Grote ontwikkelingslanden voorop in terugdringen broeikasgassen

24-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Met een reeks goedkope maatregelen kunnen ontwikkelingslanden hun uitstoot van broeikasgassen flink verminderen zonder dat hun economische groei daaronder lijdt. Vooral een grotere rol van de markt en meer concurrentie in de elektriciteitssector helpen volgens het Pew Center daarbij.

Argentinië geeft het goede voorbeeld. Het Zuid-Amerikaanse land heeft hervormingen doorgevoerd in de energiesector die verder gaan dan andere landen. Door privatisering en een felle concurrentie tussen bedrijven heeft aardgas een groot deel van hydro-elektriciteit en nucleaire energie vervangen. In de industrie, gebouwen en woningen wordt steeds meer aardgas gebruikt. Het verbranden van kolen is bijna verdwenen.

In oktober 1999 legde Argentinië als eerste ontwikkelingsland concrete doelstellingen vast om zijn uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. Op zijn laatst tegen 2012 wil Buenos Aires die vorm van luchtvervuiling met 2 tot 10 procent verminderen ten opzichte van de verwachte uitstoot bij ongewijzigd beleid.

Volgens het Pew Center ‘is het effect van de Argentijnse beslissing op andere ontwikkelingslanden nog niet duidelijk, maar zou ze een aantal landen die relatief weinig broeikasgassen uitstoten ertoe kunnen aanzetten gelijkwaardige doelstellingen uit te werken’.

De regering in Buenos Aires heeft de maatregelen vrijwillig genomen. Industrielanden zijn door het Protocol van Kyoto verplicht de uitstoot van broeikasgassen in de loop van de komende 12 jaar met gemiddeld 5 procent omlaag te halen vergeleken met het uitstootniveau van 1990. Ontwikkelingslanden kunnen de kat nog uit de boom kijken.

Niet ten koste van economische groei
Maatregelen om het klimaatprobleem onder controle te krijgen zijn niet eenvoudig en kunnen ten koste gaan van de economische groei. Het zijn twee argumenten die de internationale gemeenschap deden besluiten de ontwikkelingslanden nog wat respijt te gunnen. Bovendien is de stijging van broeikasgassen in de atmosfeer voor het overgrote deel op rekening te schrijven van de industrielanden.


Maar Argentinië laat zien dat de uitstoot van broeikasgassen niet noodzakelijk in hetzelfde tempo hoeft te stijgen als de productie van elektriciteit. Energiegebruik kan efficiënter door het opleggen van strengere normen voor de isolatie van gebouwen en zuinige apparaten. Het zou volgens de Amerikaanse onderzoeksinstelling de uitstoot van CO2, zwaveldioxide en stikstofoxide 20 procent minder snel doen stijgen. Het levert Argentinië een besparing op van 6,3 miljard dollar.

Ook China heeft volgens het Pew Center een voortrekkersrol. China is na de Verenigde Staten de grootste producent van broeikasgassen. Bij ongewijzigd beleid zal China in 2015 bij het opwekken van elektriciteit nog eens dubbel zoveel schadelijke gassen uitstoten als nu het geval is. China gebruikt veel steenkool. Dat is een extreem vervuilende brandstof.

Maar het goede nieuws is dat de vraag naar energie in China nog maar half zo snel stijgt als de economische groei. Er worden efficiëntere centrales gebouwd en verbruikers moeten relatief veel betalen voor elektriciteit. Zij zijn bovendien gebonden aan quota.

Volgens de onderzoeksinstelling kan de uitstoot van CO2 in China tegen 2015 met 19 procent dalen ten opzichte van de projectie bij ongewijzigd beleid. Door de invoer van goedkoop aardgas zouden de uitgaven met 4 procent stijgen, maar de uitstoot van CO2 en zwaveldioxide daalt dan wel met respectievelijk 14 en 35 procent.

Ook Brazilië krijgt in de onderzoeken een eervolle vermelding. De uitstoot van broeikasgassen per inwoner bedraagt er minder dan de helft van het wereldgemiddelde, voornamelijk omdat Brazilië veel van zijn elektriciteit uit waterkrachtcentrales bij grote dammen haalt. De bouw van nieuwe dammen wordt echter steeds duurder en is ook controversieel door de hoge sociale en milieukosten die eraan verbonden zijn. Daardoor kiest de Braziliaanse elektriciteitssector steeds meer voor gascentrales.

Wil je alle bevindingen lezen? Klik hier!

Reacties