Partnerbericht

Actieplan kledingbranche schiet tekort

De brancheorganisaties Modint, Inretail en VGT erkennen in hun  aan minister Ploumen gepresenteerde ‘Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0’ dat er grote problemen in de textiel- en kledingsector bestaan. Ze willen, net als de minister, structurele verbeteringen realiseren. CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit toe, maar blijven ook kritisch: “Dit plan zet stappen in de goede richting, maar  is nog te weinig ambitieus en vernieuwend om tot een koerswijziging te komen”.

CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO wijzen erop dat een koerswijziging noodzakelijk is en sporen de brancheorganisaties aan hun visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verder uit te werken. Deze organisaties dagen de branche uit om op het gebied van ketentransparantie door te pakken.

Een kritische analyse van de huidige bedrijfsgecontroleerde inspecties (‘social audits’) ontbreekt. Recente rampen als Rana Plaza, Tazreen Fashions en Ali Enterprises hebben uitgewezen dat zelfs zichtbare gebreken tijdens deze controles vaak over het hoofd worden gezien.

Ook moet de kledingbranche duidelijker  aangeven hoe zij aan de VN Principes voor bedrijfsleven en mensenrechten invulling gaan geven, in het bijzonder de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren en om slachtoffers van mensenrechtenschendingen toegang tot genoegdoening te bieden (denk hierbij aan financiële compensatie aan slachtoffers van rampen en klachtenmechanisme).

In het vandaag gepresenteerde actieplan zijn de doelen nog onvoldoende concreet en het is nog niet duidelijk hoe deze behaald moeten gaan worden. Het plan bevat voornamelijk vrijblijvende pilotprojecten en informatiebijeenkomsten. De komende maanden zal het actieplan verder uitgewerkt moeten worden.

In afwachting daarvan kunnen Nederlandse textiel- en kledingbedrijven direct aan de slag op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, bijvoorbeeld door het Bangladesh Veiligheids Akkoord te ondertekenen of door gehoor te geven aan de Greenpeace Detox Challenge.