Hoe valt het nieuwe medefinancieringsstelsel?

17-02-2005
Door: Mark van Kollenburg
Bron: OneWorld

Pax Christi

Pax Christi zet zich in voor vrede in Nederland en in conflictgebieden. De organisatie krijgt geld uit het TMF-programma en van de medefinancieringsorganisatie Cordaid.

Op dit moment komt 18 procent van haar inkomsten van particulieren. Daaronder vallen onder meer bijdragen van leden, kloosterorden en de kerkelijke collectes.

'De verhoging naar 25 procent particuliere werving is fors,' zegt Jan Heerkens van Pax Christi. 'We hadden al eerder besloten geen grootschalige thema-campagne te voeren. Dat is te kostbaar. '

'Om ons draagvlak te vergroten gaan we ons concentreren op twee doelgroepen. Ten eerste studenten en afgestudeerden. We zijn vooral een lobby-organisatie en zij zijn het toekomstige beleidskader. We zien dat als een investering in de toekomst. Daarnaast willen we ons meer richten op 50-plussers, bijvoorbeeld via ouderenorganisatie  Unie KBO. Veel ouderen kennen Pax Christi maar weten niet goed meer wat Pax Christi tegenwoordig doet. We willen hen meer betrekken bij onze activiteiten en projecten en waar mogelijk hun expertise en ervaring inzetten in conflictgebieden. Ze hebben veel vrije tijd en zijn niet onbemiddeld.'

'We hebben vertrouwen dat we hiermee de 25 procentsnorm kunnen halen. Daarbij komt dat ons thema Vrede en Veiligheid aanmerkelijk meer aandacht krijgt in het beleid van de minister dan pakweg zo'n 8 jaar geleden.'

FreeVoice

FreeVoice (voorheen Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking) ondersteunt onafhankelijke media in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

FreeVoice weet zich sinds 1996 met een half miljoen euro per jaar structureel gesteund door de Nationale Postcode Loterij. Bovendien is voor de periode 2004-2007 TMF-subsidie toegekend (7,6 miljoen euro). Met het extra geld uit de Postcode Loterij voor jeugdjournaals in Afghanistan, Suriname en Zuid-Afrika haalt Free Voice in 2005 zelfs meer dan 50 procent uit particuliere werving, aldus Aik Meeuse, beleidsmedewerker Communicatie.

'Op dit moment hebben we bovendien een aanvraag lopen bij de SHO voor steun aan een onafhankelijke krant in Atjeh en maken we een goede kans om daarvoor 400.000 euro in de wacht te slepen.'

'FreeVoice is een kleine organisatie. We zijn er niet op ingericht om fondsen te werven bij particuliere donateurs. Daarvoor zouden we dan iemand in dienst moeten nemen. Dat is een investering die niet loont, die persoon moet dan zoveel binnenhalen... dat is geen reële optie.'

'We zijn uit strategische overwegingen in gesprek met Press Now om te kijken in welke gebieden we samen kunnen optrekken. Ook met organisaties als Novib en Cordaid, die aan mediaondersteuning doen,  zijn er mogelijkheden voor samenwerking.'


Both Ends

Both ENDS ondersteunt het werk van milieu-organisaties in het zuiden en landen in Midden- en Oost-Europa.

'BothEnds beweegt zich niet in de gevarenzone,' verzekert directeur Sjef Langeveld. 'Wij zijn voor 65% afhankelijk van het TMF-programma (2004-2007). Aan het werven van donateurs doen wij niets.  Wij hebben verschillende financiers zoals andere ministeries, instanties van de Europese Unie en Amerikaanse financiers, waarvan ik de namen niet geef.'

Fairfood

Fairfood vecht tegen honger en oneerlijke handel door onderzoek, lobby en campagnes. De organisatie bestaat sinds 2000 en wordt voor een belangrijk deel gesteund door ICCO en NCDO. Sinds 2003 werft de organisatie donateurs. Fairfood rekent op een TMF-bijdrage in de laatste subsidieronde (2006-2010).

