Naleving VN-Vrouwenverdrag in Nederland schiet tekort

16-01-2007

Dit schrijven 21 Nederlandse vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) in het rapport 'Taking Women's Rights Seriously?'. Het stuk vormt een kritisch commentaar op de rapportage die de regering heeft ingediend bij de VN. Op 24 januari 2007 bespreekt een Comité van de VN de naleving van het Vrouwenverdrag door Nederland. De Nederlandse vrouwenorganisaties en het NJCM zullen hun schaduwrapportage in New York toelichten.

 

De organisaties stellen dat de Nederlandse voortrekkersrol op het gebied van vrouwenrechten verleden tijd is. Uit de recent verschenen Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat vrouwen in 2004 19% minder verdienden dan mannen. Het aandeel vrouwen in topposities bij de overheid is 10%, bij het bedrijfsleven slechts 4%. Het percentage vrouwen dat per week twaalf uur of meer werkt (54%) is sinds 2002 niet veranderd. Het aandeel meisjes dat kiest voor technische vakken komt al sinds 2001 niet boven de 3%. De regering neemt te weinig maatregelen om de positie van vrouwen in Nederland te verbeteren.

 

De organisaties vinden verder dat de regering ten onrechte doet alsof ongelijke verhoudingen tussen mannen en vrouwen alleen een probleem van migrantengemeenschappen is. Nieuwe wetgeving wordt zelden getoetst op de effecten voor de emancipatie. Zo worden vrouwen benadeeld door de verhoging van de inkomenseis voor gezinshereniging, omdat zij gemiddeld minder verdienen. In de aanpak van huiselijk en seksueel geweld wordt voorbijgegaan aan de machtsverschillen en stereotype rolpatronen die ten grondslag liggen aan dit geweld. De Nederlandse overheid doet daarnaast nagenoeg niets aan het bekendmaken van het VN-Vrouwenverdrag.

 

Ook op andere vlakken laat Nederland het afweten. Zo constateerde het Vrouwenverdrag Comité in 2001 dat Nederland het Verdrag schond door een politieke partij (de SGP) te subsidiëren die vrouwen uitsluit van lidmaatschap. De Nederlandse regering trok zich van deze uitspraak niets aan. Pas nadat vrouwenorganisaties hierover een rechtzaak hadden gewonnen stopte de overheid de subsidie.

 

De Nederlandse vrouwenorganisaties en het NJCM zijn van mening dat het tijd is dat Nederland haar vooruitstrevendheid op het gebied van vrouwenrechten weer waarmaakt. Als eerste stap raden zij aan om in het regeerakkoord emancipatie opnieuw een prominente plaats te geven.

 

Nederland is sinds 1991 partij bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen. Het Verdrag verplicht tot het nemen van maatregelen om vrouwendiscriminatie te bestrijden en de positie van vrouwen te verbeteren.

 

Nederland rapporteert vierjaarlijks over de geboekte vooruitgang aan het toezichthoudend Comité van de VN. Organisaties als de vrouwenorganisaties kunnen hierop commentaar geven in de vorm van een schaduwrapportage. Na gesprekken met beide partijen formuleert het Comité aanbevelingen aan de regering.

http://www.njcm.nl/upload/NLschaduwrapportage.pdf

http://www.hom.nl/vrouwenrechten_schaduw.php

Reacties