Stedenbanden werken wél

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Allereerst komt het ons voor dat Vice Versa in dit geval wel erg veel ruimte heeft geboden voor een – in onze ogen goedkope – 'PR'stunt van SNV-Nicaragua. In alle profileringsdrang die organisaties eigen is komen wij echter SNV-Nicaragua niet tot nauwelijks als relevant tegen in onze partnersteden. SNV werkt in Nicaragua niet met gemeentelijke deskundigen, maar zoals zij het verwoordt met zgn. 'ervaringsdeskundigen'. Het Nederlandse gezegde 'schoenmaker houd je bij je leest' lijkt hier op zijn plaats.  

In de tweede plaats, en dat is veel ernstiger, is vanuit journalistiek oogpunt sprake van het missen van het 'momentum' op het terrein van gemeentelijke internationale samenwerking. Sinds dit najaar is in brede kring bekend dat er een stevig kritisch rapport is opgesteld door de Inspectie Ontwikkelingsamenwerking en Beleidsevaluaties (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de resultaten van bilaterale gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en de rol van VNG in het beheer van het programma Gemeentelijke Samenwerking Ontwikkelingslanden (GSO). Geen woord over deze evaluatie. Het maakt dat in het artikel Van Haersma Buma, voorzitter van de GSO-adviescommissie van de VNG, ongestraft zijn onkunde kan etaleren door bijvoorbeeld te (blijven) beweren dat strategische ontwikkelingsplanning te moeilijk is voor Nicaraguaanse steden…  

Had de journalist zich breder geïnformeerd dan had hij kunnen vernemen dat met methodologische en financiële steun van het LBSNN, mogelijk gemaakt door bijdragen uit de MITCH-campagne, van de Europese Unie en aangevuld met gemeentelijke bijdragen (dus niet GSO!), 8 departementale hoofdsteden en 4 kleine steden in Nicaragua in de afgelopen jaren in staat zijn geweest op een participatieve wijze strategische ontwikkelingsplannen op te stellen. Deze plannen zijn afgerond middels goedkeuring door de gemeenteraden en per stad uitgewerkt in 3 tot 4 gebiedsgebonden integrale economische ontwikkelingsprojecten, gericht op het creëren van productie en werkgelegenheid op basis van het aanwezige economische potentieel in de stad en/of regio. In dit proces zijn de partnergemeenten ondersteund in hun rol van regisseur van lokale ontwikkeling, de maatschappelijke actoren versterkt als belangenbehartiger van de bevolking en de organisatie van de private sector toegerust als zijnde de investeerders in een duurzame economie.  

Dat de stedenbanden in staat zijn geweest 'maatwerk' te leveren op de bestuurlijke hervormingen in Nicaragua getuige ook de recente brief van President Bolanos van Nicaragua aan voorzitter Tineke Lodders- Elfferich van het LBSNN ter gelegenheid van het 3e Kennisfestival 'Stedenbanden Nederland – Nicaragua werken door!' op 13 en 14 februari 2004 in Almen. In deze brief toont de President van Nicaragua zich niet alleen erkentelijk voor de geboden steun en zijn waardering voor de getoonde solidariteit en professionaliteit, maar erkent hij de aangereikte methodologie van het LBSNN te hebben gebruikt voor het opstellen van het 'Plan Nacional de Desarrollo' Dit nationale ontwikkelingsplan is door President Bolanos in september 2003 gepresenteerd en vervolgens tijdens de 'Grupe Consultivo' in Managua zeer goed ontvangen door de internationale donorgemeenschap als kader voor een duurzame economische ontwikkeling van Nicaragua. Een groter compliment voor de geleverde bijdrage aan de hervorming van het (lokale) bestuur in Nicaragua hadden de stedenbanden, in casu het LBSNN, niet kunnen krijgen. Rest ons nog de erkenning vanuit de Haagse bureaucratieën (en natuurlijk van SNV-Nicaragua).  

Het 'Plan Nacional de Desarrollo' voorziet onder meer in een deconcentratie van de staat, inclusief investeringsbegroting, naar de 'territorias' en op onderdelen – bijvoorbeeld onderwijs – in een vergaande decentralisatie. Het aanwezige ontwikkelingspotentieel wordt in Nicaragua weer aangesproken op basis van publiek-private samenwerking op lokatie. Het maakt de articulatie van lokale en nationale middelen ten behoeve van een werkelijk gedragen ontwikkelingsproces mogelijk. Nicaragua verandert. Dat blijkt voor sommige Nederlandse organisaties en journalisten nog even wennen.   Ronald van der Hijden Directeur LBSNN

Noot van de redactie:
Wat betreft de kritiek op SNV Nicaragua: wellicht zou het eerlijker zijn geweest als de heer van der Hijden daarbij melding had gemaakt van het feit dat zijn kritiek mede gericht is op een van zijn eigen ex-collega's, met wie hij niet op goede voet verkeert. Dat komt in de beste kringen voor. Het niet gebruiken van de betreffende IOB evaluatie was inderdaad een gemiste kans. De auteur van het artikel laat weten dat geen van de geïnterviewde partijen, waaronder het LBSNN, hem op het bestaan ervan heeft gewezen. We zullen waar mogelijk nog harder ons best doen om zo uitputtend mogelijk bronnenonderzoek te plegen.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons