Partnerbericht

CNV tekent convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het is het eerste van een aantal convenanten dat internationale ketens helpt verduurzamen. Nederland is het eerste land dat op deze manier aan de slag gaat om de kleding- en textielsector te verduurzamen.

"De praktijk moet gaan uitwijzen of door dit convenant alle arbeidsrechten ook daadwerkelijk worden nageleefd", zegt Arend van Wijngaarden. "Het convenant is nog maar een eerste stap in de goede richting. Onze vakbondscollega's in Azië zullen er streng op toezien dat in de kledingfabrieken de arbeidsrechten worden nageleefd. Als CNV zullen wij de partijen hier in Nederland scherp houden op wat er daar gebeurt."

Afgesproken is om bij de productie van kleding en textiel in landen als Bangladesh, India, Pakistan en Turkije samen te werken aan:

  • bescherming tegen discriminatie, kinderarbeid, gedwongen arbeid,
  • het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden,
  • het realiseren van een leefbaar loon,
  • veilige en gezonde werkomstandigheden voor werknemers,
  • vermindering van negatieve milieu-impact van grondstoffen,
  • het voorkomen van dierenleed,
  • minder gebruik van water, energie en chemicaliën en
  • minder chemisch afval en afvalwater.

Voor Nederlandse consumenten zal het aanbod kleding en textiel gaandeweg eerlijker en duurzamer worden, ook voor consumenten die daar niet specifiek op letten. Bij steeds meer winkels zal de consument een goed antwoord kunnen krijgen op zijn vragen over eerlijke en duurzame kleding en textiel.

Nieuw instrument om ketens duurzamer te maken
Het vandaag ondertekende convenant is het eerste IMVO-convenant. In het advies IMVO-convenanten bepleit de SER dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen om convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te sluiten met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

De totstandkoming, maar ook het bewaken van de uitvoering van dit convenant, wordt gefaciliteerd door de Sociaal Economische Raad (SER). Het convenant Duurzame Kleding en Textiel is de eerste van een aantal IMVO- convenanten. Hiermee is een nieuw instrument ontstaan om internationale ketens duurzaam en verantwoord te maken.

Lees ook: Interview Minister Ploumen "Het wordt makkelijker om eerlijke kleding te kopen"