Pronk: Actieprogramma Gezondheid en Milieu

07-05-2002
Door: OneWorld
Bron: VROM

De afgelopen decennia zijn belangrijke milieuproblemen met negatieve gevolgen voor de volksgezondheid met succes bestreden. Onder andere de blootstelling aan dioxinen en de verontreiniging van het water en de lucht door industriële activiteiten zijn sterk afgenomen. Er is echter nog een aantal milieufactoren, zoals geluidshinder en luchtverontreiniging, dat leidt tot aanzienlijk gezondheidsverlies.

Gezondheidsverlies

Momenteel is 2 tot 5% van het gezondheidsverlies in Nederland toe te schrijven aan milieufactoren. Deze kunnen het gevolg zijn van concentraties ozon (smogvorming) en fijn stof in de buitenlucht. Het binnenmilieu kan verontreinigd zijn met het radioactieve radongas, tabaksrook (fijn stof) en organismen zoals huismijt en schimmel die sterke allergische reacties kunnen oproepen. Voorbeelden van andere milieufactoren met mogelijke gezondheidseffecten zijn risico's van stoffen, risicovolle (productie-) processen, voedselveiligheid, eventuele risico's van biotechnologie en electro-magnetische velden.

Actieprogramma

Het actieprogramma richt zich zowel op het terugdringen van gezondheidsrisico's door milieufactoren, als op het waar mogelijk wegnemen van de oorzaak van ongerustheid door milieurisico's. De acties zijn te groeperen onder samenhang van (bestaand) beleid (lokaal, nationaal en internationaal), communicatie met burgers en groeperingen, en innovatieve acties.

Enkele voorbeelden uit het programma zijn:
-VROM en VWS stellen beoordelingscriteria op waarmee op nationaal en lokaal niveau afwegingen kunnen worden gemaakt over het nemen van risicobeperkende maatregelen.
-Het RIVM maakt en beheert een informatiesysteem met inmiddels bekende informatie over gezondheid en milieu en over lopende en geplande metingen en onderzoek.
-Met de VNG wordt een benchmarksysteem opgezet voor de top tien van gemeenten die het meest effectieve beleid hebben op het terrein van milieu en gezondheid.
-Er komen richtlijnen voor het beter toegankelijk maken van openbare informatie over bijvoorbeeld vergunningen en handhaving.
-VROM gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning door onafhankelijke deskundigen aan bewoners(-groepen) bij lokale problemen.
-De mogelijkheden van het ontwikkelen van een risico-kaart voor luchtverontreiniging, stankbronnen, en geluidshinder zal worden onderzocht.
-Er zal een centrale beoordelingscommissie worden opgericht om (publieke) signalen over milieu en gezondheid te identificeren, te verzamelen, te beoordelen en te rapporteren aan de ministers van VROM en VWS.
-Er komen proefprojecten in schoolgebouwen om de kwaliteit van de lucht in klaslokalen met sensoren te meten.
-Er komt onderzoek naar de kwaliteit van het binnenmilieu in Nederlandse woningen.

Het actieprogramma is totstandgekomen na overleg met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, uit de wetenschap, van de andere overheden en van andere departementen. Het programma is een vervolg op de notitie gezondheid en milieu die minister Borst, mede namens minister Pronk in november 2001 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

VROM
Artikel VROM

Reacties