Nederlander beter bekend met Millenniumdoelstellingen

31-08-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Dit blijkt uit een onderzoek van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) naar de bekendheid en houding van de Nederlanders ten aanzien van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. In 2000 kwamen de wereldleiders tijdens een top van de Verenigde Naties acht meetbare ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015 overeen. De streefcijfers zijn afgezet tegen de situatie in 1990.

De Millenniumdoelstellingen (MD’s) richten zich op het bestrijden van armoede, honger, ziektes, analfabetisme, verslechtering van het milieu en discriminatie van vrouwen. Zo is onder meer afgesproken dat het aantal mensen in de wereld dat onder de armoedegrens leeft, in 2015 moet zijn gehalveerd. Ook moeten alle kinderen tot 12 jaar dan basisonderwijs kunnen volgen.

Het onderzoek van de NCDO onder 1001 Nederlanders werd voor het tweede jaar gehouden. Dat binnen een jaar tijd twee keer zoveel mensen van de MD’s heeft gehoord, duidt volgens de onderzoekers op een toegenomen publiciteit voor de internationale doelstellingen. Mensen weten vooral armoedebestrijding en onderwijs te noemen. Minder bekend zijn schuldenkwijtschelding en emancipatie.

Pessimistisch

De bekendheid mag dan zijn toegenomen, het vertrouwen in de haalbaarheid van de doelstellingen is in dezelfde periode niet gegroeid. Zo zijn Nederlanders pessimistisch over de kans op verbetering van levensomstandigheden voor de 140 miljoen bewoners van krottenwijken. Dat het aantal mensen dat leeft van minder dan een dollar per dag, met de helft wordt verminderd, lijkt de ondervraagden zelfs nog onwaarschijnlijker.

Het publiek is optimistischer over de mogelijkheid dat alle kinderen in 2015 naar de basisschool kunnen. Ook verwachten de respondenten dat aanmerkelijk minder moeders bij de bevalling overlijden. Maar ook een eerlijke handel in de wereld is volgens de ondervraagden een haalbare doelstelling. Desgevraagd houden zij het eveneens voor mogelijk dat in 2015 alle schulden van ontwikkelingslanden worden kwijtgescholden.

Geld voor hulp

Een van de drie Nederlanders vindt dat Nederland meer geld aan ontwikkelingshulp moet besteden. In 2003 was dat nog een van de vier. In totaal vindt 83 procent van de ondervraagden dat Nederland tenminste het huidige niveau van ontwikkelingshulp moet handhaven.

Ook vinden iets meer mensen (45 procent) dan twee jaar geleden (40 procent) dat ontwikkelingslanden zonder belemmeringen alles moeten kunnen exporteren naar Europa. Het aantal tegenstanders hiervan nam juist af van 52 naar 46 procent.

Van Ardenne

Slechts 5 procent van de Nederlanders weet spontaan de goede naam te noemen van de huidige minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne. Dat is een zeer lage score. In het verleden waren Jan Pronk (40 tot 50 procent) en Eveline Herfkens (33 procent) veel bekender.

NCDO
VN Millenniumontwikkelingsdoelen

Reacties