Boeren lopen voorop!

08-04-2003
Door: Agriterra
Bron: Agriterra

Op maandag 7 april om 12.00 uur tekende Staatssecretaris Agnes van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking op het Ministerie van Buitenlandse Zaken een Convenant met voorzitter Gerard Doornbos van Agriterra.

Hoge verwachtingen
Voorafgaand aan de ondertekening gaf de staatssecretaris aan blij te zijn met het bereikte akkoord. Zij hoopt dat hiermee een tendens is ingezet die ook in de andere sectoren en bij andere Ministeries wordt overgenomen. “Met name de voortvarendheid waarmee Agriterra te werk is gegaan om te komen tot dit convenant, maakt dat ik ook veel van de uitwerking ervan verwacht. Agriterra heeft al een reputatie door haar jarenlange ervaring in het ondersteunen van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft zij een breed internationaal netwerk. Naast gezondheidszorg en onderwijs is de agrarische sector van wezenlijke betekenis, zowel voor de economie van een land als voor de directe voedselvoorziening”, aldus de staatssecretaris. Zij stak niet onder stoelen of banken erg blij te zijn met het akkoord. Zij ziet Agriterra als de aanjager voor andere sectoren in Nederland om met Buitenlandse Zaken een dergelijk akkoord te sluiten.

Gerard Doornbos sloot zich volledig bij haar woorden aan. Agriterra zal zich als werkorganisatie voor de agrarische sector inzetten om handen en voeten te geven aan de inzet van de agrarische sector bij ontwikkelingssamenwerking. De samenwerking tussen het Ministerie en Agriterra heeft onder andere tot doel elkaars kennis en expertise beter te benutten en aan te vullen. Investeringen worden hierdoor rendabeler. Armoedebestrijding en economische ontwikkeling zijn gediend bij een goed georganiseerde agrarische sector in alle productieketens. “Nu worden agrarische ledenorganisaties vaak niet erkend door hun overheid. Nu we onze activiteiten op elkaar laten aansluiten, bereiken we dat één plus één veel meer dan twee wordt” verklaart Gerard Doornbos. Hij vult nog aan dat de agrarische sector in Nederland ook voordelen bij de samenwerking met ontwikkelingslanden heeft. “In Nederland kunnen we leren van de manier waarop onze collega’s in het Zuiden de problematiek benaderen. Ook zijn we direct betrokken bij de discussie op Europees en Wereldniveau. En natuurlijk willen wij als sector graag laten zien wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in kan houden.”
Samenwerking
Het convenant is een belangrijke stap in het streven naar nauwere samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Op deze manier wil het ministerie hen meer bij ontwikkelingssamenwerking betrekken. Het Ministerie en Agriterra willen nu van ieders kennis, ervaring en inzet gebruik maken door een betere informatie-uitwisseling en het ontplooien van gezamenlijke initiatieven. Jaarlijks zullen afspraken worden gemaakt over concrete samenwerkingsactiviteiten. Het komend jaar zal onder andere nauw worden samengewerkt in de ondersteuning van de International Federation of Agricultural Producers, de Partnerships die voortgekomen zijn uit de World Summit on Sustainable Development (WSSD – Johannesburg) en het actief betrekken van boerenorganisaties bij de beleidsdialoog in ontwikkelingslanden.
Grotere rol voor maatschappelijk middenveld
Door het betrekken van boerenorganisaties bij de nationale beleidsdialoog in hun land, zullen deze ook meer invloed krijgen op de standpuntbepaling bij instellingen zoals FAO en Wereldbank, waar overheden de beleidsdialoog voeren. Nederland hecht aan het betrekken van het bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties bij deze beleidsdialoog. Het ministerie zal ook samen met de Nederlandse ambassades in ontwikkelingslanden andere donoren aanmoedigen intensiever gebruik te gaan maken van de kennis en ervaring van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.
De ondertekening van het convenant loopt vooruit op een breder debat van het Ministerie met Agriterra dat plaatsvindt in de lustrumweek van Agriterra van 2-5 juni as. Meer informatie hierover vindt u op www.agriterra.org.

Informatie over de lustrum-activiteiten van Agriterra

Reacties