Regering moet actieve rol spelen bij verantwoord ondernemen

13-02-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De organisaties menen dat kinderarbeid, schending van vakbondsrechten, vernietiging van het leefmilieu en schending van mensenrechten nog te vaak verbonden zijn met het opereren van bedrijven in het buitenland.

Volgens het manifest is de overheid, als partij bij internationale verdragen op het gebied van arbeid, mensenrechten en milieu, ‘verplicht ervoor te zorgen dat ook bedrijven deze verdragen naleven’.

Het manifest roept de overheid op te komen met een gedragscode voor bedrijven, ‘zolang er nog geen internationaal bindende regelgeving voor bedrijven is’. Daarbij zouden richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Oeso, de club van rijke landen, moeten worden betrokken.

Binnenkort bepaalt de regering haar standpunt over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarover bracht de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs een advies uit.

De organisaties vinden dat bedrijven verplicht zouden moeten zijn tot openbare rapportage over hun activiteiten in het buitenland, vooral op sociaal en milieugebied. Burgers krijgen zo informatie over de bedrijven en de producten die ze consumeren.

Het manifest stelt tevens dat de overheid als 'voorbeeldconsument' bij haar inkoopbeleid voorrang zou moeten geven aan sociaal en ecologisch verantwoorde producten.

De ondertekenaars van het manifest pleiten er verder voor dat de overheid het initiatief neemt tot een kennis- en promotiecentrum voor verantwoord ondernemen. Dit centrum moet opereren met een actieve inbreng van bedrijven, NGO's en vakbonden.

Verantwoord ondernemen zou bovendien het centrale thema moeten zijn in de economische relaties en de samenwerking van Nederland met ontwikkelingslanden, aldus het manifest.

Het manifest is onder andere ondertekend door Amnesty International, de Consumentenbond, Max Havelaar, Milieudefensie, Novib, de Schone-Klerencampagne en de Zuid-Noord Federatie.

Profijt van Principes

Reacties