Bredere vorm democratie nodig

29-07-2002
Door: OneWorld Redactie

In zijn bijdrage van 24 juli in de NRC benadrukt Mark Malloch Brown van UNDP de verankering van de beginselen en wezenlijke waarden van democratie. Dat onderschrijven wij van harte. Overheden zouden in dit opzicht veel meer moeten doen. De VN zelf stelde onlangs dat overheden veel te weinig in slagen om de gedane verplichting na te komen om de bevolking de uitgangspunten van mensenrechten bij te brengen en zo een basis te leggen voor democratische ontwikkeling.

In het UNDP rapport staat dat mensen teleurgesteld zijn over de geboekte resultaten van democratie. Dat is begrijpelijk, maar maakt dat mensen meer ontvankelijk voor autoritaire vormen van bestuur, zoals de UNDP stelt? Volgens Hivos zijn grote groepen niet teleurgesteld in de democratie, maar in hun leiders. Met name in het laatste decennium, zijn mensen –grotendeels dankzij de inspanningen van maatschappelijke organisaties en onafhankelijke media – zich bewust geworden van de eisen die aan goed leiderschap gesteld mogen worden en hebben dit getoetst aan het feitelijk optreden van hun leiders. Mensen zijn blij dat democratie hen de kans geeft om corrupte bestuurders weg te stemmen. Ze willen, kortom, een beter functionerende democratie, geen autoritaire regimes waaronder velen al meer dan genoeg hebben geleden. Democratie kent veel voordelen, wat ook duidelijk blijkt uit het UNDP rapport. Maar een van de zwaktes van democratie blijkt te zijn dat een verkiezingsstrijd maar al te vaak leidt tot beleid dat op korte termijn stemmen oplevert maar dat niet leidt tot duurzame ontwikkeling op de lange termijn. Dit dilemma wordt niet in het UNDP rapport behandeld, maar Hivos ziet het als één van de fundamentele uitdagingen voor de democratie waarvoor een oplossing zal moeten worden gezocht. Westerse overheden moeten doorgaan met het stimuleren van democratie in ontwikkelingslanden. Daarbij willen wij aantekenen dat de gangbare formulering van goed bestuur onvoldoende is. Hivos is voorstander van een bredere definitie van het begrip goed bestuur, een definitie die de UNDP in zijn rapport ook bepleit. Het gaat dan om bestuur waarin, onder andere, de mensenrechten worden gerespecteerd, de bevolking een stem heeft in beslissingen over hun eigen leven en waarin mensen beleidsmakers ter verantwoording kunnen stellen.

Reacties