Milieu gecompenseerd voor economische groei

19-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

foto: Gebruik van duurzame energie wordt fiscaal gestimuleerd. In Ede plaatste energiebedrijf NUON 180 zonnepanelen op het stadhuis, dat per jaar 17.000 kWh schone stroom oplevert. (ANP)

De Nederlandse economie groeit zo hard dat het milieu onder druk komt te staan. Uit de meevallers krijgt het ministerie van Vrom tot en met de periode 2004 1,3 miljard gulden om compenserende maatregelen te nemen.

Die maatregelen bestaan uit 570 miljoen gulden directe uitgaven ter verbetering van het milieu, bijvoorbeeld om de introductie van schone vrachtautomotoren te stimuleren, en 800 miljoen gulden voor fiscale maatregelen.

De fiscale maatregelen gaan om een grotere heffing op vervuilende goederen en diensten en specifieke maatregelen om milieubescherming, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie te stimuleren.

Extra actie onderneemt Pronk ter bestrijding van ‘hardnekkige milieuproblemen’: klimaatverandering, mest en ammoniak, stikstofoxiden en geluidshinder.

In het kader van het veranderende klimaat, krijgt Vrom ook 500 miljoen gulden extra voor zogenaamde Clean Development Mechanism-projecten (CDM). Dit zijn projecten gefinancierd door Nederland, die bijdragen aan verminderde uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden. Nederland mag de winst die daarmee wordt behaald meetellen in de eigen reductiedoelstelling. In de periode 2008-2012 moet Nederland 6 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.

Dit najaar nog verschijnen de beleidsvoornemens over de Waddenzee. De begroting van Vrom zegt dat daarin ‘duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke landschap' centraal staan.

Ook verschijnt er voor het einde van het jaar de Integrale Beleidsnota Biotechnologie. Daarin stelt het kabinet dat moderne biotechnologie kansen biedt voor duurzame landbouw, schonere productiemethoden, een betere gezondheidszorg en een beter milieu. Maar dat kan alleen als er waarborgen zijn 'voor de veiligheid, de transparantie van de besluitvorming, de keuzevrijheid van de burger en de ethische aanvaardbaarheid,' aldus de begroting van Vrom.

Begroting van ministerie van Vrom

Reacties