Novib: vragen bij onderbouwing kritiek adviescommissie

18-09-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: Novib, 18 september 2002

De al met al negatieve beoordeling door de commissie Medefinancierings-programma-breed (MFP-breed) van het werk van Novib wordt door de ontwikkelingsorganisatie in het algemeen ervaren als afwijkend van het overeengekomen beleidskader, dat toch de basis vormt voor de ingediende werkplannen (subsidie-aanvragen). Het oordeel van de commissie doet mede daardoor eigenzinnig en onvoldoende beargumenteerd aan. Op een aantal punten trekt Novib zich de kritiek echter wel aan en zal zij ook verbeteringen ter hand nemen. Maar op belangrijke andere punten lijkt er sprake te zijn van een diepgaand verschil van mening ten aanzien van aard en omvang van het werk van non-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties. Vooralsnog is Novib niet van plan om haar visie en haar werkwijze ten principale te wijzigen.

In het advies van de commissie komt het werkplan van Novib er met afstand slechter af dan die van andere organisaties. Dat verschil is grotendeels toe te schrijven aan de geringe waardering die de commissie lijkt te hebben voor het vele werk dat Novib verzet op terreinen als internationale beleidsbeïnvloeding, betrokkenheid bij het publieke domein en (opiniërende) publiciteit. Werk dat in toenemende mate wordt gedaan in internationaal verband met onder meer partner-organisaties uit het Zuiden, met de andere lidorganisaties van Oxfam International en met diverse ad hoc gevormde, brede allianties. Een internationale dimensie, waartoe in het beleidskader nadrukkelijk wordt uitgenodigd. Novib heeft bewust voor deze benadering gekozen in het besef dat in een geglobaliseerde wereld tal van beslissingen die de kansen van arme mensen raken, worden genomen in Noordelijke of door het Noorden overheerste fora als WTO, VN, EU, Wereldbank en IMF. Ook besluitvorming door regeringen van rijke landen en door internationale bedrijven heeft een grote invloed op het leven van gewone mensen in ontwikkelingslanden.

Novib heeft inderdaad grote ambities waar het de verbindingen tussen ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau betreft. Een succesvol voorbeeld daarvan is de onderwijscampagne, die Novib/Oxfam International drie jaar geleden lanceerde. Dankzij die campagne zijn de afgelopen jaren door Noordelijke en Zuidelijke regeringen alsmede door internationale instellingen veel meer financiën vrijgemaakt om de doelstelling, alle kinderen naar school, te bereiken. Ook de huidige campagne van Novib/Oxfam International voor eerlijke verhoudingen en spelregels in het mondiale handelsverkeer is een voorbeeld van het hoge aspiratieniveau. Het heeft er echter de schijn van dat die ambities de commissie irriteren. Vanuit een eigen visie van de commissie, los van het beleidskader dus, komt zij tot een negatieve beoordeling van Novib’s inspanningen. Ten onrechte. Het oordeel van de commissie op dit vlak komt Novib voor als een ontkenning van een belangrijke kant van globalisering. Of zou de commissie van mening zijn dat non-gouvernementele organisaties hier geen of slechts marginaal werk te doen hebben? Het lijkt erop dat feiten en meningen hier door elkaar lopen.

Het oordeel van de commissie heeft Novib te meer verbaasd aangezien het niet wordt weerspiegeld door een reeks evaluaties van andere commissies. En ook niet door de uitkomsten van onderzoeken naar de waardering door ‘stakeholders’ (Zuidelijke partnerorganisaties, Nederlandse ambtenaren, politici en publicisten en internationale samenwerkingsverbanden) die Novib met regelmaat door onafhankelijke bureaus laat uitvoeren. In het advies van de commissie wordt gesteld dat Novib zelf te weinig aandacht geeft aan haar werk op de terreinen directe armoedebestrijding en maatschappijopbouw in ontwikkelingslanden. Dit bevreemdt de commissie, aangezien het hier de bulk (zo’n 85 procent) van Novib’s activiteiten betreft. Novib is er blijkbaar onvoldoende in geslaagd de commissie uit te leggen dat deze basisactiviteiten onderdeel uitmaken van doelen van de structurele armoedebestrijding die Novib nastreeft. Dat is spijtig. Novib heeft vragen over de b

Reacties