Sluimerende milieuramp in Azië

19-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Economische groei in Azië is volgens de ADB een tweesnijdend zwaard. Groei is nodig om armoede te bestrijden, maar de grow now, clean up later-benadering zorgt er volgens de ADB ook voor dat juist de armen het ergst getroffen worden door milieuvervuiling. Dat laatste remt bovendien de economische groei af.

Volgens ADB heeft de benadering waarbij milieu en groei geheel zijn losgekoppeld, gezorgd voor een aantal ernstige tekortkomingen in het beleid: onvoldoende participatie van maatschappelijk middenveld, corruptie, gebrek aan politieke wil, zwakke naleving van milieuwetten en marktverstoringen.

Het scenario dat ADB schetst heeft veel weg van een milieucatastrofe. Tegen 2020 leeft meer dan de helft van de Aziatische bevolking in steden. De stedelijke bevolking groeit daarmee van 360 miljoen in 1990 naar ruim een miljard in 2020. Steeds meer Aziaten, een op drie, hebben hiermee geen toegang tot schoon drinkwater en sanitair. Dertien van vijftien ’s werelds meest vervuilde steden liggen in Azië.

Azië heeft al 90 procent van zijn oorspronkelijke dier- en plantensoorten verloren door ontbossing, infrastructurele werken, landbouw en erosie van land.

Volgens de ADB zal Azië de rijke landen verenigd in de Oeso in 2015 van de eerste plaats verdringen als grootste uitstoter van broeikasgassen. Luchtvervuiling is er vijf keer erger dan in Latijns-Amerikaanse steden en de belangrijkste oorzaak van aandoeningen aan de luchtwegen en sterfgevallen.

Ontbreken van autoriteit
Tweederde van de armen in de wereld woont in Azië en juist zij zullen het de komende jaren nog harder te verduren krijgen. ‘Mede omdat zij afhankelijker zijn van natuurlijke hulpbronnen als bossen en visserij, rijkdommen die uitgeput en vervuild dreigen te raken,’ aldus Rolf Zelius, hoofd van de afdeling milieu & sociale ontwikkeling bij de ADB.


Volgens ADB zijn productiviteit en milieubeleid niet per definitie tegenstrijdig. Maatregelen om het milieu te sparen hoeven zelfs helemaal niet duur te zijn. De ADB noemt drie belangrijke elementen

Milieu- en ontwikkelingsbeleid moet geïntegreerd worden op nationaal en regionaal niveau. Nu ontbreekt het milieu-verantwoordelijken te vaak aan autoriteit.

Politieke wil is nodig om milieuretoriek om te zetten in concreet beleid, dat vervolgens ook met voldoende overheidsmiddelen moet worden afgedwongen en nageleefd. Daarvoor is openbaarheid van bestuur en participatie van non-gouvernementele organisaties nodig.

De laatste kunnen controleren of urbane of industriële ontwikkelingsplannen te verenigen zijn met sociaal-economische en ecologische ontwikkelingsplannen.

Het rapport Asian Environmental Outlook 2001:
Website van het Indiase Centre for Environmental Studies

Reacties