VN: 'Milieu in tien jaar niet veel opgeschoten'

29-01-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Het rapport werd gepubliceerd aan het begin van voorbereidende besprekingen over de Top voor Duurzame Ontwikkeling die in september in Johannesburg wordt gehouden. Regeringen maken zich hier opnieuw op om afspraken te maken die de mondiale armoede en het verslechterende milieu te lijf te gaan.

‘Er is enige vooruitgang geboekt om het milieu te beschermen,’ zegt Annan, ‘maar de VN-cijfers liegen er niet om. De toestand van het milieu is in sommige opzichten slechter dan tien jaar geleden.’

Milieu
Uit het rapport blijkt dat er in tien jaar 800 diersoorten verdwenen zijn door de verdwijning van hun leefmilieu. Daarnaast is eenvierde van alle visgronden overbevist en voor meer dan 5.000 diersoorten vormt volledige uitroeiing op korte termijn een reëel gevaar.

27 Procent van de koraalriffen is de afgelopen tien jaar verloren gegaan door vervuiling, bevissing en de impact van de klimaatverandering. Als de trend zich voortzet zal er de komende dertig jaar nog eens eenderde verdwijnen.

Het transport op aarde gebeurt voor 95 procent op basis van benzine en diesel. Dat heeft verstrekkende gevolgen, want het energiegebruik in die sector neemt exponentieel toe. Als het aandeel van fossiele brandstoffen er even hoog blijft, zal de sector tegen 2020 75 procent meer koolstofdioxide de atmosfeer instoten.


Ook de ontbossing gaat onverminderd door. In de jaren negentig werden er jaarlijks 14,6 miljoen hectare bossen omgezet in landbouwgrond. Ons totale bosbestand is het afgelopen decennium met 4 procent ingekrompen. Die ontwikkeling speelt zich vooral in het Zuiden af, en dan met name in Afrika en Zuid-Amerika.

Paradox
Op de VN-top in Rio van 1992 maakte de internationale gemeenschap afspraken om de toekomst van de aarde te verzekeren. Er werden destijds verdragen opgesteld omtrent klimaatverandering (waaruit het bekende prototcol van Kyoto voortkwam), biologische diversiteit, verwoestijning en visserij.

Nog steeds leven 1,2 miljard mensen (op een totaal van 6 miljard) in materieel opzicht een ellendig bestaan. Momenteel consumeert zo'n 15 procent van de wereldbevolking 56 procent van wat er wereldwijd geproduceerd wordt. 40 procent van de wereldbevolking overleeft met 11 procent van de productie.

Annans rapport illustreert een vreselijke paradox. Meer welvaart en ontwikkeling kunnen namelijk een bedreiging vormen voor het milieu. Zo is er in veel landen een tekort aan drinkwater ontstaan door de ontwikkeling van de landbouw. Tegelijk toont het onderzoek aan dat het verband niet noodzakelijk is. In die landen wordt drie keer meer water gebruikt voor irrigatie dan strikt gezien nodig is.

Milieuafdeling van de Verenigde Naties
Voorbereidende besprekingen voor Top in Johannesburg

Reacties