De commissie heeft alle zes aanvragers getoetst op zeven aspecten. Cordaid scoorde hoog op ‘visie en samenhang van strategieën’ (8,9), ‘innovatie’ (een 8) en ‘consistentie van de vertaalslag’ (een 7,9).
Op de andere aspecten als bijvoorbeeld de kwaliteit van de bedrijfsvoering haalt Cordaid gemiddeld een 7. Dit betekent dat de commissie over de gehele breedte positief is over Cordaid, met name over de concentratie van Cordaid op vier thema’s (stedelijke leefbaarheid, toegang tot markten, gezondheid en zorg, vrede en conflict). Ook de vertaalslag van deze thema’s naar type activiteiten en de plannen voor vernieuwing wordt gewaardeerd. Cordaid stimuleert vernieuwing door te proberen om eerder ‘onbereikbare’ gemarginaliseerde groepen toch te bereiken en daarnaast lokale fondswerving in het Zuiden te stimuleren. Ook wil Cordaid zwarte, migranten- en vluchtelingenorganisaties in Nederland nog meer betrekken bij internationale samenwerking. Cordaid zal ook het nakomen van internationale afspraken door overheden scherp in de gaten houden en desnoods lobbyactiviteiten ondernemen.

Resultaatgerichtheid

In het advies van de commissie voert resultaatgerichtheid de boventoon. De commissie waarschuwt voor teveel publieksactiviteiten in Nederland maar beklemtoont wel het belang van draagvlak. Cordaid kan zich vinden in de eis dat ontwikkelingsactiviteiten zichtbare en meetbare resultaten moeten opleveren bij de mensen om wie het gaat, de armen in ontwikkelingslanden. Maar het mag niet blijven bij dweilen met de kraan open: Cordaid houdt vast aan de taak van ontwikkelingsorganisaties om niet alleen via hulp, maar ook via (politieke) lobby en vernieuwende publieksactiviteiten aan eerlijkere mondiale verhoudingen te werken. Cordaid blijft zich ervoor inzetten dat de stem van onze partners, hun lokale belangen en thema’s, op de globale agenda worden geplaatst om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen.

Onterecht dilemma

In het strategisch plan 2003 – 2006 heeft Cordaid haar plannen voor de komende vier jaar beschreven. De commissie heeft nu een advies gegeven over de subsidietoekenning in het jaar 2003.
Opvallend is dat de commissie adviseert om het totale bedrag voor alle zes medefinancieringsorganisaties (Cordaid, Novib, ICCO, Hivos, Plan Nederland, Terre des Hommes) vier jaar lang niet boven elf procent van het ODA uit te laten komen. Dit advies staat in tegenstelling tot de eerder beschreven geest van resultaatgerichtheid. Het feit dat de bovengrens van het subsidiebedrag vier jaar lang vast staat ontmoedigt MFO’s om hun inspanningen snel te vergroten. Meer eigen omzet betekent dan dat een collega-MFO de komende vier jaar minder zal kunnen ontvangen. Dat is in de visie van Cordaid een onterecht dilemma.

Meer informatie: Lilianne Ploumen, Cordaid, tel. 070 – 3136333 of mobiel 06-11363427,

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer