Europa wil chemische stoffen in kaart brengen

08-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Het Witboek schetst een strategie voor een toekomstig Europees chemisch stoffenbeleid. De bedoeling is een nieuw registratiesysteem op te zetten, waarbij de industrie verplicht wordt voor alle nieuwe en bestaande stoffen testgegevens te verzamelen en risico's te beoordelen. Het gaat om chemische stoffen die in grotere hoeveelheden, meer dan 1 ton per jaar, op de markt worden gebracht.

Minister Pronk vindt het van groot belang dat het risico van de chemische stof voor mens en milieu bepalend is voor de vraag of en hoe de stoffen kunnen worden toegepast. Bovendien moet volgens minister Pronk de verantwoordelijkheid van de industrie zich niet beperken tot het aanleveren van gegevens en een risicoanalyse. De industrie is zelf verantwoordelijk voor het veilig kunnen toepassen van de stoffen die zij op de markt brengt.

Enkele weken geleden is het Nederlandse stoffenbeleid vastgelegd in de Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS). Daarin wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij het bedrijfsleven en is de lijst van chemische stoffen waarvoor beperkingen in de toepassing gelden uitgebreid. De Strategienota is aan de Tweede Kamer aangeboden en zal op 13 juni worden besproken.

Wereldwijd is de productie van chemische stoffen toegenomen van 1 miljoen ton in 1930 tot 400 miljoen ton nu. Veel van deze chemicaliën worden zonder veel restricties op de markt gebracht. De informatie over de bestanddelen en de effecten op milieu en gezondheid is vaak zeer beperkt, soms volledig onbekend en slechts voor een zeer klein aantal mensen beschikbaar.

Ministerie van VROM

Reacties