Helen Kuyper,  manager Funds & Donors: 'Los van het nieuwe medefinancieringsstelsel zetten wij dit jaar in op vergroten van het aantal donateurs. Dat doen we niet met acceptgiro's. We hebben een project opgezet dat we 'dagdelen' noemen. We benaderen grote bedrijven, die nog weinig doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen of goededoelenprogramma's  om mogelijk te maken dat werknemers een halve dag salaris afstaan aan Fairfood. Het is de bedoeling dat al die werknemers op 21 juni een halve dag gratis voor hun baas werken. In ruil voor dat halve dagsalaris,  krijgen ze die middag van ons via de website allerlei digitale gadgets, zoals een spelletje. Zo worden ze uitgebreid geïnformeerd over het werk van Fairfood. De helft van deze donaties gaat naar het zuiden, de andere helft wordt besteed aan lobbywerk van Fairfood.'


Hivos

Hivos werkt vanuit humanistische waarden aan armoedebestrijding. Ze geeft financiële en politieke steun aan lokale organisaties in ontwikkelingslanden.

Anneke Oosterhuis, hoofd communicatie: 'Voor Hivos zou de regel grofweg betekenen dat de organisatie haar budget gehalveerd ziet worden. Hivos krijgt nu 87 procent aan Medefinancieringsgeld (MFP). De resterende 13 procent komt van EU-subsidies, additionele fondsen van de Nederlandse overheid zoals het Biodiversiteitsfonds, institutionele fondsen en  bijdragen van de Nederlandse samenleving. Daarbij krijgen we naar verhouding meer van groepen - zoals Lions Clubs - dan van individuele particulieren.'

'Hivos verandert haar organisatie of manier van werken nog niet. We willen allereerst de Tweede Kamer en de minister ervan overtuigen dat het percentage moet worden verlaagd, bijvoorbeeld tot 15 procent. We zullen iedereen met argumenten proberen te overtuigen dat Hivos toegevoegde waarde heeft.'

'Als de lobby geen succes heeft, dan nog zullen we geen 20 miljoen op de particuliere chari-markt gaan werven. We blijven uitgaan van onze sterkte op thema's als cultuur, ICT, mensenrechten, aids en microkrediet.'

Icco

Het protestants-christelijke Icco zet zich net als Hivos in voor armoedebestrijding. Erik van Velzen, hoofd communicatie: 'Icco ontvangt 108 miljoen euro van de Nederlandse overheid en 20 miljoen euro uit overige bronnen. De overige bronnen betreffen grotendeels de Europese Unie (15 miljoen euro) en geld van particuliere organisaties. Donaties van bijvoorbeeld bedrijven en particulieren zijn op het totaal te verwaarlozen. Icco doet niet aan particuliere fondsenwerving.'

'Wij studeren op drie opties: eigen marketing en fondsenwerving op de Nederlandse markt, een netwerk vormen van enkele ontwikkelingsorganisaties die onder één merk fondsen werven of een intensievere samenwerking met Kerkinactie.'

'We zullen onze financieringsthema's niet aanpassen. We zullen wel doorzetten in onze aanpak zoveel mogelijk ondernemende Nederlanders te betrekken bij ontwikkelingsprojecten.'

Schone Kleren Kampagne

De Schone Kleren Kampagne (SKK) richt zich op verbetering van de arbeidssituatie in de kleding- en sportschoenenindustrie en bewustwording over arbeidsrechten en milieu.

De SKK is met acht betaalde krachten, onder wie enkele deeltijdkrachten, een kleine internationale organisatie. 'Wij halen al meer dan 25 procent uit andere middelen, dus we maken ons geen zorgen,' reageert office-manager Marcella Kraay.

'De Schone Kleren Kampagne krijgt een bijdrage van de NCDO. Verder krijgen we behalve van kerkelijke instanties in Nederland ook bijdragen van buitenlandse particuliere organisaties. Bovendien zijn wel eens aanvragen gehonoreerd bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Momenteel hebben we ook een bijdrage van het directoraat-generaal Employment van de Europese Unie. We zijn eigenlijk nauwelijks afhankelijk van Nederlandse bronnen.'Lees ook het hoofdverhaal over het nieuwe hulpbeleid: De dans om het hulpgeld

Reacties