Partnerbericht

50 Miljoen ‘niet bestaande’ kinderen riskeren seksueel misbruik

Bescherming tegen misbruik

“De registratie van pasgeboren baby’s geeft ze een klein beetje bescherming tegen kinderhandel en -smokkel ten behoeve van de seksindustrie. Sekshandelaren kiezen hun slachtoffers uit juist omdat ze geen papieren hebben. Ze weten heel goed dat deze kinderen kwetsbaarder zijn en de kans dat ze weglopen is kleiner dan kinderen die wél papieren hebben. Seksueel misbruik van kinderen is een ernstige schending van de kinderrechten. De internationale gemeenschap móet onderling samenwerken om deze praktijken onmiddellijk een halt toe te roepen,” aldus John Greensmith, directeur van Plan International.

Geboorteregistratie moet verplicht worden

Veel landen in de wereld hebben geen verplicht geboorteregistratiesysteem. In sommige landen zijn zelfs helemaal geen data beschikbaar over het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt. Plan werkt in diverse landen met partnerorganisaties en lokale overheden om wetten en structuren op te stellen om geboorteregistratie te vergemakkelijken. Veelal worden deze pogingen ondernomen op basis van het zogenaamde ‘grassroots’ principe: dit houdt in dat Plan niet alleen op overheidsniveau aandacht voor deze problematiek vraagt, maar ook op lokaal niveau geboorteregistratie-projecten initieert en deze integreert met andere activiteiten in de regio’s waar Plan werkt.

Kinderen die niet geregistreerd staan en dus geen geboortecertificaat bezitten, hebben in veel landen geen recht op onderwijs, geen toegang tot medische zorg, geen kans op een officiële baan, geen mogelijkheid om een huis of een stuk land te bezitten, ze hebben geen stemrecht, ze kunnen geen verzekering afsluiten en hun kinderen kunnen op hun beurt niet geregistreerd worden. Plan stelt zichzelf ten doel deze cirkel te doorbreken.

Projecten van Plan International op dit gebied

Nepal: smokkel van vrouwen en kinderen en seksueel misbruik
Plan Nepal werkt met lokale partners samen om een geïntegreerd programma op te zetten om smokkel en seksuele uitbuiting van vrouwen en meisjes tegen te gaan. Het programma richt zich op: het onder de aandacht brengen van de grootte van het probleem; lobby voor verandering van wetgeving; het aanreiken van informatie aan beleidsmakers en het algemene publiek; het maken en verspreiden van lesmateriaal en de opvang van kwetsbare vrouwen en kinderen alsmede slachtoffers van seksueel misbruik. Het project heeft vooral veel impact gehad onder vrouwen en meisjes. Zij zijn zich beter bewust van de gevaren die zij lopen indien ze slachtoffer worden van smokkelaars.

Doorbreek het stilzwijgen in Brazilië

Plan Brazilië heeft, samen met twee andere Non-Gouvernementele Overheidsorganisaties (NGO’s), een project opgezet om actie te ondernemen tegen seksuele uitbuiting van kinderen in de steden Cabo de Santo Agostinho en Sao Luis. Bij het project zijn zowel scholen als gemeenschapsorganisaties betrokken. Ook is er een sleutelrol weggelegd voor kinderen die aan het project mee doen. Negentig vrouwen zijn binnen dit project getraind om als ‘promotors’ in dorpen en wijken de problematiek onder de aandacht van de mensen te brengen. Zij organiseren workshops voor leraren, publieke leiders en lokale influentials alsmede professoren en gezondheidswerkers. Ook regelen zij juridische bijstand en psychologische hulp voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Zweedse documentaires over seksueel misbruik

Het hoofdkantoor van Plan Zweden samen met het Zweedse UNICEF comité, Plan Noorwegen, Sida (Zweedse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking), de World Childhood Foundation en ECPAT (netwerk van organisaties specifiek gericht op bestrijding van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen), werken samen aan de productie van twee documentaires die verschillende aspecten van seksueel misbruik en de smokkel van vrouwen en meisjes belicht. De korte films worden gemaakt in Azië en Europa, wat nog eens de grenzeloosheid van het probleem weergeeft. De films zullen binnenkort aan televisiestations wereldwijd aangeboden

Plan Nederland website