Nota klimaatbeleid stelt teleur

24-10-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: Oikos

1. Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen met zes procent te verminderen. Het kabinet wil de helft van deze verplichtingen nakomen door maatregelen in eigen land uit te voeren, zoals allerlei vormen van energiebesparing. De rest van zijn verplichtingen wil Nederland met maatregelen in andere landen nakomen. Bijvoorbeeld door de financiering van schone energie-projecten in ontwikkelingslanden. Rijke landen kunnen zo betrekkelijk goedkoop aan hun verplichtingen voldoen. De spelregels voor deze 'flexibele mechanismen' komen tijdens de komende klimaatconferentie in Den Haag aan de orde. Oikos is van mening dat Nederland het grootste deel van zijn verplichtingen in eigen land dient na te komen. Het is niet alleen aan de vervuiler om te betalen, hij dient ook te veranderen.

2. Ontwikkelingslanden blijken veel kwetsbaarder te zijn voor de gevolgen van klimaatverandering dan de industrielanden. Laaggelegen eilanden en kustgebieden in de Pacific en Zuid-Azië zullen te lijden krijgen onder de stijgende zeespiegel. Bestaande problemen met wateroverlast en droogte in Azië en Afrika verergeren als gevolg van klimaatverandering. Deze wetenschap leidde in 1992 tot de toezegging van rijke landen om extra geld aan ont-wikkelingslanden ter beschikking te stellen. Rijke landen lijken deze toezegging te zijn vergeten. Het is verheugend dat Nederland zich nu voorneemt om dit punt aan te orde te stellen tijdens de komende klimaatconferentie. Het zal volgens Oikos overtuigender zijn als Nederland zelf de daad bij het woord voegt. Tot nu toe is een financiële tegemoetkoming, ook van Nederlandse zijde, uitgebleven. 3. De uitvoeringsnota concentreert zich op de wijze waarop Nederland zijn Kyoto-verplichtingen kan nakomen. De vervolgstappen komen volgens Oikos te beperkt aan bod. Het panel van klimaatwetenschappers gaat uit van een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen van minstens vijftig procent aan het einde van deze eeuw. Het debat over een rechtvaardige verdeling van emissierechten zal daarom nog in volle scherpte moeten losbarsten. Oikos heeft zijn visie op het klimaatbeleid uiteengezet in het memorandum 'De wereld op haar 'COP'?' Internationale samenwerking en het risico van klimaatverandering (Utrecht 2000). Oikos werkt rondom dit thema nauw samen met het klimaatprogramma van de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken in Nederland, Kerken in Aktie, het Wereldnatuurfonds, de Vereniging Milieudefensie en de NCDO.

Reacties