Jongeren willen vooral weten wat ze zèlf kunnen doen

16-11-2005
Door: OneWorld
Bron: OneWorld

OneWorld heeft in het voorjaar van 2005 een lezersonderzoek gehouden onder lezers van de nieuwsbrief en de vacaturenieuwsbrief. We hebben onze lezers bevraagd over onze website en nieuwsbrief en over hun interesse in het algemeen. Onder de respondenten waren vooral veel lezers van de vacaturenieuwsbrief. Dit kan het beeld vertekenen.
Daarnaast hebben we een potentiële doelgroep ondervraagd; onderzoeksbureau Flycatcher heeft een panel samengesteld van jongeren tussen 17 en 25 jaar met opleidingsniveau Havo of hoger.
 
Omdat de uitkomsten wellicht interessant zijn voor uw organisatie volgt hier een korte samenvatting.
 
De nieuwsbrieflezers:
De meeste lezers gaven aan vooral geïnteresseerd te zijn in Internationale samenwerking (74%) en armoedebestrijding (72%). De rubriek politiek en mensenrechten volgt met 59 %. Ruim eenderde van onze lezers is vooral geïnteresseerd in milieu (38%) en verantwoord consumeren (35%)
 
We hebben lezers ook gevraagd aan welk onderwerp te weinig aandacht werd besteed. Bij deze vraag scoorde landen en cultuur het hoogst. Ruim driekwart heeft specifiek interesse in een regio. Afrika 58% en Latijns-Amerika 43%. Veruit de populairste sectie bij OneWorld is het vacature-overzicht. Wat de lezers graag nog wat meer zouden zien is onafhankelijk nieuws over maatschappelijke organisaties en nieuws over verantwoord consumeren.
 
Alle onderdelen van de site worden met een voldoende gewaardeerd. Vacatures, achtergrond en nieuws krijgen de hoogste waardering.
 
We hebben de lezers ook wat algemene vragen voorgelegd om iets te weten te komen over wat hen bezighoudt. Het merendeel van de nieuwsbriefrespondenten maakt zich het meest zorgen over armoede en ongelijkheid (70%). Terrorisme (3%), klimaatverandering (16%), ziekten (3%) olietekort (1%) en overige (3%) scoorden veel lager.
 
De respondenten zijn redelijk optimistisch: 61% is van mening is dat de wereldgemeenschap er de komende tien jaar in slaagt om het armoedeprobleem in meer of mindere mate te verminderen.
 
Wat de problemen ten gevolge van de klimaatverandering betreft, zijn de respondenten niet erg positief. Bijna vier tiende (39%) denkt dat deze problemen (waarschijnlijk) niet opgelost kunnen worden. Slechts twee tiende (20%) denkt dat dit wel mogelijk is. Tevens blijkt dat een derde zelf iets doet om de problemen ten gevolge van de klimaatverandering op te lossen, maar meent dat dit geen effect heeft. Daar staat tegenover dat ruim vier tiende (42%) zelf iets doet en ook meent dat hun pogingen wel effect hebben.
 
 
De jonge, potentiële doelgroep:
Ruim zeven tiende van de respondenten heeft (veel) interesse in de onderwerpen natuur en milieu (76%), landen en cultuur (74%), politiek-sociale kwesties en mensenrechten (73%), en wereldhandel, armoedebestrijding en sociale economie (70%). In internationale samenwerking en ICT en media zijn de respondenten minder geïnteresseerd. Respectievelijk 50% en 46% heeft hierin geringe of geen
interesse.
 
Iets meer dan de helft van de respondenten (51%) heeft specifiek interesse in een bepaalde regio. Het merendeel hiervan is vooral geïnteresseerd in Europa.
 
Een derde van de respondenten (33%) maakt zich het meest zorgen over armoede en ongelijkheid. Ongeveer een kwart maakt zich vooral zorgen over terrorisme (25%) en klimaatverandering (24%).
 
Iets meer dan de helft (52%) is van mening dat de wereldgemeenschap er in de komende tien jaar in slaagt om het armoedeprobleem te verminderen. Wat de gevolgen van de klimaatverandering betreft, zijn de respondenten minder positief. Slechts 16% denkt dat de problemen ten gevolge van de klimaatverandering opgelost kunnen worden, terwijl ruim vier tiende (43%) dit niet mogelijk acht. Ruim
de helft (56%) doet zelf iets om deze problemen op te lossen. Hiervan denkt echter 59% dat het geen effect heeft. Deze doelgroep is dus veel negatiever over de eigen invloed dan de groep nieuwsbrieflezers.
 
Als we later hun mening vragen over de website, blijkt dat de jongeren wel graag informatie krijgen die hen een handelingsperspectief biedt: Ruim de helft van de respondenten (58%) is van mening dat er wel onderwerpen of diensten zijn die een goede aanvulling voor de website zouden zijn. Hiervan geeft ruim de helft aan graag informatie te krijgen over verantwoorde producten (53%) en over wat gedaan kan worden om te zorgen dat de wereld schoner en rechtvaardiger wordt (58%).
 
Bijna acht tiende van de respondenten (79%) die OneWorld nooit eerder bezocht hebben, zullen in de toekomst de website (misschien) bezoeken. Voor ruim de helft hiervan (59%) is op de hoogte blijven van nieuws over ontwikkelingslanden, internationale samenwerking, milieu en mensenrechten een van de belangrijkste redenen om OneWorld te bezoeken.
 

Reacties