Evaluaties onderbenut

01-05-2005
Door: Tekst:


Opvallend is dat wanneer goede evaluatie wél mogelijk is, zulke rapportages vaak ongelezen in de la van Tweede-Kamerleden en ambtenaren verdwijnen. De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) produceert bijvoorbeeld zeer veel kwalitatief goede rapporten - deze zouden vaker gebruikt moeten worden. Tevens wordt er te weinig geleund op de deskundigheid van universiteiten en kennisinstituten in Nederland en het buitenland. En dat is jammer, want zo blijft een schat aan reeds bestaande kennis en kunde onbenut.

De vraag of hulp helpt, is eigenlijk te simpel geformuleerd. Veel van wat we pogen te bereiken met ontwikkelingssamenwerking wordt immers tenietgedaan door zaken als handelsbelemmeringen, landbouwsubsidies en arbeidsmigratie. Alleen de geboden hulp evalueren is dan ook onvoldoende. In plaats daarvan zou er een bredere evaluatie van alle aspecten van het westerse beleid inzake internationale samenwerking moeten komen.

De Derde Kamer, een schaduwparlement voor ontwikkelingssamenwerking, heeft een rapport samengesteld met bevindingen en aanbevelingen waarin de effectiviteit van hulp, het evalueren daarvan en het gebruik van evaluaties zijn samengevoegd. Het rapport werd daags voor 'Woensdag gehaktdag' overhandigd aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, zodat de Tweede Kamer gebruik zou kunnen maken van de aanbevelingen.

De Derde Kamer zal zich ook in de toekomst blijven inspannen voor een duidelijke discussie over ontwikkelingssamenwerking en de behaalde resultaten. Naast de Effectiviteitscommissie zijn er ook commissies die zich bezighouden met zaken als handel, schulden en microkredieten. De commissies proberen vernieuwende voorstellen te ontwikkelen, die vervolgens worden aangeboden aan overheid, politiek en bedrijfsleven.

Voor het rapport van de Effectiviteitscommissie en voor overige informatie over De Derde Kamer kunt u terecht op www.dederdekamer.org.

Margriet Tolsma, Derde-Kamerlid


Reacties