Partnerbericht

VVM-Activiteiten tijdens de Milieubeurs 2010!

Dinsdag 12 oktober : Ontdek de biodiversiteit rond de Brabanthallen

Tijd: Vertrek om 10:00, 12:00, 14:00 en 16:00 uur
Locatie: VVM-stand (nr 710), Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 15,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 40,- excl. BTW (inclusief toegangskaart milieubeurs)

Informatie:
Biodiversiteit is overal, zelfs in de stenige omgeving rond de Brabanthallen. Om dit aan de bezoekers van de milieubeurs te demonstreren, heeft de VVM-sectie biodiversiteit de gemeente ‘s-Hertogenbosch gevraagd een excursie te organiseren rechtstreeks vanaf de beursvloer zo de ‘biodiversiteit’ in. U scheept in op enkele minuten lopen van de beurs en vaart naar een natuurgebied in wording. Tijdens deze tocht krijgt u van één van de Bossche stadsecologen uitleg over biodiversiteit en de beoogde natuur. Maak gebruik van deze kans op een verfrissend en leerzaam uitstapje!
Vertrek vanaf de VVM-stand (710) om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur

Dinsdag 12 oktober: Workshop Toepassing van biovergisting

Tijd: 10:30 – 12:00 uur
Locatie: Carrouselbar, Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 15,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 45,- excl. BTW (inclusief toegangskaart milieubeurs)

Informatie:
Vergisting al dan niet in combinatie met mest heeft sinds 10 jaar een grote vlucht genomen in Nederland: er zijn nu tientallen installaties die organische reststromen (al dan niet met mest) verwerken tot biogas.
Als warmtevraag en gasgebruik niet voldoende voorhanden zijn, kan altijd nog worden gestart met nieuwe activiteiten nabij de vergister. De vraag die zich dan aandient is of de activiteiten dan nog thuishoren op het platteland. Dit kan leiden tot uitdagende situaties voor ondernemer en bevoegd gezag, want welke regels gelden dan t.a.v. milieu en RO?
In deze gezamenlijke, interactieve workshop van de secties Energie en Vergunningverlening & Handhaving van de VVM wordt samen naar de grenzen van de mogelijkheden gezocht. Door middel van heldere praktijkvoorbeelden zullen de deelnemers met elkaar in discussie gaan en zoeken naar een praktische invulling vanuit de beleving van ondernemer, handhaver en vergunningverlener.

Dinsdag 12 oktober: Workshop Duurzaam Inkopen – Duurzaam Verkopen

Tijd: 13:00 – 14:30 uur
Locatie: Carrouselbar, Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 15,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 40,- excl. BTW (inclusief toegangskaart milieubeurs)

Informatie:
De overheid is hard op weg naar 100% duurzaam inkopen; en het bedrijfsleven is hier ook volop mee bezig. Maar hoe ver is het nu en wat is er echt veranderd? En hoe speel je daar dan als leverancier van milieuvriendelijke producten op in? In deze workshop wordt de duurzame markt belicht; met praktische tips en een doorkijk naar toekomstige ontwikkelingen. Na de drie presentaties is er ruimte voor vragen en discussie. De presentaties zijn:

  • Duurzaam Inkopen Overheid; de praktijk. Thea Smid, Gemeente Amersfoort.
  • Succesfactoren voor duurzame marketing. Wilma Klaren, Klaren Marketing Advies.
  • Ontwikkeling van de duurzame markt. Franc van de Berg, FIRA.

Dinsdag 12 oktober: Presentatie Lichte en slimme voertuigen

Tijd: 15:00 – 16:30 uur
Locatie: Carrouselbar, Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 25,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 50,- excl. BTW (inclusief toegangskaart milieubeurs)

Informatie:
De introductie van elektrische voertuigen lijkt zich op dit moment in een stroomversnelling te bevinden. Daarmee zijn echter niet alle gerelateerde milieuproblemen opgelost. Lichte voertuigen lijken een interessant alternatief te bieden: ze verbruiken vooral aanzienlijk minder energie. Daarmee is de vraag aan de orde of lichte voertuigen kunnen bijdragen aan een transitie van het mobiliteitssysteem en zo ja, aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden.
Deze presentatie moet de belangrijkste openstaande vragen in beeld brengen. Is het nodig om wet- en regelgeving aan te passen, omdat  deze voertuigen zich feitelijk bevinden in een schemergebied tussen auto en fiets? En hebben we het op termijn over een niche of over een serieus potentieel marktaandeel en een dito bijdrage aan het bereiken van milieudoelstellingen?

