‘Nederland loopt achter op klimaatbeloften’

11-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Maandag verscheen de Milieubalans 2000 van het Rijks Instituut voor Gezondheid en Milieu. Daaruit blijkt dat de uitstoot van CO2 niet afneemt.

In de Milieubalans 2000 is te lezen hoe de kwaliteit van het Nederlandse milieu er anno 2000 voor staat, waardoor dit komt en wat de effecten zijn op mens en natuur.

Het rapport concludeert dat de milieukwaliteit in Nederland voor een groot aantal thema’s weliswaar is verbeterd. Maar voor de terreinen die te maken hebben met energiegebruik, mobiliteit, en ruimtebeslag door wonen, werken en vervoer ‘is de milieukwaliteit op onderdelen achteruitgegaan’.

‘In die sectoren liepen CO2-concentraties verder op, verdwenen plantensoorten en nam de stilte in het landelijk gebied af,’ aldus het RIVM.

De welvaartsstijging in Nederland betekent ook dat de energiebehoefte, met name voor elektriciteit en mobiliteit, stijgt.

Maar omdat Nederland elektriciteit uit het buitenland importeert, een gevolg van de liberalisering van de Europese energiemarkt, leidde dit in 1999 niet tot een stijgende CO2-emissie. Die is, becijfert het RIVM, voor het eerst sinds jaren licht gedaald, met ongeveer 2 procent ten opzichte van 1998.

‘Pronk moet pakket maatregelen nemen’
Evenwel, zonder deze ontwikkelingen zou de CO2-emissie in 1999 met naar schatting 1 à 2 procent zijn toegenomen. De uitstoot van CO2 blijkt momenteel nog altijd zo’n 7 procent hoger te zijn dan in 1990. ‘Van een structurele omslag (ontkoppeling) kan daarom nog niet worden gesproken,’ concludeert het rapport.
Bovendien verwacht de MilieuBalans 2000 bij een voortgaande groei van het energiegebruik weer een groei in de CO2-uitstoot. ‘De energievraag ten behoeve van mobiliteit groeide, ondanks de efficiëncyverbetering van automotoren, door aanschaf van luxere en zwaardere auto's en een toegenomen aantal voertuigkilometers.’
Milieudefensie vreest dat Nederland te ver achter gaat lopen om zijn beloften waar te maken. En de Nederlandse regering heeft, stelt Mileudefensie, ‘een speciale verantwoordelijkheid om haar klimaatbeleid op orde te hebben’. Nederland is immers voorzitter van de zesde internationale Klimaatconferentie die in november in Den Haag plaatsvindt.

Milieudefensie verlangt van minister Pronk dat hij nog voor de Klimaattop met een pakket maatregelen komt dat garandeert dat Nederland zijn doelstelling haalt.

De milieu-organisatie zelf pleit voor een heffing van eco-tax over energieverbruik voor grootverbruikers. Tot nu toe geldt dat alleen voor huishoudens en andere kleinverbruikers.

Zandzakkendijk
Ook ziet Milieudefensie graag een verdubbeling van duurzame energie. Nu streeft de overheid naar 5 procent duurzame energie in het totale verbruik in 2010. Milieudefensie wil als doelstelling 10 procent over tien jaar. De milieu-organisatie zou overheden en bedrijven willen verplichten een bepaald percentage duurzame energie in te kopen.

Tot slot willen de activisten de maximum snelheid van de auto verlagen naar 100 km per uur.

Maandag liet Milieudefensie ook weten tijdens de Klimaattop in Den Haag een dijk van vijftigduizend zandzakken rond het Nederlands Congrescentrum, waar de Top plaatsvindt, te bouwen. Duizenden mensen uit de hele wereld helpen mee met de klus.

Onder het motto 'Stop klimaatverandering, bouw mee aan de Dijk' is de organisatie in negentien landen de werving gestart van dijkbouwers. Nederlandse bouwers kunnen zich aanmelden via http://www.milieudefensie.nl/dedijk/index.html .

Klik hier voor de Milieubalans 2000

Reacties