN Europe en deelt dan ook het CAN-standpunt dat een juridisch bindend verdrag met een robuust compliance systeem noodzakelijk is, wat betekent dat hier duidelijke componenten over in het verdrag moeten worden opgenomen. Ontwikkelingslanden moeten ervan uit kunnen gaan dat de gindustrialiseerde landen zich aan hun afspraken houden, dat ze worden gecontroleerd, en dat wanneer zij afspraken schenden er sancties zullen volgen. Zie ook: http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1522&tmpl=component&format=raw&Itemid=316

WECF deelt standpunten met CAN, gendercc, Women for Climate Justice, de Women&Gender Constituency en de CDM organisatie Atmosfair.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer