KIT wordt expertisecentrum WHO

29-03-2007

De kwaliteit van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden staat onder grote druk. Door emigratie (brain drain) en door HIV/AIDS is er in veel landen een urgent tekort aan medici en verpleegkundigen. Daarnaast trekken hervormingen in de publieke zorgsector en privatisering een wissel op de beschikbaarheid, de kwaliteit en de motivatie van gezondheidswerkers.

Belemmering voor Millenniumdoelen

Oplossing van deze knelpunten is van groot belang. Zo belemmert deze situatie in ernstige mate  het halen van de Millenniumdoelen, de internationale afspraken voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Bestrijding van tuberculose, aids en malaria en het terugdringen van kind- en moedersterfte zijn als aparte doelen vastgesteld.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Genève stimuleert een adequate sturing en begeleiding van processen gericht op grotere personeelscapaciteit en daaraan verbonden aspecten (werving, opleiding, personeelsmanagement, communicatie etc.) De VN-organisatie is in dat verband gestart met een internationaal netwerk van externe expertisecentra die WHO-programma's voor personeelsbeleid in de internationale gezondheidszorg gaan ondersteunen. Naast het KIT heeft de WHO op dit moment  partnerinstituten aangewezen in Brazilië en Zuid-Afrika.

KIT en 'Human Resources for Health'

Het KIT heeft veel ervaring met strategische planning en beleidsontwikkeling op het terrein van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden. De basis hiervoor is jarenlang toegepast onderzoek met lokale partners in Afrika, Azie en Latijns-Amerika. Het Instituut ontwikkelt praktische beleidsinstrumenten en helpt bij het uitvoeren en evalueren van personeelsbeleid voor de overheid en de private sector. Ook is er veel ervaring met het creëren van draagvlak bij belangrijke spelers als ministeries, maatschappelijke instellingen en medische vakorganisaties. Op landelijke en lokaal niveau ondersteunt en traint het Instituut gezondheidsmanagers bij het opzetten en uitvoeren van personeelsbeleid. Het KIT adviseert ook trainingsinstituten in ontwikkelingslanden.

Als WHO Collaborating Centre for Research, Training and Development of Human Resources for Health (HRH) gaat het KIT landen adviseren over HRH-beleid en -planning, onderzoek doen en vernieuwende methoden voor capaciteitsopbouw en training ontwikkelen. Speciale aandacht zal gaan naar motivatie en behoud van personeel en het beperken van de uitstroom door migratie.

De activiteiten voor de WHO worden gecoördineerd door KIT Development, Policy & Practice. Deze afdeling verzorgt onderzoek naar, advies over en capaciteitsopbouw voor internationale gezondheidszorg, economische, sociale en institutionele ontwikkeling en gendervraagstukken.

Reacties