Verder lezen?

Rechtvaardige journalistiek verdient een rechtvaardige prijs.
Maak jij OneWorld mogelijk?

ja, ik word nu lid vanaf 6,- per maand

werelddoelen

Op deze pagina vind je 17 beelden passend bij de 17 werelddoelen (Duurzame Ontwikkelingsdoelen / Sustainable Development Goals) voor de periode 2016-2030. Het gaat om beelden geschikt voor online gebruik (lage resolutie, RGB). 

Voor het verkrijgen van beelden geschikt voor drukwerk (hoge resolutie, CMYK, 300 dpi), neem contact op met Marten Groen: martengroen@oneworld.nl.

Wijze van gebruik
Dit beeldmateriaal is zowel voor online als print doeleinden rechtenvrij te gebruiken onder vermelding van de fotograaf en de bron, en op voorwaarde dat er een relatie is met de werelddoelen of de millenniumdoelen.

Fotograaf/bron: ©Maarten Willemstein/OneWorld

Downloaden
Klik op de titel om de foto te openen en op je eigen pc op te slaan.

No. 1 Einde aan armoede 
Zorg dat niemand meer onder de extreme armoedegrens van 1,25 dollar per dag leeft en halveer het aantal armen. 

Goal 1 End poverty
Eradicate extreme poverty, measured as living on less than 1,25 dollar a day, for all people everywhere and reduce at least by half the number of poor people.

No. 2 Geen honger
Zorg dat iedereen het hele jaar genoeg te eten heeft, stop ondervoeding en verhoog de opbrengst en duurzaamheid van landbouw. 

Goal 2 End hunger
Achieve food security for everybody, end malnutrition and promote sustainable agriculture.

No. 3 Gezondheidszorg voor iedereen
Verminder moeder- en kindersterfte, voorkom hiv/aids, tuberculose en malaria en ziektes zoals kanker en diabetes. Maar ook minder verkeersdoden en mentale ziektes.

Goal 3 Good health
Reduce maternal, newborn and child mortality. End epidemics of aids, tuberculosis, malaria, mental diseases and diseases like cancer and diabetes. Reduce deaths from road traffic accidents.

No. 4 Goed onderwijs
Zorg dat alle meisjes en jongens de basis- en middelbare school afmaken en dat iedereen goed technisch-, beroeps- of universitair onderwijs kan volgen.

Goal 4 Quality education
Ensure all girls and boys complete primary and secondary education. Ensure equal access for all men and women to technical and vocational education of good quality, including university.

No. 5 Vrouwen & mannen gelijk
Beëindig discriminatie en geweld tegen meisjes en vrouwen. Doorbreek het glazen plafond en regel goede gezondheidszorg rond seksualiteit en voortplanting.

Goal 5 Gender equality
End all forms of discrimination and violence against women and girls everywhere. Ensure women have equal opportunities for leadership at all levels. Ensure access to sexual and reproductive healthcare.

No. 6 Schoon water & wc’s
Zorg dat iedereen veilig en betaalbaar drinkwater, goede riolering en toiletten heeft, en verminder watervervuiling en waterschaarste.

Goal 6 Clean water and sanitation
Achieve acces to safe and affordable drinking water, toilets and good sanitation. Improve water quality and reduce water scarcity.

No. 7 Groene energie
Zorg dat iedereen betaalbare en moderne energie heeft, dat meer energie uit hernieuwbare bronnen komt en dat we efficiënter met energie omgaan.

Goal 7 Renewable energy
Ensure acces to affordable and modern energy services for everybody, increase energy from renewable sources and improve energy efficiency.

No. 8 Banen en economische groei
Zorg voor economische groei, werk voor mannen en vrouwen, veilige werkomstandigheden, arbeidsrecht, banen voor jongeren en beëindig dwangarbeid, slavernij en kinderarbeid.

Goal 8 Employment and economic growth
Promote sustainable economic growth, provide safe work for all men and women, including young people, and protect labour rights. End forced labour, slavery and child labour.

No. 9 Infrastructuur en duurzame industrialisatie
Betere en duurzame infrastructuur om economische ontwikkeling en het welzijn van mensen te vergroten. Meer, schonere en innovatieve industrie en betaalbaar internet voor iedereen.

Goal 9 Infrastructure and sustainable industrialisation
Build qualitative and sustainable infrastructure to support economic development and human well-being. Promote inclusive, sustainable and innovative industrialisation and provide affordable acces to internet.

No. 10 Kleinere kloof tussen arm en rijk
Zorg dat de inkomens van de armste mensen sneller groeien. Geef ontwikkelingslanden inspraak in internationale financiële instituties. Gelijke kansen voor iedereen, onafhankelijk van leeftijd, sekse, handicap, afkomst en religie.

Goal 10 Reduce inequalities
Achieve faster income growth of the poorest. Ensure the voice of developing countries in international financial institutions. Empower equal social, economic and political inclusion irrespective of age, sex, disability, ethnicity and religion.

No. 11 Veilige & groene steden
Zorg dat iedereen veilig, schoon en betaalbaar kan wonen met voldoende groen en openbaar vervoer.

Goal 11 Safe and sustainable cities
Make cities safe and clean. Provide affordable housing, acces to safe, green and public spaces, and public transportation.

No. 12 Duurzame consumptie en productie
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en halveer voedselverspilling. Verminder chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem. Stimuleer duurzame bedrijfsvoering en zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

Goal 12 Sustainable consumption and production
Achieve sustainable management and efficient use of natural resources, decrease food waste by halve. Reduce chemicals and all wastes in air, water and soil. Encourage companies to incorporate sustainability and provide people relevant information to a sustainable lifestyle everywhere. 

No. 13 Klimaatverandering aanpakken
Zorg dat landen beter bestand zijn tegen natuurrampen, zorg dat landen klimaatbeleid invoeren en meer mensen zich bewust worden van klimaatverandering.

Goal 13 Combat climate change
Strengthen countries in their resistance to natural disasters, integrate climate policy in all countries and improve public climate change awareness. 

No. 14 Bescherm de zeeën
Bescherm zeeën en oceanen, voorkom vervuiling, stop overbevissing, illegale visserij en stop subsidies die daaraan bijdragen.

Goal 14 Protect the seas
Conserve the seas and oceans. End marine pollution, overfishing, illegal fishing and prohibit fisheries subsidies contributing such.

No. 15 Bescherm de natuur
Zorg voor het behoud, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op land, met name bossen, bergen, moerassen en droge gebieden. Stop het verlies aan biodiversiteit en bescherm bedreigde diersoorten.

Goal 15 Protect nature
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, in particular forests, wetlands, mountains and drylands. Halt the loss of biodiversity and prevent the extinction of threatened species.

No. 16 Vrede & veiligheid
Bevorder de rechtsstaat. Verminder corruptie en alle vormen van geweld. Beëindig misbruik, exploitatie en mishandeling van kinderen.

Goal 16 Peace and justice
Promote peaceful societies and provide acces to justice for all. Reduce corruption and all forms of violence. End abuse, torture and exploitation of children.

No. 17 Samenwerken aan de werelddoelen
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten landen, bedrijven, organisaties en burgers samenwerken met de nadruk op technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. 

Goal 17 Partnerships for the goals
To achieve all goals in 2030 countries, companies, organisations and citizens need to cooperate,  especially on technology, the transfer of knowledge, trade, data, policy coherence and financial resources.  

Over de auteur

Bezoek auteurspagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief