Partnerbericht

Per Expresse: Klimaatconferentie

Verandert het klimaat?

” Er zijn onverwachte en extreme weersverschijnselen waargenomen, door ons natuurrampen genoemd, zoals Orkaan
Mitch in 1998, de verwoestende storm Lothar die in 1999 over Europa raasde en in 2000 overstromingen in Mozambique”.

Onderwerp van de 10e editie van Per Express, de serie lesbrieven over actuele ontwikkelingen in het wereld-
nieuws, is het klimaat. Aanleiding is de klimaatconferentie in Den Haag van 13 tot 24 november 2000.
Op deze conferentie bespreken de vertegenwoordigers van de meeste landen van de wereld in Den Haag de
voortgang van de maatregelen die op eerdere bijeenkomsten al zijn besproken. Na jarenlange discussies staan
regeringsleiders op het punt om eerder gemaakte afspraken voor emissiereductie in concrete daden om te
zetten.

De lesbrief, gekoppeld aan een educatieve website, biedt leerlingen van 10-15 jaar achtergronden bij de
klimaatconferentie in Den Haag en geeft leerkrachten aanwijzingen hoe het wereldnieuws in de klas te
behandelen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs.

Deze lesbrief gaat in op de vraag of de veranderingen die we in het weer zien een natuurlijke oorzaak hebben
of worden veroorzaakt door menselijk handelen. Wetenschappers zijn het onderling niet eens en het definitieve
bewijs is nog niet geleverd. En als zij het al niet eens zijn, wat moeten de politici dan die niet staan te
trappelen om drastische en impopulaire maatregelen te moeten nemen?
De lesbrief gaat ook in op de vraag of armoedebestrijding en het streven naar een schoner milieu samen
kunnen gaan. Mogen wij ontwikkelingslanden het recht om te groeien (en dus meer broeikasgassen uit te
stoten) ontzeggen? En wat betekent de handel in het recht om vervuilende gassen uit te stoten voor de
inwoners in landen die die rechten kopen en verkopen?

De handleiding geeft achtergrondinformatie over het broeikaseffect en schone energiebronnen, lessuggesties
voor basis- en voortgezet onderwijs en de aansluiting bij kerndoelen.

De educatieve website geeft aanvullende informatie en extra lessuggesties voor leerlingen en leerkrachten.
Voor leerlingen is een overzicht van landen die het akkoord over ‘broeikasreductie’ hebben ondertekend en
een opsomming van de gevolgen van de wereldwijde temperatuurstijging. Leerlingen kunnen op de website
hun mening kwijt over een aantal prikkelende stellingen. Ze worden ook uitgenodigd Leerlingen om mee te
doen aan een landelijke actie tegen het broeikaseffect. Tevens zijn er (Nederlandstalige) links opgenomen.
Voor leerkrachten zijn er extra lessuggesties, is er aanvullende informatie over al lopend projecten om
emissie-reductie in het buitenland te bewerkstelligen en is er aandacht voor lokale initiatieven voor een beter
milieu. Uiteraard ontbreekt een uitgebreide linkspagina niet.

De lesbrief met handleiding kost f 7,50 en is te bestellen bij:

Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
tel. 024-3613074
fax 024-3613014
email: cmo@bw.kun.nl
http://www.cmo.nl

De lesbrief en handleiding zijn ook met behoud van de originele opmaak gratis te downloaden vanaf http://www.cmo.nl en vanaf http://www.kennisnet.nl/docent/abhn

de CMO homepage > Per Expresse