‘Kyoto nog niet dood’

19-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/<b><a href="http://www.onzewereld.nl" target=_blank>onzeWereld</a></b>

Pronk zei dat in Washington. Zaterdag komen in New York de veertig belangrijkste landen van de Verenigde Naties bij elkaar om informeel te praten over Pronks nieuwe voorstel voor een mondiaal klimaatakkoord, waar de VN in juli in Bonn weer over vergaderen. Dat gebeurt tijdens een voortzetting van de Klimaatconferentie die in november in Den Haag mislukte. Pronk is voorzitter van de conferentie. Vorige maand liet de Amerikaanse president Bush nog weten zich niet aan de afspraken van Kyoto uit 1997 gebonden te achten.

De afspraken over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen die in 1997 in Kyoto zijn gemaakt, moeten nog steeds worden geconcretiseerd en bekrachtigd. Dit kan zonder de VS, maar Pronk houdt de VS er het liefst bij omdat dit land de grootste ‘producent’ van broeikasgassen is. De hoogste milieufunctionaris van de VS, Christine Todd Whitman, zei dat het niet de bedoeling is om een akkoord in Bonn te verhinderen.

Zo’n akkoord moet regelen op welke manier landen hun uitstoot van broeikasgassen mogen verminderen. Het gaat daarbij onder meer om de verhouding tussen binnen- en buitenlandse reductiemaatregelen en de toepassing van bossen en andere natuurlijke 'CO2-eters'. Kooldioxide (CO2), het belangrijkste broeikasgas, zou via deze zogenaamde sinks worden vastgehouden. De VS en landen als Canada, Australië en Nieuw-Zeeland bepleitten in Den Haag om hier veel CO2-reducties mee te kunnen ‘afschrijven’. Europa was daar tegen.

Japan steunt Kyoto
Meer hoopgevend nieuws komt er uit Japan. Het Japanse Lagerhuis heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin het oproept gehoor te geven aan het Kyoto-protocol.

Op woensdag nam het Hogerhuis een soortgelijke resolutie unaniem aan. Het drong er bij de Verenigde Staten op aan zich aan 'Kyoto' te houden. Japan behoorde tot nu toe samen met Canada, Australië en Nieuw-Zeeland tot de critici van het protocol over broeikasgas.

Van belang voor de Amerikaanse positie blijft de stellingname van het bedrijfsleven. Dat is verdeelt in twee kampen. de United States Council for International Business en de International Chamber of Commerce verklaarden dat 'Het Kyoto-protocol onrealistische doelstellingen en deadlines heeft en bovendien deelname van ontwikkelingslanden uitsluit.' Het oliebedrijf Exxon Mobil is een sterke tegenstander van 'Kyoto' maar zegt wel degelijk te willen investeren in technologie om CO2 te reduceren.

Daarnaast is er het Pew Center, een coalitie van 32 bedrijven als Boeing, Shell, BP Amoco, Du Pont en International Business Machines, die wel actie tegen klimaatverandering wil. Het besluit van Bush omschreven zij als 'een diepe teleurstelling en een ernstige tegenslag voor de internationale inspanning om iets te doen aan de reëele dreiging van klimaatverandering.'

Nieuws over Klimaatverandering:

Reacties