Tuberculosecrisis in Afrika

24-03-2005

De WHO publiceert jaarlijks het rapport 'Global TB Control' met een overzicht en analyse van de stand van zaken in de wereldwijde tuberculosebestrijding. Het rapport van dit jaar baseert zich op gegevens van 199 landen (op een totaal van 214) uit 2003. Het aantal nieuwe tuberculose-patiënten nam naar schatting met 1 procent toe tot 8,8 miljoen, het aantal doden door tuberculose daalde naar schatting met 2,5 procent tot 1,7 miljoen.

Afrika vormt de grote uitzondering op de positieve mondiale trend. De hiv/aids-epidemie verergert de tuberculose-epidemie en vice versa. Mede hierdoor neemt het aantal tuberculosepatiënten toe. In 2003 telde Afrika naar schatting 2,4 miljoen nieuwe tuberculosepatiënten, acht miljoen mensen hebben een dubbele infectie tuberculose-hiv/aids. Bovendien valt door hiv/aids en tuberculose een groot deel van het bestaande personeel uit. Martien Borgdorff, directeur KNCV Tuberculosefonds: 'Het kwalitatieve en kwantitatieve personeelstekort dat zo ontstaat is overweldigend. In West-Europa hebben we ongeveer 250 artsen en verpleegkundigen per 100.000 inwoners. Dat ligt in Afrika, met dertig keer zoveel nieuwe patiënten per jaar, gemiddeld tien keer lager. Capaciteits-opbouw en de gezamenlijke aanpak van tuberculose en hiv/aids hebben voor ons dan ook absolute prioriteit." Voor 18 van de 22 zwaar door tuberculose getroffen landen is het gebrek aan goed getrainde medische staf het belangrijkste knelpunt bij het terugdringen van tuberculose, aldus het WHO-rapport.

Tanzania
Tanzania is één van de landen met een nijpend tekort aan voldoende menskracht. KNCV Tuberculosefonds stelt dan ook het opleiden van artsen en verpleegkundigen voorop.
Het land telt ruim 61.000 geregistreerde tuberculosepatiënten. Het werkelijke aantal ligt veel hoger, naar schatting wordt slechts 45 procent van het aantal patiënten ook daadwerkelijk gevonden. Hiv/aids veroorzaakt met tuberculose een kaalslag onder medisch personeel. In heel sub-Sahara Afrika overlijdt tot 40 procent van de aids-patiënten aan de gevolgen van tuberculose. De lage weerstand van aids-patiënten maakt dat de tuberculosebacterie, waarmee naar schatting eenderde van de wereldbevolking is geïnfecteerd, sneller actief wordt.

Oost-Europa

Ook Oost-Europa heeft een ernstig gebrek aan tuberculose-artsen en -verpleegkundigen. Twintig tot dertig procent van de vacatures blijft onvervuld. Anders dan in Afrika liggen de voornaamste oorzaken in de lage salariëring en het ontbreken van modern programmamanagement. KNCV Tuberculosefonds houdt zich in Oost-Europa vooral bezig met de aanpak van multiresistente tuberculose en het opleiden van managers van tuberculoseprogramma's. In 2003 telde Oost-Europa bijna 400.000 geregistreerde tuberculosepatiënten, het werkelijke aantal ligt veel hoger.

Wereld Stop Tuberculose Dag 24 maart 2005
Wereld Stop Tuberculose Dag, elk jaar op 24 maart, stelt dit jaar gezondheidswerkers centraal. Vooral zwaar door tuberculose getroffen landen organiseren een keur aan activiteiten om tuberculose en het personeelstekort onder de aandacht te brengen. In Nederland vraagt KNCV Tuberculosefonds op en rond 24 maart aandacht voor tuberculose samen met de regionale GGD'en, de Nederlandse apotheken (met medewerking van beroepsorgansatie KNMP) en de bibliotheken.

KNCV Tuberculosefonds
KNCV Tuberculosefonds bevordert -nationaal en intenationaal- een effectieve en efficiënte tuberculosebestrijding. Op het kantoor in Den Haag werken tachtig mensen. De organisatie functioneert als nationaal en internationaal kennis- en coördinatiecentrum. Wereldwijd werkt KNCV Tuberculosefonds samen met dertig landen en vele internationale en nationale organisaties. Beleidsprioriteiten zijn capaciteitsopbouw (programmaondersteuning, human resource development), de aanpak van de dubbelepidemie tuberculose- en hiv/aids en de bestrijding van multiresistente tuberculose. De financiering voor het internationale werk is afkomstig van eigen fondsenwerving, de Nederlandse overheid (ministerie van Buitenlandse Zaken/DGIS) en de Amerikaanse en Canadese overheid (USAID, Canadese ontwikkelingsorganisatie CIDA).

Informatie
KNCV Tuberculosefonds, Nicole Janssen (communicatie)
Telefoon 070 416 7222 / 06 3800 2009, janssenn@kncvtbc.nl, www.tuberculose.nl

www.stoptb.org (site van het mondiale Stop TB Partnership met informatie over Wereld Stop Tuberculose Dag)

www.who.int/tb/publications/global_report/en/ 
(WHO Global TB Report 2005)

Reacties