Milieu gebaat bij vleesbelasting

01-10-2007
Door: Trouw
Bron: Trouw

Om de nadelige effecten aan te pakken is een belasting op de consumptie van vlees in Westerse landen nodig. Een dergelijke belasting is in lijn met het 'vervuiler betaalt' principe en kan effectief bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij.
 
Uitstoot van broeikasgassen
n het artikel maken de vijf auteurs, alle medewerkers van CE Delft - Oplossingen voor milieu, economie en technologie, duidelijk dat de veehouderij verantwoordelijk is voor 18 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat is meer dan het aandeel van verkeer en vervoer. Daarbij leidt vleesproductie tot watertekort en -vervuiling, erosie, verwoestijning en verlies van soortenrijkdom, ook en vooral bij de prodVleesuctie van veevoer.
 
Ook dierenwelzijn is, vooral in de bio-industrie, een punt van aandacht. Tot slot wijzen diverse studies erop dat de overmatige vleesconsumptie in Westerse landen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid, wat ook tot maatschappelijke kosten kan leiden. Daar komt bij dat de FAO (2006) verwacht dat de consumptie van vlees tot 2050 zal verdubbelen. Zonder actie zullen de milieueffecten dus nog aanzienlijk toenemen. Ten slotte levert de consumptie van vlees ook een bijdrage aan het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland. Volgens een recente rapportage van het MNP e.a. is het beperken van vleesconsumptie 'e'en van de weinige effectieve manieren om de achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd te remmen.

Lees verder bij Trouw

Reacties