Kabinet: ‘Kyoto-doelen te halen met huidige beleid’

25-02-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De afgelopen tien jaar heeft het klimaatbeleid in Nederland een aanzienlijk effect gehad, stel Vrom. Weliswaar is de uitstoot van broeikasgassen in 2000 niet teruggebracht tot het niveau van 1990, maar de regering vertrouwt erop dat het Kyoto-doel (6 procent CO2-reductie) met het huidige beleid vóór 2012 kan worden bereikt.

Het kabinet heeft de in 1999 aangekondigde maatregelen grotendeels ingevoerd.

Ook is er vooruitgang geboekt met de klimaatonderhandelingen in Bonn en Marrakech en de invulling van het Europees beleid, zodat de voorwaarden uit het regeerakkoord geen belemmering vormen om het Kyoto-protocol te ratificeren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Evaluatienota Klimaatbeleid die vrijdag in de Ministerraad is aangenomen.

‘Kabinet juicht te vroeg’

Milieudefensie is sceptisch en verwijst naar cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Nederland moet 20 van de 40 megaton CO2-uitstoot binnenlands reduceren - door belastingen met vrijstellingen, convenanten en regelgeving. Daarvan zijn er reeds 14 behaald. Volgens het RIVM worden er in het gunstigste geval vóór 2012 nog eens 5,5 Mton CO2 gerealiseerd, een halve megaton te weinig.

Een reëlere RIVM-schatting gaat uit van 2,5 megaton CO2-reductie in 2010.

Veel beleid is gebaseerd op convenanten, en die zijn onzeker. De grootste emissiereducties komen bijvoorbeeld van de kilometerheffing en het convenant met de kolencentrales. Het RIVM stelt dat de vormgeving daarvan bepalend zijn voor de hoeveelheid reductie. ‘Het kabinet juicht te vroeg,’ zegt Ilse Chang van Milieudefensie.

Volgens een raming van het RIVM en het Energie Centrum Nederland (ECN) blijft de emissie van CO2 licht doorgroeien met 0,6 procent per jaar en neemt de emissie van de overige broeikasgassen af met bijna 20 procent.

In 2000 lagen de emissies van broeikasgassen circa 3 procent boven het niveau van 1990. Positief noemt Vrom dat de CO2 emissie minder stijgt dan de economische groei.

Het kabinet denkt op minder dan 6 procent emissiereductie (ten opzichte van het 1990-niveau) uit te komen door buitenlandse maatregelen, zoals klimaatprojecten in Oost Europa (Joint Implementation) en ontwikkelingslanden (Clean Development Mechanism).

RIVM
Info van ministerie van Vrom
Info van ministerie van Vrom
Info van ministerie van Vrom

Reacties