Partnerbericht

HEALTH OF PEOPLE ON THE MOVE – Expertise over mondiale gezondheid, een noodzaak voor de Nederlandse gezondheidszorg

 

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen op de vlucht. Vaak krijgen ze te maken met gezondheidsrisico’s, zowel onderweg als bij aankomst in Nederland. Het gaat dan bijvoorbeeld om infectieziekten, lichamelijke letsels, verwaarlozing van chronische ziekten, psychische klachten en problemen rondom seksuele en reproductieve gezondheid. Daarnaast is de gezondheidszorg voor deze mensen – zowel onderweg als in Nederland – niet optimaal toegankelijk of sluit deze niet aan bij hun behoefte en verwachtingen waardoor de kwaliteit van de zorg uiteindelijk tekort schiet.

Het symposium gaat in op deze vragen. Een van de internationale sprekers is Tammam Aloudat, Medisch Directeur van Artsen zonder Grenzen Zwitserland, die de ervaringen van AZG deelt rondom de opvang van vluchtelingen en de zorgvragen waar de vluchtelingen mee kampen. Ugochi Daniels, hoofd van de afdeling ‘Humanitarian en Fragile contexts’ van het Verenigde Naties Bevolkingsfonds (UNFPA) zal ingaan op seksuele en reproductieve gezondheidszorg in gebieden van oorlog en conflict. Ook tijdens de oorlog, tijdens de lange tocht naar West-Europa, en in een vluchtelingenkamp worden vrouwen zwanger en hebben jongeren voorlichting nodig over hun seksuele gezondheid. Hoe garandeer je goede zorg in deze omstandigheden?

Het symposium staat verder stil bij de zorg rondom vluchtelingen in Nederland. Vorig jaar vroegen een kleine 60.000 mensen asiel aan, en ook dit jaar worden er duizenden vluchtelingen verwacht. Hoe anticipeert de Nederlandse zorg op ziekten waar men in Nederland niet dagelijks mee te maken krijgt? Zoals ‘tropische’ infectieziekten, malaria, knokkelkoorts (dengue) of tuberculose, of wensen en behoeften aangaande seksuele en reproductieve gezondheid. Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem in de wereld, iets waar ook Nederland steeds vaker mee te maken krijgt. Psychische aandoeningen komen frequent voor onder degenen die een oorlog van nabij hebben meegemaakt, als gevolg van trauma of seksueel misbruik. Het is zaak dat in Nederland expertise wordt versterkt op deze terreinen, expertise die vaak aanwezig is bij artsen die een tijd in het buitenland hebben gewerkt en weten om te gaan met grensoverschrijdende ziektes en andere culturele gewoontes.

Deze onderwerpen staan centraal op het symposium, waarbij de organisatoren de Nederlandse overheid oproepen om ‘het recht op gezondheid voor iedereen’ niet alleen te onderschrijven, maar ook actief te werken aan de toegang tot de zorg. Te denken valt aan het opleiden en ondersteunen van zorgprofessionals met ervaring op deze terreinen en het verbeteren van de communicatie tussen de zorgverlener en de cliënt, onder andere door het beschikbaar maken van tolken of het vergoeden van extra tijd voor consulten. Op het congres zal stil worden gestaan bij de Nederlandse vervolgopleiding die opleidt tot experts op het gebied van mondiale gezondheid en tropengeneeskunde (AIGT). Hun ervaringen zijn van onschatbare waarde in het omgaan met de problematiek van mensen en ziekten van over de grenzen.

Over de NVTG

De Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg is opgericht in 1907. De missie van de NVTG is: ‘het actief bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en gezondheidszorg in lage- en midden- inkomenslanden, door middel van onderwijs, onderzoek en pleitbezorging en vanuit het perspectief van de mondiale gezondheidszorg een bijdrage leveren aan de Nederlandse gezondheidszorg’. Kernactiviteiten van de NVTG zijn het stimuleren van debat, de scholing van Artsen Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde en het organiseren van congressen en bijeenkomsten. De NVTG biedt een platform voor professionals en geïnteresseerden in internationale gezondheidszorg en levert een belangrijke bijdrage aan het op de politieke agenda zetten van internationale samenwerking, en duurzame ontwikkeling met betrekking tot mondiale gezondheid.

Meer informatie is te vinden op: https://www.nvtg.org/index.php?id=1376

Over Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp. De hulpverleners van Artsen zonder Grenzen (artsen, verpleegkundigen en andere specialisten) bieden deze hulp zelf, ter plaatse, aan mensen in nood, los van ras, geloof of politieke overtuiging.

Over Rutgers

Rutgers streeft naar een wereld waarin ieder mens, man of vrouw, zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven. Met betrekking tot vluchtelingen en statushouders brengt Rutgers relevante kennis in beeld over problemen en vragen rondom seksuele gezondheid en de behoeften aan ondersteuning; biedt zij gender en cultuur sensitieve informatie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en goede toegang tot zorg en advies; en ondersteunt zij professionals en vrijwilligers met gender en cultuur-sensitieve tools en informatie opdat ze goede voorlichting en zorg kunnen bieden bij seksuele gezondheidsvragen. Rutgers werkt zowel in Nederland als internationaal op het gebied van vluchtelingen.

Over de AIGT

De 2,5 jaar durende opleiding tot arts IGT (AIGT) bestaat uit klinische praktijk (gynaecologie/verloskunde, chirurgie en kindergeneeskunde), public health en management van mondiale gezondheidszorg. De arts IGT werkt gedurende de opleiding in een internationale ‘low resource setting’, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp, een crisisgebied of een klein ruraal ziekenhuis. Uit ervaring blijkt dat de arts IGT na terugkomst in Nederland een belangrijke rol speelt bij migrantenzorg of een bijdrage blijft leveren aan de mondiale gezondheidszorg. Deze opleiding is in 2012 is erkend door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).