Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

WO=MEN Dutch Gender Platform zoekt leden voor haar Raad van Toezicht

WO=MEN Dutch Gender Platform is een innovatief netwerk waarin uiteenlopende ontwikkelingsorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, diaspora-organisaties en de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, OC&W en Veiligheid en Justitie samenwerken. Het Platform zet zich met succes in voor gelijke rechten van vrouwen en mannen wereldwijd. Thema’s zijn onder andere gender in conflictgebieden, Verenigde Naties en duurzame economische ontwikkeling. Diversiteit is een kernbegrip in de doelstellingen die WO=MEN nastreeft en is daarmee ook een uitgangspunt voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, bestuur en medewerkers.

 

Raad van Toezicht WO=MEN

De vereniging WO=MEN Nederland heeft een Raad van Toezicht (RvT) van minimaal 3 en maximaal 7 leden. De RvT ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden van het bureau-conform het beleid dat is vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV).

De RvT houdt toezicht op het maatschappelijk effect van alle activiteiten van WO=MEN en stuurt bij op koers en strategie met als ijkpunt de visie en missie van de organisatie. Daarbij denkt de RvT actief mee over toekomstige kansen en mogelijkheden voor het netwerk en ziet toe op het deugdelijk functioneren van het Bestuur.

De RvT komt minimaal 4 keer per jaar bijeen, en roept alleen in uitzonderlijke gevallen een extra Algemene Leden Vergadering(ALV) bij elkaar. De reguliere ALV’s worden door het bestuur tweemaal per jaar georganiseerd.

Het Bestuur legt in de vergaderingen van de RvT verantwoording af door middel van periodieke management rapportages, waarin plannen, realisaties en nieuwe ontwikkelingen worden besproken. De RvT is onbezoldigd, maar kan gebruik maken van een onkostenregeling.

Naast de functie van voorzitter hebben alle leden een specifieke expertise en aandachtsgebied voor het toezicht houden op de terreinen: internationale samenwerking, genderjustice, bedrijfsvoering en financiën. Naast de functie van voorzitter hebben alle leden een specifieke expertise en aandachtsgebied voor het toezicht houden op de terreinen: internationale samenwerking, genderjustice, bedrijfsvoering en financiën. We zijn nu specifiek op zoek naar een lid met financiële expertise en een lid met juridische/ bedrijfskundige expertise.

Volledige advertentie tekst

Profielen Raad van Toezicht