Ontwikkelingssamenwerking in beroering

15-03-2005
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Nadere beschouwing leert echter dat dit niet de aanleiding is van de beroering in de ontwikkelingssector, kortweg OS-sector. Nee, de nieuwe subsidieregels die vanaf 2007 gaan gelden, brengen de honderden stichtingen in ons land regelmatig bij elkaar. Hun eigen bestaan lijkt op het spel te staan. Ook Agriterra laat zich met die discussies in, maar het gevoel groeit dat het allemaal niks voorstelt. De veranderingen die de Minister voor ontwikkelingssamenwerking wil doorvoeren, passen in een lijn die sinds het begin van de jaren negentig is ingezet, namelijk de wens tot toenemende betrokkenheid van burgers en publieke instellingen bij ontwikkelingssamenwerking. Niet de OS-professionals gaan het werk klaren, maar brede lagen van de bevolking die zich scharen achter de aspiraties van gewone mensen in ontwikkelingslanden via contacten tussen scholen, ziekenhuizen, bedrijven, kerken en verenigingen op velerlei terrein. Het model zoals Agriterra dat vorm probeert te geven voor de land- en tuinbouw. Dat vereist een veel verdergaande verandering van de inrichting van de OS-sector dan de huidige maatregel om themagerichte OS-organisaties, zoals Agriterra, een plek te geven naast de brede traditionele organisaties, zoals NOVIB of Cordaid. Het doordenken van de effectiviteit van de hulp en samenwerking via verschillende kanalen is dan nodig. Dus welk deel handelen we af van overheid tot overheid? En ligt het primaat dan bij Buitenlandse Zaken, of hebben we het primair over economische ontwikkeling? Wat doen we via de VN? En wat is de rol en betekenis van het particuliere kanaal? Per situatie zou de mix van kanalen en instrumenten bekeken moeten worden om tot maatwerk te komen.

Dit gezegd zijnde, kan Agriterra zich niet aan de indruk onttrekken dat het gevoel van urgentie ontbreekt. De trend lijkt wel in de goede richting te zijn, het tempo slaat nergens op. Tien jaar geleden kwam in België een boek uit over ontwikkelingssamenwerking met de veelzeggende titel 'Het Orkest van de Titanic'; dat speelde rustig door terwijl het schip in de golven verdween. Daar doet het aan denken als beleidsdebat na beleidsdebat met de OS-sector eigenlijk nauwelijks nieuws oplevert. Nu slaat men de handen ineen voor partnerschappen, maar diezelfde handen zijn nog weinig aan de ploeg. Het beeld van een weinig resultaatgerichte sector, die er zelfs niet in lijkt te geloven dat hun resultaten aantoonbaar zijn, dringt zich op. Ik hoopte dat onze minister voor ontwikkelings¬samenwerking nog deze regeringsperiode zou komen met de doorbraak naar een geheel nieuwe inrichting van de sector.

Kees Blokland
Directeur Agriterra

Reacties