Organisaties willen VN radicaal hervormen

21-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De voorgestelde maatregelen zijn nodig om van de VN een 'efficiëntere en democratischere' instelling te maken, meent EarthAction Network. 'Onvolmaakt als ze is, hebben de VN ook veel goeds gedaan,' stelt de coalitie vast. 'Maar aan het begin van de 21ste eeuw is de wereld niet meer dezelfde als in 1945. Het bestaande internationale systeem kan ons niet beschermen tegen de dreiging van een nucleair conflict of een globale milieuramp. En het is er niet in geslaagd om te voorzien in de basisbehoeften van meer dan een miljard mensen.'

Eén van de maatregelen die de coalitie voorstelt is het oprichten van een 'democratische kamer' binnen de VN-organisatie. In deze 'People's Assembly' zouden gekozen volksvertegenwoordigers zetelen. Samen met de regeringsvertegenwoordigers in de Algemene Vergadering zou dit 'wereldparlement' een belangrijke rol moeten gaan spelen in de besluitvorming over thema's als milieu, ontwikkeling, vrede en mensenrechten.

De Volksassemblee zou bijvoorbeeld ook het democratisch toezicht op de VN-uitgaven verbeteren, aldus EarthAction Network.

Naar het voorbeeld van de Veiligheidsraad moet er ook een hoge Milieuraad worden opgericht, met verregaande beslissingsbevoegdheid bij mondiale ecologische kwesties.

Volgens EarthAction Network is het immers onbegonnen werk om binnen de Algemene Vergadering over milieukwesties overeenstemming te bereiken tussen de bijna tweehonderd overheidsdelegaties. Het gevolg is dat er van een wereldomvattend milieubeleid op dit ogenblik geen sprake is.

GEBREK AAN MIDDELEN
Ook de vredeshandhaving, de voorbije vijftig jaar één van de centrale opdrachten van de VN, moet op een nieuwe leest worden geschoeid.

EarthAction is in dat verband voorstander van de oprichting van een 'Rapid Deployment Brigade'. Dat is een operationeel VN-leger dat bij acute conflicten snel kan optreden om mensenlevens te redden en de vrede te helpen herstellen.

'Om slagkrachtig te zijn moet zo’n VN-vredesleger goed opgeleid en bewapend zijn en over een krachtig mandaat beschikken om agressors te arresteren,' aldus de ondertekenaars van de oproep.

Eén van de woordvoerders van de coalitie van de niet-gouvernementele organisaties, William H. Luers, schrijft in de jongste editie van het tijdschrift Foreign Affairs dat ‘het ontbreken van parate capaciteit op het vlak van vredeshandhaving en toezicht in conflictregio's', één van de grootste tekortkomingen van de VN is.

Luers haalt de moeizame VN-interventies in Kosovo, Oost-Timor en Sierra Leone aan, om zijn stelling te illustreren.


Dat de VN niet de meest efficiënte instelling zijn is voor een deel inherent aan het multilaterale karakter ervan. Omdat er 188 lidstaten hun zegje moeten doen, zijn de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering eindeloze praatsessies.

Toch zijn er tekenen dat de instelling zich aan het vernieuwen is, stelt Luers vast. Maar de hervorming wordt afgeremd door het gebrek aan middelen. Om aandringen van het Amerikaanse Congres is het budget van het secretariaat-generaal Kofi Annan bevroren op een kleine drie miljard gulden per jaar.


EarthAction Network meent dat de diepgaande hervorming van de VN gefinancierd kan worden met een belasting op grensoverschrijdende vervuiling - bijvoorbeeld een 'koolstofbelasting' op de uitstoot van broeikasgassen - en een heffing op speculatieve geldtransacties ter waarde van ruim driehonderd miljard gulden per jaar.

Meer nieuws over VN

Reacties