Achtergrond

Klimaat in India: gaat een strenger beleid samen met economische groei?

Dit artikel krijg je cadeau van OneWorld. Word abonnee

Volgens het leeuwendeel van de wetenschappers stevenen we met ons huidige klimaatbeleid af op een Apocalyps. Toch leidt die kennis niet tot een strikt klimaatbeleid van landen wereldwijd. Dat geldt ook voor Nederland, zoals de recente klimaatzaak aangespannen door Urgenda laat zien. Hoe zit het met het klimaatbeleid van opkomende economie India? Kunnen klimaatrestricties en economische groei hier samengaan? Jan Mayrhofer, onlangs afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam deed hier onderzoek naar

De onverenigbaarheid van klimaat met economische ontwikkeling is goed samengevat in de titel van Naomi Kleins nieuwste boek Kapitalisme versus het klimaat. Een limiet zetten op het gebruik van fossiele brandstoffen, het terugdringen van emissies en het beperken van consumptie; ze staan niet op het verlanglijstje van de politieke en economische elite die profiteren van een economie die voornamelijk draait op fossiele brandstoffen. Bovendien is er onder dominante internationale spelers weinig animo voor een strikter klimaatbeleid omdat dit het gebruik van energiebronnen voor economische groei beperkt. 

Ontwikkelingslanden staan niet te popelen een strikter klimaatbeleid te voeren

In de internationale klimaatdiscussie is er bovendien sprake van een spanning tussen rijkere landen en ontwikkelingslanden. Ontwikkelingslanden zijn het meest kwetsbaar voor de impact van klimaatverandering, terwijl ze relatief weinig bijdragen aan de opwarming van de aarde. Ontwikkelingslanden staan daarom niet te popelen een strikter klimaatbeleid te voeren.

Meer banen door strenger klimaatbeleid
Volgens Rajendra Pachauri, hoofd van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de VN, wegen de kosten van een klimaatbeleid niet op tegen de baten. Hij stelt dat het tegengaan van klimaatverandering bijkomende voordelen heeft, deze worden ook wel co-benefits genoemd. Zo zorgt het gebruik van arbeidsintensieve duurzame energietechnologieën voor extra banen. Ook zal de energiezekerheid vergroten doordat landen minder afhankelijk worden van geïmporteerde fossiele brandstoffen. En door schone energietechnologieën neemt de lokale vervuiling af waardoor de gezondheid van mensen verbetert. 

India past co-benefits toe
Het Indiase klimaatbeleid is gebaseerd op het idee van co-benefits en kwam tot uiting in het National Action Plan on Climate Change, dat in 2008 door de Indiase overheid werd gelanceerd. Dit actieplan bevat acht missies die ingaan op onderwerpen zoals energie, landgebruik en waterbeleid. Het klimaatbeleid heeft naast het doel om emissies terug te brengen, ook als doel om de Indiase economische en sociale ontwikkelingsdoelen te behalen. Door het concept van co-benefits, zoekt de Indiase overheid naar een manier om de verschillende belangen te verenigen. 

Tegenstanders: ten opzichte van rijkere landen heeft India ruimte om CO2 uit te stoten

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Aan de ene kant staan de voorstanders van striktere klimaatregulatie. Aan de andere kant staan de voorstanders van onbeperkte groei. Zij beroepen zich op de lage bijdrage van India aan het klimaatprobleem in het verleden en per hoofd van de bevolking. Ten opzichte van rijkere landen die in het verleden veel hebben uitgestoten en dat nu nog steeds doen, heeft India ruimte om CO2 uit te stoten, zo is hun gedachte. Om tot ontwikkeling te komen hebben rijke landen immers ook veel broeikasgassen uit gestoten. 

Overheidsinstrument om de boel te sussen
Het toepassen van co-benefits in India is in feite niets meer dan een overheidsinstrument om overeenstemming tussen de belangengroepen te creëren en om de ontstane zorgen over het gebrek aan aandacht voor klimaat in de beleidsagenda te sussen.

Het implementeren van de co-benefits in het beleid blijft een uitdaging. Dit komt vooral door twee problemen die inherent zijn aan het idee van co-benefits. Ten eerste laten co-benefits te veel ruimte voor interpretatie. En ten tweede kiest de overheid ervoor om geen strikt kader vast te stellen waarbinnen dit beleid wordt uitgevoerd. Deze twee problemen belemmeren een goede uitvoering van het beleid. 

In India wordt nu een actief debat gevoerd over hoe klimaatverandering in relatie staat tot ontwikkeling

Discussie aangewakkerd
Het idee van de co-benefits heeft echter wel degelijk tot iets geleid. In India wordt inmiddels een actief debat gevoerd over hoe klimaatverandering in relatie staat tot ontwikkeling. De co-benefits hebben een impuls gegeven aan het denken over mogelijk beleid en het vormen van een nieuw ontwikkelingstraject voor de Indiase samenleving en economie. 

De vraag is of de nieuwe Indiase overheid een impuls kan geven aan het bedenken van een strikter kader voor de co-benefits, zodat er ook in de praktijk verandering in het beleid zichtbaar is. Het ziet er niet slecht uit voor India; er is een goede kans voor India om een duurzaam ontwikkelingstraject in te slaan. 

Dit artikel is onderdeel van de scriptiereeks. Schrijvers van scripties die met minimaal een 8 zijn beoordeeld kunnen hun scriptie indienen. Indien het onderwerp passend is worden de schrijvers uitgenodigd om een kort en toegankelijk artikel te schrijven.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust met OneWorld en draag bij aan een rechtvaardige wereld.

Dat kan al vanaf 6 euro per maand

Ontvang onze beste verhalen in je mailbox

Volg ons