Woensdag 13 oktober: Bijeenkomst Klimaatadaptatie in de stad

Tijd: 13:00 – 17:00 uur
Locatie: Carrouselbar, Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 35,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 60,- excl. BTW (inclusief toegangskaart milieubeurs)

Informatie:
Hoewel aard, omvang en tempo van klimaatverandering nog onzeker zijn, bestaat er – naast klimaatbeleid gericht op mitigatie – een toenemende behoefte aan klimaatbeleid gericht op adaptatie. Dat geldt óók voor stedelijke gebieden. Veel ‘adaptatie’-initiatieven worden ondernomen bij gemeentelijke, provinciale en centrale overheden en diverse onderzoeksprogramma’s helpen hierbij om (op termijn) de benodigde kennis hiervoor te leveren. Aan deze actuele aspecten van klimaatadaptatie in stedelijke gebieden wil de VVM graag door middel van deze bijeenkomst aandacht besteden. De vier thema’s die aan bod komen zijn:

  • Effecten van klimaatverandering in steden – een overzicht door Peter Bosch (TNO)
  • Klimaatadaptatie in de stad door Wiebke Klemm & Anne-Sietske Verburg (Bosch Slabbers landschapsarchitecten) en Bert Blocken (TU/e)
  • De praktijk van stedelijke klimaatadaptatie door Pauline Hartog (Waternet), Age Niels Holstein (Stadsdeelraad Amsterdam West), Nico Tillie (Gemeente Rotterdam) en Hans van Ammers (Gemeente Arnhem)
  • Paneldiscussie met panelleden Hans ten Hoeven (Min VROM), Vertegenwoordiger van Min LNV, Ronald Albers (TNO), Nico Pieterse (PBL) en Florrie de Pater (KvK/KvR)

Donderdag 14 oktober: Bijeenkomst De tijd vooruit of uit de tijd?

Tijd: 10:00 – 12:30 uur
Locatie: Carrouselbar, Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: Gratis

Informatie:
De tijd dat ieder maatschappelijke werkveld vanzelfsprekend van bevlogen en getalenteerde medewerkers werd voorzien ligt ver achter ons. Relatief minder jongeren op de milieugerelateerde arbeidsmarkt en een stagnerend onderwijsaanbod die niet altijd naadloos aansluit op de praktijk en dan ook nog de te verwachten vergrijzing; jarenlange opgedane kennis en vaardigheden vloeien weg zonder dat consolidatie hiervan plaatsvindt. Bovendien is het werkveld in beweging, zoals productietechnieken, wetgeving en politieke en maatschappelijke opvattingen. Ontwikkeling van expertise is derhalve noodzakelijk om de kennis en kunde van de milieumedewerkers actueel te houden.
Een symposium over toekomstgerichte samenwerking tussen het milieuwerkveld en opleidingsinstituten om de kwaliteit van kennis en kunde te waarborgen. De volgende sprekers staan op het programma: Inleiding door Fred Kok (LOM), Wil van Delft (VROM), Bert Schutte (IOM), Agnes Jansen (AOC Raad) en Jos Theeuwen (Grontmij).

Donderdag 14 oktober: Hoger op de Agenda deel 3 – Fosfaat op de onderzoeksagenda

Tijd: 13:00 – 15:00 uur
Locatie: Carrouselbar, Brabanthallen, Den Bosch
Kosten: VVM-leden € 25,- / Studentleden gratis / Niet-leden € 50,- excl. BTW (inclusief toegangskaart milieubeurs)

Informatie:
Er dreigt over 50 jaar uitputting van fosfaat, een noodzakelijke grondstof voor kunstmest. Als we zo doorgaan het fosfaat te verspillen, zullen we over enkele decennia de wereldbevolking niet meer kunnen voeden. Zonder fosfaat groeien planten niet. Ondertussen verdwijnen jaarlijks zo tientallen miljoenen ton fosfaat naar de bodem van de oceaan. Er zit dus een groot gat in de fosfaatkringloop. Moet gezien het belang en de mogelijke uitputting op middellange termijn fosfaat niet hoger op de agenda? En hoort de ontwikkeling van technieken om fosfaat terug te winnen niet hoger op de onderzoeksagenda? Hoe is dat voor elkaar te krijgen?

Verdere informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden voor een van de activiteiten kijkt u op de website van VVM.